Küresel Tedarik Zinciri Desteği

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik (KTZ) Desteği Projeleri ile, küresel ölçekte faaliyet gösteren potansiyel müşterilerle firmanızın çalışmaya başlaması veya halen çalışmakta olduğunuz küresel müşterilerinizle ticaret hacminizi yeni ürün gruplarıyla geliştirmenize destek olmak hedeflenmektedir..

%50 oranında Desteklenen Harcamalarınız: 
Makine, Ekipman, Donanım Alımı
Yurt Dışı Ofis-Depo Harcamaları
Yazılım Alımı
Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri
Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

Küresel tedarik zinciri desteği

Küresel Tedarik Zinciri Başvuru Şartları

1
Firma Nevi?

Şahıs şirketleri teşvikten faydanalamaz. Sadece Limited ve Anonim Şirketlerin başvuruları kabul edilir.

2

Müşteriniz küresel ölçekli mi?

Marka, ihracat, ciro gibi unsurlar itibariyle sektöründe küresel ölçeğe haiz Bakanlıkça uygun bulunan yurt dışındaki firmalar

Küresel tedarik zinciri yetkinlik projeleri

Mevzuat değişkliği

Küresel tedarik zinciri yetkinlik projeleri Hk."ÖNEMLİDİR"

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine ilişkin Kararın Uygulama Usul Esasları Genelgesi’nde yapılan değişiklikler 23 Ocak 2018 tarihinde  duyurulmuştur.

Konu ile ilgili olarak söz konusu Genelge değişikliği uyarınca Pazara Giriş Belgeleri ile Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) dilekçe örnekleri, başvuru belgeleri ve dikkat edilecek hususlar yeniden düzenlenmiş olup Bakanlığımızın internet sitesinde yayımlanmıştır. Anılan Genelgenin yenilenen eklerinin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız

Söz konusu Genelge ve ekleri incelendiğinde dikkat çeken dört değişiklik aşağıda yer almaktadır:

1) Başvuru sahibi tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde iletilen belgelere ait orijinal evrakların eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğunun, destek başvurusundan itibaren 10 yıl boyunca başvuru sahibine ait olacağı hükme bağlanmıştır.

2) 31 Mart 2018 tarihi sonrasında yeni düzenleme ile İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine (İBGS) destek başvuru belgeleri ile İBGS tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla İBGS’nin KEP adresine iletilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

3) 31 Mart 2018 tarihi sonrasında destek başvurusunda bulunacak firmaların başvurularının firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce de E-imzalı olarak imza sirküleri ile birlikte olarak KEP aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir.

4) 31 Mart 2018 tarihinden sonra yukarıdaki şekilde yapılmayan destek başvuruları ve İBGS belge ibrazları değerlendirmeye alınmayacaktır. Dolayısıyla elden ve/veya posta ile yapılan destek başvuruları ve eksik belge/belge teslimleri değerlendirmeye alınmayacak olup, yukarıdaki şekilde E-imza ile ve KEP üzerinden dosya ve/veya belge ibrazının yapılması gerekmektedir.


Bilindiği üzere, “2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar” kapsamında gerçekleştirilen Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri (KTZ Projeleri) başvuruları belge ibraz sürelerinin yeniden düzenlenmesini, sistem belgelerinin yenileme giderleri ve sonucunda belge/sertifika düzenlenmeksizin tüm test/analiz raporlarının desteklenmesine ilişkin “2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi" ile “2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgesi"nde gerçekleştirilen değişiklikler, ilgide kayıtlı yazımızla duyurulmuştur.

Bu kapsamda, bahse konu Genelge değişiklikleri çerçevesinde yeniden düzenlenen “EK-1 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar - Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar”, “EK-5 Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri”, “EK-1 Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi” ile “KTZ EK-4 Destek Ödemeleri İçin İbraz Edilmesi Gereken Belgeler”, “EK-1 KTZ Proje Başvurusu ve Destek Ödemeleri için İbraz Edilmesi Gereken Belgeler” ve “EK-2 Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi Bilgi Formu”nda 27.06.2022 tarihli ve 75892821 sayılı Genel Müdürlük Makamı Onayı ile değişiklik yapıldığı bildirilmiştir.

Söz konusu eklerin güncel haline aşağıdaki bağlantılardan ve Bakanlığın resmi internet adresinden ( www.ticaret.gov.tr ) ulaşılabilirsiniz

Mevzuat değişkliği

KTZ Yetkinlik Projeleri Hk.

Ekonomi Bakanlığımızdan alınan 15 Ocak 2018 tarihli yazıda; 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar’da bulunan Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri desteği kapsamında başvuru yapacak firmaların dikkat etmesi gereken hususlar bildirilmiştir.

Söz konusu hususlar aşağıda listelenmiştir:

1.KTZ Yetkinlik Projelerinde tedarikçi olan firmalarımızın üretici olmaları ve küresel
firmaya ara malı tedarik etmeleri gerekmektedir. Ham madde veya nihai ürün tedariği proje
konusu değildir.

2.Küresel firmanın yurt dışında bulunması gerekmektedir. Yurt dışında olan küresel
firmanın Türkiye'deki şubelerine yapılacak tedarik destek kapsamında değildir.

3.Küresel firmanın da üretici olması gerekmektedir. Orijinal ürün üreticisi (Original
Equipment Manufacturer-OEM) olan küresel firma üreteceği nihai ürününde kullanmak üzere
firmalarımızdan ara malı ürünü tedarik etmektedir. Distribütörlere yönelik tedarik destek
kapsamında değildir.

4.Küresel firma ile başvuru sahibi tedarikçi firmamız arasında yapılan niyet mektubu
veya sözleşmenin başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir. Niyet mektuplarının küresel
firma tarafından başvuru sahibi firmaya itafen yazılması ve tedarik etmek istediği üründen
bahsederek birlikte çalışmayı istediklerini beyan edici mahiyette olması gerekmektedir.
Küresel firma ile yapılan e-posta yazışmaları yeterli değildir.

5.Proje onaylandıktan sonra yapılan harcamalar destek kapsamındadır.

6.Proje kapsamında firmanın alacağı makine, ekipman ve donanım, 2012/3305 sayılı
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında olmaması gerekmektedir.

7. Proje kapsamında talep edilen makine, ekipman ve donanımın mevcut üretim
kapasitesini arttırmak amacıyla değil, küresel firma ile yapacağı proje ihtiyacı olması
gerekmektedir.

8.Üretime ilişkin makineler sadece prototip ve numune üretmek şartıyla
değerlendirmeye alınmaktadır.

9.Tekstil sektörü 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında
değerlendirilmektedir.

Küresel Tedarik Zinciri Teşviği

SIK SORULAN TÜM SORULARI LİSTELEDİK.

ktz yetkinlik projesi
küresel tedarik zinciri
küresel tedarik zinciri (ktz) yetkinlik projeleri
küresel tedarik zinciri desteği
küresel tedarik zinciri desteği ticaret bakanlığı
küresel tedarik zinciri kolay destek
küresel tedarik zinciri ne demek
küresel tedarik zinciri nedir
küresel tedarik zinciri projeleri destek kalemleri oran ve limitleri
küresel tedarik zinciri projesi
küresel tedarik zinciri teşviği
küresel tedarik zinciri ticaret bakanlığı
küresel tedarik zinciri yetkinlik projeleri makine desteği
küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi
küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi nedir
küresel tedarikçi desteği
KTZ Desteği
KTZ Teşviği
 

SAYFAYI PAYLAŞ