Tasarım Desteği

2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri %50 oranla desteklenmektedir. 

İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları desteklenir. Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları desteklenir. Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları desteklenir.

KOSGEB Tasarım Desteği nedir?

tasarım desteği

Yurt Dışı Tasarım Desteği Özet

Destek Oranı

Yukarıda sıralanan harcamalar %50 oranında desteklenebilmektedir.

Üst limitler

İstihdam için 1 Milyon Dolar - Donanım ve yazılım 250.000 Dolar - Seyahat/Web Üyelik 150.000 Dolar

Proje Süresi

Sunulacak projelerin süresi azami 3 yıl olmalıdır.

İlave Süre

Bakanlık onayıyla 3 yıllık süreye ilave 2 yıl eklenebilir.

Tasarım Destek Başvuru Şartları

1

Firma Nevi?

Şahıs şirketleri teşvikten faydanalamaz. Sadece Limited ve Anonim Şirketlerin başvuruları kabul edilir.

2

Uygun tasarım ve ürün geliştirme stratejisi:

a) Hızlı yeni ürün sunumu
b) Düşük maliyetli ürün sunumu
c) Yenilikçi ürün sunumu
d) Güvenilir, kaliteli ürün sunumu
e) Müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya odaklı ürün sunumu 

Endüstriyel Tasarım Desteği de bu kapsamda mı?

Evet, eğer endüstriyel tasarım projeniz ihracata yönelik ürün geliştirme anlamında, ürün bazında katma değer yaratıyorsa, endüstriyel tasarım projeleri de teşvik kapsamında destekleniyor.

KOSGEB Tasarım Desteği

Bu desteğin amacı, işletmelerin ürün çeşitliliğini artırmalarını
sağlamaktır.

(2) İşletmelerin; Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği, Grafikerler Meslek
Kuruluşu Derneği, Moda Tasarımcıları Derneği ve İç Mimarlar Odası üyeleri ile üyelerinin; sahibi,
ortağı veya çalışanı olduğu firmalardan, üniversitelerden, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım
ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM)’nden ve 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma,
Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki tasarım
merkezlerinden ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir.

(3) Tasarıma ilişkin belgede; tasarımcı bilgileri, tasarıma konu ürün adı, tasarım tarihi ve
tasarıma ilişkin çizimin yer alması gerekir.

(4) İşletmeye program süresince en fazla 5 (beş) tasarım için destek ödemesi yapılır. Ürün
tasarımının; Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre
Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması halinde bu fıkra hükmü
uygulanmaz. 

(5) Her bir ürün tasarımı için destek üst limiti 2.000 (iki bin) TL’dir. Ancak ürün
tasarımının Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre
Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması halinde destek üst limiti 10.000 (on
bin) TL’dir

İTKİB Tasarım Desteği nedir?

İTKİB Tasarım desteği ayrıca bir destek değildir. Aynı destekten bahsediyoruz. Bu desteği endüstriyel tasarım değil de moda ve konfeksiyon konularında hazırlarsanız İstanbul'da destek başvurusu yapacağınız kurumun adı İTKİB'dir.

Tasarım desteği alan firmalar hangileridir?

Ticaret Bakanlığı tasarım desteği alan firmaların listesini açıklamaz. Ancak bizim referanslarımızı incelemek isterseniz tıklayınız.

Ticaret Bakanlığı Tasarım Desteği Genelgesi

Amaç: Tasarıma yönelik yapılacak olan tanıtım, reklam,
pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurtdışında
açılacak birimlere ilişkin giderlerin desteklenmesidir.

Yararlananlar: Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri, Birlikler
ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri.

Destek Süresi:
Tasarım Şirketleri ve Tasarım Ofisleri: en fazla 4 yıl
Destek Oranı: % 50
BaĢvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri
Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı

Desteğin Kapsamı
I. Tasarımcı şirketlerin Desteklenmesi

Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam,
tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri % 50
oranında ve yıllık en fazla 300 bin ABD Doları

Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında
değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube,
showroom, reyon, vb.);
-Demirbaş, dekorasyon giderleri % 50 oranında
ve yıllık en fazla 100 bin ABD Doları
-Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına
ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç
giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin ABD
Doları

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin
harcamaları ile markaların yurt dışında tescili ve
korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en
fazla 50 bin ABD Doları

İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri % 50
oranında ve yıllık en fazla 150 bin ABD Doları

İş yönetimi kapsamında satın alınacak her türlü
danışmanlık gideri ile bilgi yönetimi kapsamında satım
alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları,
bunların güncellenmesi, idamesi vb. harcamaları % 50
oranında ve yıllık en fazla 200 bin ABD Doları desteklenir.

II. Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi

Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam,
tanıtım, pazarlama v.b. faaliyetlerine ilişkin giderleri % 50
oranında ve yıllık en fazla 150 bin ABD Doları

Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında
değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube,
showroom, reyon vb.);
-Demirbaş, dekorasyon giderleri % 50 oranında ve
yıllık en fazla 50 bin ABD Doları

-Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına
ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç
giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin ABD
Doları

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin
harcamaları ile markaların yurt dışında tescili ve
korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en
fazla 50 bin ABD Doları

İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri % 50
oranında ve yıllık en fazla 200 bin ABD Doları

İş yönetimi kapsamında satın alınacak her türlü
danışmanlık gideri ile bilgi yönetimi kapsamında satım
alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları,
bunların güncellenmesi, idamesi, vb. harcamaları % 50
oranında ve yıllık en fazla 100 bin ABD Doları desteklenir.


Tasarım Desteği Güncel Mevzuat Değişiklikleri

Tasarım Desteği Genelge Eki Değişikliği

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 20.07.2020 tarihli yazıda; 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul Esaslarına Ait Genelge ekinde (Ek-3) 16.07.2020 tarihinde Bakanlıkları tarafından uygun görülerek değişiklik yapıldığı bildirilmiştir.

Yazının devamında, söz konusu değişikliklerin 16.07.2020 tarihinden itibaren;

· Mezkur Tebliğ’in 6/A maddesi çerçevesinde tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin olarak gerçekleştirilecek veya 16.07.2020 tarihi itibariyle henüz sonuçlandırılmamış destek kapsamına alınma ve alet, teçhizat, malzeme ve yazılım teminine ilişkin proje revizyon, süre uzatım başvurularına yönelik olarak 16.07.2020 tarihinde revize edilen Genelge eki (Ek-3) esas alınarak uygulanması,

· 16.07.2020 tarihi itibariyle yukarıdaki paragrafta belirtilen kapsamda herhangi bir revizyon veya süre uzatımı talebinde bulunulmayan tasarım ve ürün geliştirme projeleri çerçevesinde gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek olan harcamalara ilişkin destek başvurularının 16.07.2020 tarihinden önceki Genelge eki (Ek-3) esas alınarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

DEVLET DESTEKLERİ // Destek Yönetim Sistemi (DYS)-Tasarım Desteği

Ticaret Bakanlığından alınan 29.12.2020 tarihli yazıda; Bakanlıklarınca yürütülmekte olan Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik uygulanan devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01.01.2021 tarihi itibariyle Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçileceği belirtilmiştir.

Yazının devamında;

- 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğe ait Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgenin hükümleri çerçevesinde 01.01.2021 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren yapılacak tüm başvuruların sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden alınacağı ve 01.01.2021 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren KEP üzerinden yapılacak müracaatların kesinlikle kabul edilmeyeceği,

- Ancak; 2008/2 sayılı TasarımDesteği Hakkında Tebliğ kapsamında 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle sonuçlandırılmamış destek başvurularının, 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılan başvurulara ilişkin tüm iş ve işlemlerin ve 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar destek kapsamına alınma başvurusu yapılan, onaylanan ve destek süresi devam eden Tasarımve Ürün Geliştirme Projeleri, Tasarımcı Şirketi ve Tasarım Ofislerine ilişkin tüm iş ve işlemlerin, 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğde belirtilen destek süreleri tamamlanana kadar 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarına ait Genelge çerçevesinde sonuçlandırılacağı ve bu kapsamdaki başvuruların KEP üzerinden yapılacağı belirtilmiştir.

Bununla birlikte, 01/01/2021 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 2008/2 Sayılı Tebliğ çerçevesinde Destek Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda, sadece sistemde yararlanıcı olarak tanımlı şirketlerin başvuru yapabilecek olması sebebiyle, DYS Tanımlama işlemine henüz başlamamış üyelerimizin Genel Sekreterliğimize başvurarak tanımlanma süreçlerini ivedilikle tamamlamaları önem arz etmektedir.

tasarım desteği ticaret bakanlığı

Bilindiği üzere; 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’in 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, destek kapsamındaki Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin 3 yıllık destek süresi, 6/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen limitler dahilinde olmak kaydıyla, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde iki yıl daha uzatılabilmektedir.

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 19.06.2019 tarihli yazıda; 2008/2 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Genelgenin ekinde yer alan “Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Süre Uzatımı Başvuru Formu” nun revize edildiği ve bahse konu formun destek süresinin uzatılması talebinde bulunan şirket tarafından projenin 3 yıllık destek süresi bitiminden itibaren en geç 6 ay içerisinde üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine iletilmesi gerektiği bildirilmiştir.

tasarım desteği hakkında tebliğ

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 08.01.2019 tarihli yazıda; 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul Esaslarına Ait Genelgede, 02.01.2019 tarihli Bakanlık onayı ile değişiklik yapıldığı bildirilmiştir. Söz konusu Genelgede bahsi geçen önemli üç değişiklik aşağıdaki gibidir:

1) 7 nci maddenin birinci fıkrası gereğince; şirketler, Tebliğ’in 6/A maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak üzere, proje başvuru formu ve eki belgelerle, Bakanlığa iletilmek üzere üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine başvuru yapacaklardır.

2) 14 üncü maddenin beşinci fıkrası gereğince; Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesinin destek kapsamına alındığı tarihten itibaren tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirketler, Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi İzleme ve Değerlendirme Formunu Bakanlığa iletilmek üzere üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine iletileceklerdir.

3) Mezkur Tebliğ’in 10 uncu maddesi uyarınca destek süresinin uzatılması talebi bulunan şirketler, Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Süre Uzatımı Başvuru Formunu Bakanlığa iletilmek üzere üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ileteceklerdir. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde destek süresi 2 (iki) yıl uzatılan şirketler, ilgili Formda belirtilen bütçe limitleri ve projeye ilişkin diğer hususlara yönelik ilave 1 (bir) revizyon başvurusunda bulunabileceklerdir.

itkib tasarım desteği

Bilindiği üzere; 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğe ait Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin 22. Maddesinin 3. Fıkrası, “Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi destek kapsamına alınan şirketlerin, başka bir kamu kurum veya kuruluşundan bu Tebliğ kapsamında yer alan aynı harcama kalemleri içindestek aldığının tespiti halinde söz konusu harcama için bu Tebliğ kapsamındaki destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz. Bu tespitin ödeme yapıldıktan sonra gerçekleştirilmesi durumunda işbu maddenin ikinci fıkrasında yer alan hüküm çerçevesinde işlem yapılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 31.07.2019 tarihli yazıda özetle; herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunca farklı kanunlar kapsamında istihdama yönelik olarak sağlanan ve brüt maaşı oluşturan maliyet unsurlarından (Asgari geçim indirimi haricindeki net ücret, Damga Vergisi, Gelir Vergisi, SGK İşçi Primi, SGK İşsizlik Sigortası İşçi Primi) herhangi birini kapsayan çeşitli sigorta primi, teşvik, destek ve indirim uygulamalarından yararlanan şirketlerin, tasarım ve ürün geliştirme projeleri kapsamında brüt maaş giderlerine yönelik olarak sağlanan destekten faydalanma imkanının bulunmadığı ancak brüt maaş kapsamı dışındaki maliyet unsurlarından herhangi birini kapsayan prim, teşvik , destek ve indirim uygulamalarının (5510 sayılı kanun kapsamında SGK İşveren Primi üzerinden sağlanan 5 puanlık indirim vb.) ise tasarım ve ürün geliştirme projeleri kapsamında sağlanan desteğe engel teşkil etmeyeceği bildirilmektedir.

immib tasarım desteği

Bilindiği üzere; 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’in 6/A maddesi uyarınca, şirketlerin yurt dışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla oluşturdukları tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderler azami üç yıllık süreyle 1,4 milyon ABD Doları’na kadar desteklenmekte olup, Ticaret Bakanlığınca yapılacak değerlendirme neticesinde proje destek süresi, yer verilen destek üst limiti dahilinde olmak kaydıyla, iki yıl daha uzatılabilmektedir.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 27.09.2019 tarihli yazıda; Bakanlıkları tarafından süre uzatım talebi uygun bulunan şirketlerin mezkûr Tebliğ’in 6/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen limitler dahilinde olmak kaydıyla üç yıllık destek süresi bitiminden itibaren iki yıl süresince anılan projeye ilişkin harcamalarının destek kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede; üç yıllık proje destek süresi bitip süre uzatımı talebinde bulunacak olan firmaların, 6/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 1,4 milyon ABD Doları destek üst limiti dahilinde, proje bitim tarihleri sonrasında da kesintisiz bir şekilde destek başvurularını gerçekleştirmeye devam etmeleri önem arz etmektedir.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri 1

Bilindiği üzere, 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarına ait Genelge ekinde (Ek-3) 16.07.2020 tarihinde Bakanlıkları tarafından uygun görülerek değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişiklik üyelerimize 21.07.2020 tarihli duyuru metni ile bildirilmişti. Ayrıca, bahse konu Ek-3 listesi değişikliği doğrultusunda Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri’ne ilişkin olarak sunulacak proje başvuruları, proje revizyon ve süre uzatımı talepleri hazırlanırken dikkate alınması gereken hususlar üyelerimize 23.07.2020 tarihli ve 27.07.2020 tarihli duyuru metinleri ile bildirilmişti.T.C. Ticaret Bakanlığından alınan 26.08.2020 tarihli yazıda; 16.07.2020 tarihinden itibaren mezkur Tebliğ’in 6/A maddesi çerçevesinde tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin olarak gerçekleştirilecek veya Bakanlığa iletilmiş olmakla beraber 16.07.2020 tarihi itibariyle henüz sonuçlandırılmamış proje başvuruları, proje revizyon ve süre uzatımı talepleri için,


- Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım kalemleri teminine ilişkin revizyon, süre uzatımı başvuruları için16.07.2020 tarihinden önce proje kapsamında onaylanan alet, teçhizat, malzeme ve yazılım kalemlerinin ilgili proje yılı içinde alınması kaydıyla desteklenmeye devam edileceği, ilave talep edilecek kalemler ile yıl kaydırımı/adet değişikliği (revizyon gerektiren veya gerektirmeyen) yapılacak onaylı kalemlere yönelik olarak 16.07.2020 tarihli revize Ek-3 listesinin esas alınması gerektiği, mevcut kalemlerin ise 16.07.2020 tarihinden önce yürürlükte bulunan Ek-3 listesi esas alınarak değerlendirileceği,

- Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım teminine ilişkin olmayan revizyon, süre uzatımı başvuruları için16.07.2020 tarihinden önce proje kapsamında onaylanan alet, teçhizat, malzeme ve yazılımın ilgili proje yılı içinde alınması kaydıyla desteklenmeye devam edileceği, bahse konu kalemlerin 16.07.2020 tarihinden önce yürürlükte bulunan Ek-3 listesi esas alınarak değerlendirileceği,

- Başvuru tarihi itibariyle geriye dönük en fazla 6 ay süreyle firmada çalışmakta olan tasarımcı/modelist/mühendisin yeni istihdam olarak değerlendirileceği, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından destek başvuru dosyalarının sonuçlandırılması aşamasında ilgili SGK bildirimlerinin başvuru tarihi itibariyle geriye dönük 1 yıllık süreyi kapsayacak şekilde kontrol edilmesi gerektiği ve firmada birimler arası geçişin yeni istihdam olarak değerlendirilmeyeceği,


Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri 2

- Başvuru tarihinin; destek kapsamına alınma ve süre uzatımı konulu başvurular için İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri evrak kayıt birimi giriş tarihi, revizyon konulu başvurularda ise Bakanlık evrak kayıt birimi giriş tarihi olarak esas alınması gerektiği,

- Destek kapsamına alınma başvurularında istihdam desteği kapsamında yalnızca yeni istihdama yer verilmesi gerektiği,

- Proje revizyon başvurularında 16.07.2020 tarihinden önce proje kapsamında onaylanan istihdam kalemlerinin desteklenmeye devam edileceği, onaylı istihdam kalemlerinde yapılan sayı değişiklikleri (revizyon gerektiren veya gerektirmeyen) ve ilave talep edilecek istihdam açısından sadece yeni istihdama yer verilmesi gerektiği,

- Süre uzatımı başvurularında, projenin ilk onay aşamasında firmada çalışan mevcut personelin desteklenmeyeceği, proje kapsamında onaylanan yeni istihdam ile ilave talep edilen yeni istihdamayer verilmesi gerektiği,

- Tekstil, konfeksiyon, ayakkabı, halı ve deri ürünleri sektörlerine ilişkin başvurularda 16.07.2020 tarihli revize Ek-3 listesinin sadece “A. Moda Tasarımı Alanında Kullanılan Alet, Teçhizat Malzeme ve Yazılım Giderleri” başlığının, tekstil, konfeksiyon ayakkabı, halı ve deri ürünleri sektörü dışındaki sektörlere ilişkin başvurularda sadece “B. Endüstriyel Tasarım Alanında Kullanılan Alet, Teçhizat, Malzeme ve Yazılım Giderleri” başlığının esas alınması, “Genel Alet, Teçhizat, Malzeme ve Yazılım Giderleri” başlığının tüm sektörlere ilişkin başvurularda esas alınması, 16.07.2020 tarihinden önce onaylanan alet, teçhizat, malzeme ve yazılımın ise hangi başlık altında olduğuna bakılmaksızın değerlendirilmesi gerektiği,

- Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım kalemlerine ilişkin rayice uygunluk değerlendirmesinin daha etkin şekilde yapılabilmesini teminen proje başvuru, proje revizyon, süre uzatımı formlarındamiktar ve kalem bazında detaylı birim fiyatların ve teknik özelliklerin belirtilmesi, ayrıca alet, teçhizat, malzeme ve yazılımın tasarım amacına yönelik kullanılacak kapasite ve hacimde olduğunu tevsik edici katalog, broşür, fiyat listesi gibi belgelerin başvuru formlarına ilave edilmesi gerektiği,bahse konu kalemlere ilişkin olarak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince yapılacak hak ediş hesaplamalarının miktar ve kalem bazında belirtilen birim fiyatlar doğrultusunda rayice uygunlukları gözetilerek ilgili yıl bütçe üst limitine göre yapılması ve Genel Sekreterlikler tarafından incelenen harcama dosyalarında detaylı fatura ve ödeme belgesine ilave olarak katalog, broşür, proforma fatura, fiyat listesi vb. belgelerin de aranması gerektiği belirtilmiştir.

Dolayısıyla, 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’in 6/A maddesi kapsamında sunulacak proje başvuruları, proje revizyon ve süre uzatımı taleplerinin, söz konusu hususlar çerçevesinde hazırlanması ve Bakanlıklarına iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize KEP ve E-imza ile iletilmesi gerekmektedir.

Yurtdışı Tasarım Desteği

SIK SORULAN TÜM SORULARI LİSTELEDİK.

tasarım desteği
ihracat tasarım desteği
tasarım desteği hakkında tebliğ
tasarım desteği kosgeb
tasarım desteği kosgeb
tasarım desteği nedir
tasarım desteği sunum
tasarım desteği ticaret bakanlığı
tasarım destek
tasarım merkezi devlet desteği
tasarım projesi desteği
tasarım teşvik desteği
tekstil tasarım desteği
grafik tasarım desteği
ihracat tasarım desteği
immib tasarım
immib tasarım desteği
immib tasarım desteği
itkib tasarım desteği
kosgeb tasarım desteği
kosgeb tasarım desteği
kosgeb tasarım desteği nedir
kosgeb tasarım desteği nedir
kosgeb tasarım desteği şartları
kosgeb tasarım desteği şartları
 

SAYFAYI PAYLAŞ