Yurdışı Marka Tescil Desteği

2010/6 sayılı Tebliğ kapsamında %50 Oranla Desteklenen Yurtdışı  Marka Tescil Harcamaları:

a) Yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderleri

b) Yurt dışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık vb. giderleri

Marka tescil desteği verilebilmesi için yurt dışı marka tescil başvurusunun yapılmış olması yeterlidir. Marka yenileme giderleri destek kapsamında değildir. 

Marka Tescil Teşvik Detayları

Destek Oranı

Yukarıda sıralanan harcamalar %50 oranında desteklenebilmektedir.

Üst limitler

Yıllık en fazla 50.000 $ destek alınabilir.

Marka Sayısı

Marka sayısı için herhangi bir limit yoktur.

İlave Destek

Hedef ülkelerde +%10 ilave destek verilir. Hedef ülkeleri görüntülemek için tıklayınız.

Marka Tescil Destek Başvuru Şartları

1

Firma Nevi?

Şahıs şirketleri teşvikten faydanalamaz. Sadece Limited ve Anonim Şirketlerin başvuruları kabul edilir.

2

Yurtiçi Marka Tescili var mı?

Yurtdışı marka tescil alınabilmesi için firmanızın ilgili marka için yurtiçi tescili olması zorunludur.

Marka Tescil Teşviği
Güncel Mevzuat Değişiklikleri

01

MEVZUAT // Sınai Mülkiyet Kanunu

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) yapılan bir bilgilendirmede; 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 10 Ocak 2017 tarihli ve 29994 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Yeni Kanun ile birlikte tescilli markaların piyasada daha etkili kullanımını sağlanırken, kullanılmayan mal ve hizmetler için marka başvurusunun önüne geçilmesi hedeflenmekte olup; tescil başvurusu yapılan markanın önceki tarihte yapılan markalarla benzerliği halinde itiraz edilirse başvuru reddedilebilecektir. Ayrıca marka koruma süresi ise 10 yıl olarak belirlenirken, 5 yıl içinde haklı sebep olmadan kullanılmayan markalar iptal edilebilecektir. Başkasına ait marka hakkına tecavüz edenler ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırabilecektir.

02

MEVZUAT // Resmi Gazete Duyuruları

Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ ile 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin Nis Anlaşması hükümlerine göre düzenlenen Nis Sınıflandırmasına uygun olarak, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı (Enstitü)’na yapılan marka tescil başvurularında esas alınacak Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesi belirlenmiş olup söz konusu Tebliğe ve eklerine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161230-24.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

03

DEVLET DESTEKLERİ // 2010/6 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Genelge Değişikliği Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 11.01.2019 tarihli yazıda; 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul Esaslarına Ait Genelgede, 04.01.2019 tarihli Bakanlık onayı ile değişiklik yapıldığı bildirilmiştir. 2010/6 Sayılı Genelgede bahsi geçen değişiklik aşağıdaki gibidir:

Söz konusu Genelgenin 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan: “ Desteklenecek şirketlerin faal olması (yurt içi şirkette istihdam edilen en az bir kişiye ait son altı aya dair Aylık Prim Hizmet Bildirgesinin sunulması ve vergiye konu ticari işlemlerinin bulunması) gerekir. Faal olmadığı ya da Tebliğin amacına uygun faaliyet göstermediği tespit edilen şirketlerin destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz.” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu değişiklik kapsamında, Genelge’nin Ek-1 (Şirketler tarafından kira desteği için ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler), Ek-4 (Tanıtım desteği için ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler) ve Ek-5 (Yurt dışı marka tescil desteği için ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler) listelerinde düzenleme yapılarak aşağıdaki iki madde Genelge eklerinden çıkarılmıştır.

Yurt içi şirkete ilişkin son iki döneme ait geçici vergi beyannameleri ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk fişleri ya da son iki aya ilişkin KDV beyannameleri ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk fişleri ibraz edilmelidir.
Yurt içi şirkette istihdam edilen en az bir kişiye ait başvuru tarihi itibariyle son altı aya dair Aylık Prim Hizmet Bildirgesi ibraz edilmelidir. 

04

MEVZUAT // 2010/6 sayılı Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esaslarında Değişiklik Hk

2016/3 saylı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ 2/12/2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, mezkur Tebliğe ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarına ait Genelgede yapılan değişiklikler 15/12/2016 tarihinde uygun görülerek onaylanmıştır.
Değişen mevzuat kapsamında mağduriyetlerin azaltılmasını teminen aşağıdaki konulara azami özen gösterilmesi gerekmektedir.

•Destek başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için; Genelgede belirtilen belgelerin (Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi onaylı belgeler dahil), ödeme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde; şirketler tarafından üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, İşbirliği Kuruluşları tarafından doğrudan Bakanlığa ibraz edilmesi gerekmektedir.

•6 (altı) aylık sürenin hesaplanmasında, destek türüne göre Genelgede zorunlu tutulan harcama belgelerinin şirketler için İBGS, İşbirliği Kuruluşları için Bakanlık evrak kayıtlarına giriş tarihi esas alınır.

•2010/6 sayılı Tebliğ kapsamında şirketler ve İşbirliği Kuruluşları tarafından yapılan kira destek başvurularında harcamaya ilişkin sözleşme ve ödeme belgesi; tanıtım destek başvurularında harcamaya ilişkin sözleşme (10.000 ABD Doları ve üzeri), fatura ve ödeme belgesi; yurt dışı marka tescil destek başvurularında ise harcamaya ilişkin fatura ve ödeme belgesi zorunlu belgelerdir.

•Başvuru sırasında zorunlu olarak bulunması gereken belgelerde veya söz konusu belgelerde yer alması gereken Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi onayında eksiklik olması halinde söz konusu harcama için eksik belge işlemi uygulanmaz ve destek başvurusu reddedilir. Diğer belgeler için eksik belge işlemi uygulanır.

SAYFAYI PAYLAŞ