Yurtdışı Fuar Desteği

Yurtdışı fuarlara standlı katılımlarınız için yaptığınız harcamalar Ticaret Bakanlığı tarafından ortalama %50 oranında desteklenmektedir.

yurtdışı fuar

Yurtdışı fuar desteği başvuru hesaplama

Fuar Listesi

Bakanlık listesinde yer almayan fuara katılımınız için fuar tarihinden en geç 2 ay önce başvuru yapılmalıdır.

Üst limit 220.000 TL

2022 yılında herbir fuar için en fazla 220.000 TL destek alabilirsiniz. 

Prestijli Fuarlar

Prestijli fuarlar listesinde yer alan fuarlarda 2022 destek üstlimiti 743.000 TL olarak uygulanır.

Fuara özel teşvik

Teşvik oranları katılacağınız fuara göre Bakanlık tarafından ilan edilen tutar üzerinden hesaplanacaktır.

Yurtdışı Fuar Desteği Başvuru Şartları

1

Firma Nevi?

Şahıs şirketleri teşvikten faydanalamaz. Sadece Limited ve Anonim Şirketlerin başvuruları kabul edilir.

2

Fuar Listede mi?

Bakanlık listesinde yer almayan fuarlar için  teşvik verilmez.

KOSGEB Yurtdışı Fuar Desteği

Yurtdışı fuarlara yönelik olarak proje bazlı olmayan KOSGEB desteği bulunmamaktadır. Ancak, KOSGEB'in Yurtdışı Pazar Desteği çerçevesinde hazırlanarak sunulacak projelerin içindeki 5 faaliyetten biri KOSGEB Yurt Dışı Fuar desteğidir. Yani KOSGEB'den yurtdışındaki fuarlar için destek almak isteyen bir firma yurtdışı fuarlara ilaveten farklı faaliyetleri de içeren bir proje sunmak zorundadır.

Yukarıda detaylandırdığımız Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Fuar Desteği'nde ise proje sunmanız gerekmez. Sadece tek faaliyet için ( Herhangi bir Yurtdışı Fuar Katılımı) Ticaret Bakanlığı'ndan proje sunmadan teşvik alabilirsiniz.

Yurtdışı fuar desteği başvuru süresi nedir?

Bakanlık listesinde yer almayan fuara katılımınız için fuar tarihinden en geç 2 ay önce başvuru yapılmalıdır. Yurtdışı fuar desteği başvuru süresi ise fuardan sonra 3 aydır. 

Yurt dışı fuar desteği yüzde kaç?

Ticaret Bakanlığı herbir yurtdışı fuar için belirli bir teşvik tutarı belirlemektedir. Bu nedenle teşvik oranı fuardan fuara değişiklik gösterir. Ancak belirlenen oranlar %55 ile %35 arasında değişmektedir.

Yurtdışı fuar desteği için gerekli belgeler

Yurtdışı fuar desteği için gerekli belgeler  Ticaret Bakanlığı Destekler sayfasında yer almaktadır.

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR’IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

Fuar Desteği Nasıl Alınır?

Fuar Desteği mevzuatı sürekli güncellenmektedir. Güncel mevzuat değişikliklerini aşağıda bulabilirsiniz.

Kimler yurt dışı fuar teşviklerden faydalanabilir?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, İMMİB, İTKİB, EİB gibi ihracatçı birliklerine üye şirketler ile Türkiye'de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları faydalanabilir. Şahıs şirketi olarak bilinen tacir kişiler yurtdışı fuar teşviklerinden faydalanamaz.

Yurt dışında gerçekleştirilen tüm fuarlar teşvik kapsamında mıdır?

Ticaret Bakanlığınca belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlar ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş organizatörlerce Milli katılım organizasyonu yapılması uygun görülen fuarlar teşvik kapsamındadır.

Yurt dışı fuarlara Bireysel Katılım ile Milli Katılım arasındaki fark nedir?

Bireysel katılım şeklinde katılımcı şirket yer tahsisini fuarın ana organizatöründen yapar, stand yapısını kendisi belirler, sergileyeceği ürünlerin nakliye işlemlerini kendisi yürütür. Milli katılım şeklinde ise Ticaret Bakanlığı tarafından yetki verilmiş Türkiye 'de yerleşik organizatörden yer tahsisini yapar, stand yapısı Milli katılımcı diğer şirketler ile aynı olur ve organizatör tarafından sağlanır. Nakliye hizmeti vermesi durumunda nakliye işlemlerini de organizatör yürütür.

Ticaret Bakanlığı Yurt dışı fuar katılımlarında hangi harcamalar destek kapsamındadır?

Bakanlık resmi web sayfasında yayınlanacak olan "Desteğe Esas tutar"; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcı şirkete metrekare bazında ödenecek bedel olarak tanımlanmıştır.

Milli katılımı desteklenen yurt dışı fuar organizasyonlarında, "Desteğe Esas Tutar" her fuar için ayrı ayrı belirlenir.

Bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlarda, "Desteğe Esas Tutar" her fuar için ayrı ayrı belirlenebileceği gibi ülke ve/veya sektör bazında da belirlenebilir.

Ticaret Bakanlığı Yurt dışı fuar katılımları hangi oranda destekleniyor?

 Bir fuardan en fazla hangi miktarda destek alınabilir?
Bakanlıkça her fuar için ayrı ayrı belirlenen Desteğe Esas Tutar ile Katılım Alanı Metrekaresi çarpılmak suretiyle destek tutarı belirlenmektedir.
Destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

Güncel üst limitler için destekle ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Teşvik alabileceğimiz yurt dışı fuar sayısında bir sınırlama var mıdır?

Bir katılımcı şirket istediği kadar fuar için destek talebinde bulunabilir ve sektörel nitelikli fuarların her birinden ayrı ayrı üst limitler dahilinde destekten faydalanabilir.

Bununla birlikte 2017/4 Sayılı Kararın Bakanlık yetkisini düzenleyen 11. maddesine istinaden çeşitli kısıtlamalar getirebilir. 

Ticaret Bakanlığı Yurt dışı fuar desteği için ön başvuru / ön onay işlemi var mıdır?

01.07.2017 tarihinden itibaren başlayan fuarlar için 2017/4 Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına göre ön başvuru işlemine son verilmiştir. Bireysel katılımlarda uygulanan en geç 15 gün öncesine kadar yapılması gereken ön başvuru işlemi ortadan kalkmıştır. Başka bir ön onay almadan sadece fuar sonrası 3 aylık süre içerisinde yapılacak başvuru ile destek alınabilecektir.

Yurt dışı fuar desteği alabilmek için başvuru süresi ile ilgili bir sınırlama var mıdır?

Başvurular, yurt dışı fuar organizasyonlarında -Milli katılımlarda- Ticaret Bakanlığınca başvuru mercii olarak belirlenen EİB, İTKİB, İMMİB gibi birliklere bireysel katılımı desteklenen fuarlarda ise katılımcının üyesi olduğu İBGS'ye fuar bitiş tarihinden itibaren 3 ay içerisinde DYS üzerinden yapılır.

DYS ile ilgili bilgilendirme sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Katılımcının bir İBGS'ye üye olması gerekli değil ise herhangi bir İBGS'ye DYS üzerinden destek başvurusunda bulunulur.

Yurt dışı fuar destek başvuru dosyamızda eksik belge olması durumunda ne olur?

Fuar sonrası başvurunuz incelendikten sonra eksik belgeleriniz olması durumunda; başvuru DYS üzerinden eksiklerin giderilmesi için firma ekranına geri gönderilir.

Tarafınıza bildirilen eksik belgeleri sistemden ekranınıza gönderildiği tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde gidermeniz gerekir.

Kimler yurt dışı fuar teşviklerden faydalanabilir?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, İMMİB, İTKİB, EİB gibi ihracatçı birliklerine üye şirketler ile Türkiye'de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları faydalanabilir. Şahıs şirketi olarak bilinen tacir kişiler yurtdışı fuar teşviklerinden faydalanamaz.

Yurt dışında gerçekleştirilen tüm fuarlar teşvik kapsamında mıdır?

Ticaret Bakanlığınca belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlar ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş organizatörlerce Milli katılım organizasyonu yapılması uygun görülen fuarlar teşvik kapsamındadır.

Yurt dışı fuarlara Bireysel Katılım ile Milli Katılım arasındaki fark nedir?

Bireysel katılım şeklinde katılımcı şirket yer tahsisini fuarın ana organizatöründen yapar, stand yapısını kendisi belirler, sergileyeceği ürünlerin nakliye işlemlerini kendisi yürütür. Milli katılım şeklinde ise Ticaret Bakanlığı tarafından yetki verilmiş Türkiye 'de yerleşik organizatörden yer tahsisini yapar, stand yapısı Milli katılımcı diğer şirketler ile aynı olur ve organizatör tarafından sağlanır. Nakliye hizmeti vermesi durumunda nakliye işlemlerini de organizatör yürütür.

01

 2020 YILI YURT DIŞI FUAR DESTEKLERİ ÜST LİMİTLERİ

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan 08/01/2020 tarihli yazıda, 2017/4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında, yıl bazında destek üst limitleri ilgili tablodaki şekliyle güncellenmiştir.

02

Devlet Yardımları Başvurularının KEP ile bildirilmesi "ÖNEMLİDİR"

2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 2017/4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar, 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkındaki Tebliğ, 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde Ekonomi Bakanlığınca değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Genelgelerde bahsi geçen en önemli üç değişiklik aşağıdaki gibidir:

1) 31/03/2018 tarihi sonrasında yeni düzenleme ile İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine (İBGS)/Bakanlığa/Bölge Müdürlüğü’ne destek başvuru belgeleri ile İBGS /Bakanlık/ Bölge Müdürlüğü tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla İBGS/Bakanlık/Bölge Müdürlüğü’nün KEP adresine iletilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

2) 31/03/2018 tarihi sonrasında destek başvurusunda bulunacak firmaların başvurularının firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce de E-imzalı olarak imza sirküleri ile birlikte olarak KEP aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir.

3) 31 Mart 2018 tarihinden sonra yukarıdaki şekilde yapılmayan destek başvuruları ve İBGS belge ibrazları değerlendirmeye alınmayacaktır. Dolayısıyla elden ve/veya posta ile yapılan destek başvuruları ve eksik belge/belge teslimleri değerlendirmeye alınmayacak olup, yukarıdaki şekilde E-imza ile ve KEP üzerinden dosya ve/veya belge ibrazının yapılması gerekmektedir.

03

Devlet Desteklerinde Covid-19 Tedbirleri Hk.

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; dünya genelinde yaşanan CoVID-19 salgını sebebiyle fuarlara gözlemci görevlendirilmesi ve Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri/Temsilciliklerince yürütülen yerinde inceleme, onaylama ve form düzenleme gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi gerek sağlık riskleri gerekse salgına karşı birçok ülkede yürürlüğe konan idari tedbirler sebebiyle tehlikeli ve/veya imkansız hal aldığı ifade edilmiştir.

Aynı yazıda devamla, bu itibarla, söz konusu salgın nedeniyle devlet desteklerinden yararlanmakta olan firmaların mağduriyetlerinin önüne geçilmesini teminen;

30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) başlayacak fuarlara ilişkin olarak;
- 2017/4 Sayılı Karar kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarına yönelik
gözlemci görevlendirilmemesi,
- Gözlemci görevlendirilmeyen veya daha önce görevlendirildiği halde mevcut
gelişmeler sebebiyle gözlemcilik görevinin ifa edilemediği 2017/4 sayılı Karar kapsamındaki
yurt dışı fuar organizasyonlarına yönelik katılım destek başvurularının gözlemci raporu
olmaksızın mezkur Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin ekinin (EK-2) ikinci
kısmında yer alan “Bireysel Katılımı Desteklenen Fuarlarda İbraz Edilmesi Gereken Belgeler”
hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılması,
- 2006/4 sayılı Tebliğ kapsamındaki yurt dışı fuar katılımlarının “Ek-11 Fuar
Yerinde inceleme Formu”, 2008/2 sayılı Tebliğ kapsamındaki fuar katılımlarının ise “Ek-4B
Fuar Katılımının Yerinde İncelenmesi” formları aranmaksızın sonuçlandırılması,
2017/4 sayılı Karar kapsamında yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin
organizatör tanıtım desteği başvurularının değerlendirilmesinde gözlemci raporunun
aranmaması, ibraz edilen yurt dışında düzenlenmiş faturalarda Ticaret
Müşavirlikleri/Ataşelikleri/Temsilcilikleri onayı ile mezkur Kararın Uygulama Usul ve
Esasları Genelgesinde yer alan EK-6 formunun aranmaksızın organizatör tarafından sunulacak
fotoğraf ve/veya video gibi tevsik edici nitelikte bilgi ve belgeler çerçevesinde incelenme
yapılması, 

04

Devlet Desteklerinde Covid-19 Tedbirleri Hk.

- 2014/4 sayılı Karar çerçevesinde yurt içinde düzenlenen fuarlara yönelik gözlemci
görevlendirilmemesi,
- Gözlemci görevlendirilmeyen veya daha önce görevlendirildiği halde mevcut
gelişmeler sebebiyle gözlemcilik görevinin ifa edilemediği 2014/4 sayılı Karar kapsamındaki yurt içi fuarlara katılım destek başvurularının gözlemci raporu aranmaksızın organizatörden
temin edilecek katılımcı listeleri ve organizatörün her bir firma için İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliklerine ayrı ayrı ibraz edeceği, firmaların katılımını gösteren fotoğraf ve/veya video
gibi tevsik edici nitelikte bilgi ve belgeler çerçevesinde sonuçlandırılması (söz konusu bilgi ve belgeleri firmalar münferiden sunabilir),
- 2014/4 sayılı Karar çerçevesinde yurt dışında düzenlenen fuarlara yönelik
gerçekleştirilen tanıtımlar kapsamındaki destek başvurularında ibraz edilen yurt dışında
düzenlenmiş faturalarda Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri/Temsilcilikleri onayı ile mezkur
Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde yer alan EK-8 ve EK-9 formlarının
aranmaksızın sunulacak fotoğraf ve/veya video gibi tevsik edici nitelikte bilgi ve belgeler
çerçevesinde incelenme yapılması,
30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerçekleştirilmesi gereken yerinde
incelemeler ile mevzuatta belirtilen sürelere istinaden, başvuru ve eksik tamamlama
süresi 30.06.2020 tarihinde dolacak olan (bu tarih dahil) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği
onayına konu belgelere ilişkin olarak;
- 2014/8 sayılı Karar ile 2006/4, 2008/2 ve 2010/6 sayılı Tebliğler kapsamında
incelemeci kuruluşa mevzuatta belirtilen süreler içerisinde başvurulması halinde yurt dışında
düzenlenen belgeler için Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri/Temsilcilikleri onayı aranmaması,
2006/4, 2008/2 ve 2010/6 sayılı Tebliğlere ilişkin Genelgeler kapsamında
düzenlenmesi gereken yerinde inceleme formlarına (Ek-12 Ek-4A, Ek-8, Ek-9 ve Ek–G)
ihtiyaç duyulmaksızın destek başvurularının sonuçlandırılması,
hususlarının;
2006/4 sayılı Tebliğin 40 ıncı maddesi, 2008/2 sayılı Tebliğin 20 nci maddesi,
2010/6 sayılı Tebliğin 23 üncü maddesi, 2014/4 sayılı Kararın 14 üncü maddesi, 2014/8 sayılı
Kararın 9 uncu maddesi ve 2017/4 sayılı Kararın 11 inci maddeleri çerçevesinde
Bakanlıklarınca uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Yurtdışı fuar desteği muhasebe kaydı

Türkiye’de tekstil makineleri üretimi ile ilgili faaliyet gösteren ABC A.Ş. müsteşarlıkça görevlendirilen organizatörce Hollanda’da düzenlenen 23.03.2008 tarihli yurt dışı Türk İhraç Ürünleri Fuarı’na katılmıştır. Bu amaçla 60 m2’lik bir stant kiralanmıştır. Fuarda sergilenecek olan ürünler sevk irsaliyesi düzenlenerek* organizatör firmaya teslim edilmiştir. Organizatör firma sergilenmek üzere kendisine teslim edilen ürünleri ilgili çıkış gümrüğüne yetkili olduğuna dair belgeyi de ibraz ederek geçici olarak ihraç edileceği belirtilerek ve ihracat beyannamesi düzenletilerek yurt dışına göndermiştir (Bu sırada proforma fatura ve sevk irsaliyesi beyannameye eklenmektedir.).

Organizatör tarafından katılımcıya gönderilen masraf (7.000 $ nakliye ve stant kirası dâhil 35.000 $ katılım bedeli) faturaları gider olarak kayıtlara alınmış ancak bu giderlerin kısmen teşvik kapsamında olmasından dolayı gelir tahakkuku kayıtları da yapılmıştır. Bu tip faturalarda dikkat edilmesi gereken bir husus da faturanın üzerinde “Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2004/6 sayılı tebliğ kapsamında yurt dışı fuar desteklerinden yararlandırılmıştır.” ifadesinin bulunmasıdır.

Fuarda 30.000 $ değerinde iki adet makine satılmıştır. Fuar dönüşü bu ürünlere ilişkin olarak ürünleri sergilenen firmaca düzenlenecek kesin satış faturası ve geçici ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin iptali ile satılan ürünlerle ilgili gümrük beyannamesinin, “gönderici veya ihracatçı bölümünde” ürünlerin satıcısı sahibi firma adının yer almasına dikkat edilmelidir. Şayet, ihracatçı bölümüne fuar firması yazılı ise, ilgili vergi dairesince KDV iadesi veya mahsubu, ürün yurt dışı edilmiş olmasına rağmen gümrük beyannamesi iade talep eden firma adına tanzim edilmemesi nedeniyle mümkün olmayacaktır.

Firma, fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde teşviğe ilişkin gerekli tüm belgeleri organizatör kanalıyla bulunulan bölgedeki İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne intikal ettirmiştir. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, gerekli incelemeyi yapmak suretiyle; ödeme yapılacak katılımcı ve organizatör ile ödeme miktarlarını ödemenin yapılmasını teminen T. C. Merkez Bankası'na bildirmiştir. 

Konuya ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır;


---------------------------23.03.2008------------------------

157 Diğer Stoklar 48.000

157.01 Fuar Ürünleri

153 Ticari Mallar 48.000

2 adet makine bedeli (40.000$), 1$=1,20 YTL

-----------------------------------------------------------------------

760 Pazarlama Satış Dağ. Gid. 50.400

760.01 Nakliye Gid. 8.400 $

760.02 Stant Gid. 24.000 $

760.03 Fuar Katılım Bed. 18.000 $

102 Bankalar 50.400

----------------------------------/-------------------------------------

181 Gelir Tahakkukları 16.200

181.01 Nakliye Teşviği 3.500 $

181.02 Katılım Teşviği 10.000* $

679 Diğer Olğdş. Gel. Ve Kar. 16.200

679.01 Fuar Teşvik Gelirleri

-----------------------------------/-------------------------------------

----------------------------------/--------------------------------------

120 Alıcılar 72.000

601 Yurtdışı Satışlar 72.000

----------------------------------/--------------------------------------

621 Satılan Tic. Mal Maliyeti 48.000

157 Diğer Stoklar 48.000

157.01 Fuar Ürünleri

----------------------------------/---------------------------------------

102 Bankalar 16.200

181 Gelir Tahakkukları 16.200

---------------------------------/----------------------------------------5. SONUÇİhracat uygulamaları içerisinde önemli bir yeri bulunan fuar teşvikleri konusu, yukarıda yasal kaynakları belirtilerek açıklanmaya çalışılmıştır. Uygulamada hatalı bilgi verilmesi nedeniyle yanlış ve eksik işlemler yapıldığına rastlanmaktadır. 

KAYNAK: Altar Çalışaneller
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Denetçi acalisaneller@mazarsdenge.com.tr

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR’IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİBİRİNCİ BÖLÜM

DAYANAK VE KAPSAM

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Genelge, 2017/4 sayılı Karar kapsamında sağlanan desteklerin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçlerin düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (Genelge), 2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”ın 9’uncu ve 11’inci maddelerine istinaden hazırlanmıştır.


İKİNCİ BÖLÜM

DESTEK KAPSAMI

Desteğe Esas Tutarın Belirlenmesi

MADDE 3 - (1) Yurt dışı fuar organizasyonları için desteğe esas tutar, organizatörden temin edilen tahmini maliyet tablosuna (EK-1) ilişkin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği görüşü ve desteğe konu fuarla ilgili geçmiş dönem gerçekleşmeleri dikkate alınarak belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde sunulan maliyet bilgilerine yönelik piyasa araştırmaları yapılabileceği gibi diğer kurum/kuruluşlardan da görüş alınabilir.

(2) Bireysel katılımı desteklenen fuarlar için desteğe esas tutar, desteğe konu fuar ve/veya ülke ve/veya sektörle ilgili geçmiş dönem gerçekleşmeleri, ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği görüşü ile ihtiyaç duyulması halinde piyasa araştırmaları veya diğer kurum/kuruluşlardan temin edilen görüşler dikkate alınarak belirlenir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Yurt Dışı Fuar Organizasyonu Kapsamında Gerçekleştirilen Fuar Katılımları ve Bireysel Katılımlarda Başvuru Belgeleri, Süresi ve Mercii

MADDE 4 – (1) Katılımcının yurt dışı fuar organizasyonuna veya Bakanlıkça bireysel katılımı desteklenen fuara katılımının desteklenebilmesi için katılımcı tarafından fuar öncesinde veya fuarın bitimini müteakip 3 (üç) aylık süre içerisinde ekte (EK-2) yer alan belgelerin katılımcıya ait KEP adresi aracılığıyla ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin KEP adresine iletilmesi gerekir.
(2) KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının Bakanlık/İncelemeci Kuruluş Elektronik Belge Yönetim Sistemince tanınır olması zorunludur.

(3) Bu Genelge kapsamındaki başvuru ve bildirimlerde kullanılan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), 29/01/2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca; elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini ifade eder.

(4) Bu Karar kapsamında yapılacak destek başvuruları fuar bitimini müteakip ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından sonuçlandırılır.

(5) Başvurular, yurt dışı fuar organizasyonlarında Bakanlıkça başvuru mercii olarak belirlenen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine, bireysel katılımı desteklenen fuarlarda ise katılımcının üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine yapılır. Katılımcının bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine üye olması gerekli değil ise herhangi bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine destek başvurusunda bulunulur.

(6) Destek başvurularının bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilenden farklı bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine yapılması ve başvuru yapılan İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından başvurunun incelenmeye başlanması ve işleme alınması halinde destek başvurusu, başvuruda bulunulan İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından sonuçlandırılır.

(7) Yurt dışı fuar organizasyonlarına ve Bakanlıkça gözlemci görevlendirilen bireysel katılımı desteklenen fuarlara ilişkin başvuru dosyaları Gözlemci Raporu ile tespit edilmiş olan bilgiler doğrultusunda sonuçlandırılır. Gözlemci, gerektiği durumlarda organizatörden/katılımcıdan metrekare tespitine ilişkin sözleşme/fatura vb. ilave bilgi ve belge talep edebilir.

(8) Gözlemci, katılımcıların fuara kaç metrekare ile iştirak ettiğini gösteren ve her katılımcının stantta görevli yetkilisinin imzasının yer aldığı katılımcı listesi tutanağını (EK-3) hazırlar. Söz konusu tutanak fuar gözlemcileri ile birlikte organizatör yetkilisi ve varsa ilgili ülkedeki Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.

(9) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında belirlenen kriterleri taşımayan başvurular İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından değerlendirmeye alınmaz.

Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesi

MADDE 5- (1) Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine fuar ekleme talebinin fuarın başlangıcından en geç 1 (bir) ay önce Bakanlığa iletilmesi gerekir.

(2) Özel ve zorunlu hallerde Bakanlık, birinci fıkra hükümlerine tabi olmaksızın Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine fuar ekleme talebini değerlendirmeye alabilir.

(3) Bir fuarın Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine eklenebilmesi için;
a) Konusu itibariyle sektörel nitelikli,
b) Uluslararası nitelikli,
c) Önceki yıl/yıllardaki performansının değerlendirilebiliyor,
d) İngilizce dil seçeneği bulunan kurumsal bir internet sitesinin mevcut
olması gerekmektedir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen nitelikleri haiz olmayan fuarlar Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine eklenmez. Fuarın niteliği ve kapsamı itibariyle listeye eklenmesinde Bakanlıkça fayda görülen fuarlar için üçüncü fıkranın (c) ve (d) bentlerinde yer alan şartlar aranmayabilir.

Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarına İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

MADDE 6 – (1) Bakanlıkça görevlendirilen organizatörlerin, yurt dışı fuar organizasyonuna yönelik olarak Türk ihraç ürünlerinin, sektörlerin, katılımcıların veya yurt dışı fuar organizasyonunun tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri,
a) Defile,
b) Fuar konusu sektörler ile ilgili seminer, basın toplantısı veya duyuru,
c) Reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık biçimindeki tanıtım etkinlikleri,
ç) Elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri,
d) Kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlar,
e) Toplam alanı 25 m2’yi geçmemek üzere, fuar konusu sektörlerin, katılımcıların veya Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı ve katılımcı firmalar tarafından ihtiyaç duyulan iletişim hizmetlerini vermeye yönelik info stant,
f) “Türkiye Markası Standı” ve “Türkiye Markası Standı” projesinin bir unsuru ve devamı olarak fuar yerleşkesi içerisinde oluşturulması planlanan gösteri/etkinlik/trend alanı,
g) “Türkiye Markası Standı” bulunmayan fuarlarda katılımcılara kiralanan toplam fuar alanının %15’ini geçmemek üzere gösteri/etkinlik/trend alanı,

harcamaları destek kapsamındadır.

(2) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara düzenlenen Milli Katılım organizasyonlarına ilişkin Bakanlığa sunulacak ilave tanıtım projesinde, ilave tanıtım desteği talep edilmesinin gerekçeleri açık ve anlaşılır biçimde ortaya konulduktan sonra; projelendirilen tanıtım faaliyetlerine ilişkin zamanlama, kullanılacak tanıtım yöntemi, araçlar, hedef kitle ve ayrıntılı tahmini maliyet tablosunu kapsayan bir rapor yer alır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen ilave tanıtım projesi desteği, birinci fıkrada yer alan tanıtım kalemlerine ilişkin destek üst limitinin aşılması durumunda veya söz konusu kalemler arasında yer almayan farklı bir kalem, faaliyet ya da organizasyon için sağlanabilir.

(4) Birinci fıkranın (f) ve (g) bendlerinde belirtilen faaliyetler ile ikinci fıkrada belirtilen ilave tanıtım projesinin destek kapsamına alınabilmesi için Bakanlıktan ön onay alınması gerekir.

(5) Organizatörlerin info stant desteğinden yararlanabilmeleri için, Gözlemci Raporunda info stantta katılımcılara internet hizmetinin verildiğinin (ana organizatör tarafından katılımcılara internet hizmetinin ücretsiz olarak sağlanmış olması halinde bu şart gerçekleşmiş sayılır) ve stant alanı büyüklüğünün açıkça belirtilmiş olması gerekir.

(6) Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, Türk gazeteleri vb. yerli basın-yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.

Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında “Türkiye Markası Standı” Projesi

MADDE 7 – (1) Organizatör, yurt dışı fuar organizasyonu düzenleme izin başvurusunu, söz konusu fuarda “Türkiye Markası Standı” oluşturulmasına ilişkin görüşüyle birlikte Bakanlığa iletir. Bakanlık, söz konusu yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında ülkemizin, ilgili sektörün/sektörlerin ve katılımcıların tanıtımı amacıyla “Türkiye Markası Standı” kurulup kurulmayacağı hususunu değerlendirir ve nihai kararı ilgili organizatöre bildirir.

(2) “Türkiye Markası Standı”nın konsept, tasarım ve mimarisinin oluşturulmasında, (www.turkeydiscoverthepotential.com) adresinde yer alan logo, slogan, kılavuz ve diğer yazılı ve görsel unsurlar gibi yönlendirmeler esas alınır.

(3) “Türkiye Markası Standı”nın konsept, tasarım, mimari ve içeriğine yönelik ön çalışmalar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda gerçekleştirilir.

(4) Organizatör, yurt dışı fuar organizasyonunda kurulması planlanan “Türkiye Markası Standı” projesini, oluşturulması planlanan standın metrekare büyüklüğü, ilgili fuarın genel krokisi ve Türk milli katılımının yerleşim planı ile birlikte TİM’e iletir.

(5) Organizatör, TİM koordinasyonunda ön çalışması yapılan ‘Türkiye Markası Standı’ projesini, ilgili fuarın genel krokisi, Türk milli katılımının yerleşim planı, temsile uygun stand içi yerleştirmeler ve dekoratif unsurlar ile proje kapsamında yer verilmesi planlanan içerik, operasyonel ve organizasyonel kalemlere dair tahmini maliyet tablosunu ekleyerek Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir.

(6) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü), organizatör tarafından iletilen projeyi, “Türkiye Markası Standı”nda yer verilmesi gereken temel nitelikler ve unsurlar ile organizasyonel faaliyetlerin içeriği, kapsamı ve türü, fuarın özelliği, önemi ve sektörel dinamikler vb. hususları göz önünde bulundurmak suretiyle değerlendirir ve gerekli görülmesi halinde değişiklik ve güncelleme yapılması için organizatöre geri bildirimde bulunur.

(7) Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılacak nihai değerlendirme neticesinde uygun görülen proje, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar”ın 6 ncı maddesi kapsamında desteklenebilir.

(8) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü), proje konusu fuarın ülkesi, sektörü ve niteliği göz önüne alınarak “Türkiye Markası Standı”nda yer verilecek yazılı ve görsel materyal ve ekipmanlar ile verilecek hizmetlerin bütünlüğünün sağlanması amacıyla belirlenecek tanıtım unsurlarının içeriğini TİM’e ve ilgili fuarın organizatörüne bildirir. Tanıtım unsurlarının fuar öncesinde ilgili organizatöre teslim edilmesi hususu TİM’in görev ve sorumluluğundadır.

(9) Bakanlık, “Türkiye Markası Standı”nda ülkemizin ve fuar konusu sektör/sektörlerin etkin bir şekilde tanıtımının yapılabilmesi doğrultusunda yeterli sayıda ve yetkinlikte personel bulundurulmasını teminen, organizatörün bulunduracağı stant görevlilerine ilaveten Bakanlık personelini görevlendirebilir ve/veya fuarın konusu ve sektör/sektörleri dikkate alınarak TİM ve/veya ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince personel görevlendirilmesini isteyebilir.

Organizatör Tanıtım Desteğine İlişkin Başvuru Belgeleri, Süresi ve Mercii

MADDE 8 – (1) Organizatör tarafından yapılan tanıtım faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen harcamaların desteklenebilmesi için organizatör tarafından fuar bitişini müteakip 3 (üç) ay içerisinde ekte (EK-2) yer alan belgelerin organizatöre ait KEP adresi aracılığıyla ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin KEP adresine iletilmesi gerekir.

(2) KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin organizatörü temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının Bakanlık/İncelemeci Kuruluş Elektronik Belge Yönetim Sistemince tanınır olması zorunludur.

(3) Yurt dışında düzenlenen faturalar için ilgili ülkenin mevzuatı, ortalama rayiç bedeller ve faaliyetin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair Ticaret Müşavirliği veya Ticaret Ataşeliği tarafından faturanın onaylanması gerekir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu yerlerde, söz konusu onay işlemi Bakanlıkça görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi tarafından gerçekleştirilir.

(4) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı hallerde onay işlemi Bakanlık tarafından görevlendirilen, aynı ülkedeki diğer bir Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi tarafından gerçekleştirilir.

(5) Yurt dışı belgelerin düzenlendiği ülkede Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı durumlarda onay ve incelemeye ilişkin hususları belirlemeye Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

(6) Yurt dışı fuar organizatörleri tarafından yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin ibraz edilen faturaların değerlendirilmesinde, Gelir İdaresi Başkanlığının 60 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri çerçevesinde KDV’nin konusuna girmediği belirtilen kalemler destek hesaplamalarına dahil edilmez.

(7) İhracatçı Birliği Genel Sekreterlikleri tarafından düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin organizatör tanıtım desteği başvuruları fuarı düzenleyen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği dışındaki herhangi bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından sonuçlandırılır.

(8) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında belirlenen kriterleri taşımayan başvurular İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından değerlendirmeye alınmaz.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE GENEL HÜKÜMLER

Başvuruların İncelenmesi, Eksiklik Bildirimi ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi

MADDE 9 – (1) Bu Genelge’nin 4 üncü ve 8 inci maddelerinin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine uygun olarak müracaatta bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belge için muhataba yapılacak bildirimler ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin KEP adresi aracılığıyla yapılır. İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği kayıtlarındaki adresinin/KEP adresinin güncel halde tutulması muhatabın yükümlülüğündedir.

(2) İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından muhataba bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) iş günü süre verilerek 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik yolla bildirim yapmak suretiyle eksikliklerin tamamlanması istenir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca elektronik yolla tebligat, bildirimin muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

(3) İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin, bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde muhataba ait KEP adresi aracılığıyla İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin KEP adresine iletilmesi gerekir. KEP adresi aracılığıyla iletilen bilgi ve belgenin, muhataba ait imza sirküleri ile birlikte sunulması ve belgelerden her birinin muhatabı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının Bakanlık/İncelemeci Kuruluş Elektronik Belge Yönetim Sistemince tanınır olması zorunludur.

(4) 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik yolla tebligat yapılması mecbur kılınan bütün muhatapların, 2017/4 sayılı Karar kapsamındaki desteklerden faydalanmaları için KEP adreslerini, bu Genelgenin ekinde yer alan beyannameyi (EK-5) vermek suretiyle İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne bildirmeleri ve muhataplara İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından yapılacak bildirimlerin bu adrese yapılması zorunludur.

(5) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin muhataba ileteceği, KEP adresi bildirilmesi gerektiğine dair eksik belge talep yazısını müteakiben KEP adresi bildirimi yükümlülüğünü eksik bilgi ve belge tamamlama süresi içerisinde yerine getirmeyen muhatabın başvuru dosyası işlemden kaldırılır.

(6) 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olmayan muhataba yapılacak bildirimler İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği kayıtlarındaki adreslere iadeli-taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle yapılır. Posta ile bildirimin herhangi bir sebeple geri dönmesi durumunda, eksik tamamlama süresi postanın geri gelme tarihinde başlatılır.

(7) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yapılacak bildirim kapsamında ibrazı talep edilen bilgi ve belgelerin 30 (otuz) iş günlük süre içerisinde bu maddenin üçüncü fıkrasına belirlenen kriterlere uygun olarak iletilmemesi durumunda başvuru dosyası işlemden kaldırılır. Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan borç durumunu gösterir belgeler bu kapsamda değerlendirilmez.

Organizatörlerin Tanıtım Desteği Kapsamındaki Ödemelerine Dair Hususlar ile Katılımcıların Fuara İştiraklerini Tevsiken Ödeme Belgesi Sunmaları Halinde Uygulanacak Hususlar

MADDE 10 – (1) Organizatörlerin tanıtım desteği kapsamındaki harcamalarına ilişkin ödemeleri ile katılımcıların yapacağı ödemelerin bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi gereklidir. Katılımcı/organizatör tarafından bu şekilde yapılmayan ödemeler, fuar destek başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

(2) Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamındaki ödemelerini, katılımcılara veya katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından destek müracaatı süresi içinde fuarın yetkili organizatörünün hesabına veya faturada açıkça belirtilen hesaba aktarmakla yükümlüdür.

(3) Katılımcı tarafından yapılan ödemeler, bankacılık sistemi içinde tevsik edilebilmek ve banka tarafından fuar bitiminden sonraki destek müracaatı süresi içinde ilgili hesaba aktarılacak şekilde yapılmak şartlarıyla, firma kredi kartı ile tek çekimde veya taksitlendirilerek ödenebilir.

(4) Kredi kartı ile ödeme işlemlerinde katılımcı tüzel kişisine ait kredi kartlarının yanı sıra, bu firma adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait kredi kartları ile yapılan ödemeler de kabul edilir.

(5) Harcama yapmaya yetkili kişi olarak, şirket ortakları ve şirket çalışanları ile katılımcı tarafından harcama yapma yetkisi verildiği imza sirkülerinde belirtilen şahıslar kabul edilir.

(6) Banka hesabına elden yapılan ödemeler ve katılımcının verdiği cirolu çekler ile yapılan ödemeler değerlendirmeye alınmaz.

(7) Katılımcı tarafından banka hesabına elden yapılan ödemelerin katılımcının muhasebe kayıtları ile uyumlu olduğunun Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) raporu ile tevsik edilmesi halinde bu şekilde yapılan ödemeler de değerlendirmeye alınır.

(8) Organizatör tanıtım desteğinin başvurusu sırasında ibraz edilen ödeme belgesi üzerinde sadece işlem tarihinin yer alması durumunda işlem tarihi, hem işlem hem de valör tarihinin yer alması durumunda valör tarihi esas alınır.

Ödeme Esasları

MADDE 11 - (1) Organizatör tanıtım desteği başvurusu sırasında ibraz edilen ödeme belgesine ilişkin olarak, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Dolarına çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.

(2) Destek başvurularının incelenmesi neticesinde destek ödemesi yapılabilmesi için, destek ödemesi yapılacak katılımcı veya organizatörün Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunmadığına ilişkin belge ya da vergi ve/veya sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin ibrazını müteakip hakediş miktarı hesaplanır. Destek kapsamındaki katılımcının/organizatörün borçsuzluk durumuna ilişkin Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde sorgulama re’sen yapılabilir.

(3) Destek ödemesi yapılacak katılımcının/organizatörün, Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma ilgili tutar gönderilir. Bakiye varsa katılımcıya/organizatöre ödeme yapılır.
b) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde ise borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hakedişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılır.
c) Mahsup işlemi gerçekleşmeden her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde ise ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilir.

Değerlendirme Formu

MADDE 12 – (1) Yurt dışı fuar organizasyonlarında katılımcıların fuar gözlemcisi tarafından dağıtılan fuar değerlendirme formunu doldurup iade etmemesi durumunda, yurt dışı fuar katılımı destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(2) Bakanlıkça uygun görülen fuarlarda söz konusu değerlendirme formu fuarın bitimini müteakip 10 (on) gün içinde elektronik olarak doldurulur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen katılımcıların yurt dışı fuar katılımı destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.
Prestijli Fuar Katılımı Başvurusu

MADDE 13 – (1) Katılımcının prestijli fuar desteğinden yararlanabilmesi için, başvuru veya eksiklik bildirim süresi içerisinde prestijli fuar desteğinden yararlanmayı talep etmesi gerekir.

Hedef Ülke

MADDE 14 – (1) Bakanlıkça yurt dışı fuarlar için belirlenen hedef ülkeler her takvim yılı başlangıcında Bakanlık resmi web sayfasında ilan edilir.

İhracatçı Birliklerinin Fuar Katılımları

MADDE 15 – (1) Fuar katılımı gerçekleştiren İhracatçı Birlikleri tarafından yalnızca iştigal sahasında bulunan sektör/sektörlerin veya sektöre/sektörlere ait ürünlerin genel tanıtımı yapılır.

Katılımcılara Yönelik Müeyyideler

MADDE 16 – (1) Katılımcının yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin veya belge ibraz ettiğinin, Türk malı imajına zarar verdiğinin, kalitesiz ürünler sergilediğinin, fuar süresince gösterdiği tanıtıma yönelik yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin, yabancı ürün veya marka sergilediğinin, 2017/4 sayılı Karar kapsamı dışında başka bir mevzuat kapsamında aynı harcama kalemleri için destek aldığının veya 2017/4 sayılı Karar hükümlerine aykırı fiillerde bulunduğunun tespiti halinde destek talebi kabul edilmez. Bu fiillerin ödeme yapıldıktan sonra belirlenmesi durumunda 2017/4 sayılı Kararın 10 uncu maddesi hükmü çerçevesinde işlem yapılır.

Yetki

MADDE 17 - (1) Bu Genelgeye ilişkin talimatlar vermeye, Genelgenin eklerinde gerekli değişiklikleri yapmaya, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya ve desteğe esas tutarda değişiklik yapmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE - Bu Genelge’nin 7 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen “Türkiye Markası Standı” projesinin yurt dışı fuar organizasyonunun başvurusuyla eşzamanlı olarak Bakanlığa iletilmesi hususu 01 Ocak 2018 tarihinden sonra düzenlenecek fuarlar için uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 31/03/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği kayıtlarına giren başvurular için işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan Genelge’nin 4’üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve 9 uncu maddesinde belirtilen başvuru usulleri de uygulanabilir.

Yürürlük

MADDE 18 - (1) Bu Genelge 01/07/2017 tarihinde yürürlüğe girer. 

SAYFAYI PAYLAŞ