Yurtiçi Fuar Desteği

KOSGEB, tüm yurtiçi fuar katılımlarınız için metrekare başına 900 TL destek vermekte ve desteği 45.000 TL üst limitle sınırlandırmaktadır.

 Ticaret Bakanlığı ise yurtiçinde düzenlenen bazı fuarlara destek vermekte, yaptığınız harcamaları  %50 oranında ve 222.000'TL  üst limitle desteklemektedir. 

Her iki teşviğin önkoşulları farklıdır ve anahatları ile farkları aşağıda detaylandırılmaktadır. Her iki kurumun destekleri ile ilgili olarak danışmanlık ve dosya takibi hizmetleri sunmaktayız.

Yurtiçi Fuar Desteği

KOSGEB Fuar Desteği

Destek Üstlimiti

Teşvik üstlimiti 30.000 TL'dir.

KOSGEB Fuar listesi 2024

Stand
Alanı

Metrekare başına 600 TL destek verilir.

Sadece KOBİ statüsündeki firmalar faydalanabilir.

Metrekare sınırı

Stand alanının en fazla 50 m2'lık kısmı desteklenir. 

Teşvik Oranı: %50

Stand alanı ve stand yapımı/dekorasyon harcamalarınız %50'si firmanıza iade edilmektedir.

Ticaret Bakanlığı Yurtiçi Fuar Desteği

Destek Üstlimiti

Teşvik üstlimiti 144.000 TL

Ticaret Bakanlığı Desteklenen yurtiçi fuarlar listesi 2023

Stand Alanı

Fuar organizatöründen kiraladığınız stand alanının tamamı teşvik kapsamındadır.

Stand Yapımı

Stand yapımı/dekorasyon harcamalarınız teşvik kapsamındadır.

Stand alanında yabancı marka sergilenirse teşvik verilmez.

Teşvik Oranı: %50

Stand alanı ve stand yapımı/dekorasyon harcamalarınız yaklaşık olarak %50'si firmanıza iade edilmektedir.

Danışmanlık ve Teşvik Takip Hizmetleri

Yurtiçi Fuar Desteği Başvuru Şartları

1

Firma Nevi?

Ticaret Bakanlığı Desteği'nden Şahıs şirketleri faydalanamaz. Sadece Limited ve Anonim Şirketlerin başvuruları kabul edilir. 

KOSGEB desteğinden ise tüm firmalar faydalanabilir.

2

Fuar Listede mi?

Ticaret Bakanlığının fuar listesinde yer almayan fuarlar için teşvik alınamaz.

3

Türk Menşei?

Fuarda sergileyeceğiniz ürünlerin Türk menşeli olması şarttır.

Yabancı bir markanın türk menşeli ürünleri sergilenirse teşvik verilmez.

Ticaret Bakanlığı Yurt içi fuar desteği için ne zaman ve nereye başvuru yapılacaktır?


2014/4 Sayılı karar kapsamındaki desteklerle ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler yurt içi fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; Ticaret Bakanlığı'nca başvuru mercii olarak belirlenen İBGS'ye DYS üzerinden yapılır.

Bir takvim yılında aynı katılımcının bu madde kapsamında destek alabileceği yurt içi fuar katılımlarının sayısı ile yararlanabileceği destek oranı ve azami destek miktarı Ticaret Bakanlığı sınırlandırılabilir. Evet zorunludur, 2014/4 sayılı kararın katılımcı tanımında ihracatçı birliğine üye şirket ibaresi yer almaktadır.

Ticaret Bakanlığı Yurt içi fuar desteği için ön başvuru / ön onay işlemi var mıdır? 


Hayır, 2014/4 sayılı karar kapsamında destekten faydalanacak katılımcı şirketler için ön başvuru ya da ön onay işlemi bulunmamaktadır.

Başvuru yapılacak birliğe ayrıca üye olunması gerekmemektedir.
 
İMMİB, İTKİB, EİB gibi birlik üyeliği zorunlu olmakla birlikte destek başvurusu her fuar için Bakanlıkça başvuru mercii olarak belirlenen ilgili birliğe yapılacaktır.

Ticaret Bakanlığı Yurt içi fuar katılımları hangi oranda destekleniyor? Bir fuardan en fazla hangi miktarda destek alınabilir? 


Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlarda; katılımcılar tarafından yer kirası ve stand konstrüksiyonu(standın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile raf, ışıklandırma, halı, masa ve sandalye) için ödenen fatura tutarının % 50'si destek kapsamında katılımcıya ödenir.

Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarının güncel limitleri için sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yurt içi Fuar Desteği

Yurt içi Fuar Destekleri Hk.

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi Fuarların Desteklenmesi ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 20 Aralık 2018 tarihli yazıda ilgili Karar’ın Uygulama Usul ve Esaslarında yapılan değişiklik neticesinde;

“Katılımcının pazarlamacı olması durumunda; Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş üretici veya imalatçı şirket ile fuar tarihinden önce yapmış olduğu pazarlama sözleşmesi ile söz konusu üreticinin veya imalatçının, destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun; kapasite raporu ibraz edilememesi durumunda işbu Genelge eki Ek-4’ün B) Katılımcı Desteği Bölümü’nün 9 uncu maddesindeki esaslar çerçevesinde ekspertiz raporunun veya faaliyet belgesinin aslı veya bir örneği,
Organizatör ve katılımcı, destek kapsamındaki ödemelerini, Organizatör/Katılımcı şirketin veya şirket adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından faturalarda açıkça belirtilen hesaba, fatura üzerinde bir hesap belirtilmemesi durumunda ise faturayı düzenleyen firma, kurum veya kuruluşa ait hesaba en geç destek müracaatı süresi içinde aktarmakla yükümlüdürler. Ancak çekle yapılan ödemelerde çekin bir örneği ile çek bedelinin ilgili hesaptan çıktığına dair banka onaylı hesap ekstresinin veya ödeme dekontunun ibrazı zorunlu olup; hesap ekstresinde çekin ilgili hesaptan çıktığı tarih ödeme tarihi olarak esas alınır. Müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan ödemeler destek kapsamında kabul edilmez.
Özel üretim (private label) ve fason üretim gerçekleştiren şirketler, destek kapsamındaki sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlara katılımlarında; yerli ve yabancı şirketlerin veya zincir mağazaların unvan, marka ve logolarını, söz konusu şirketler veya zincir mağazalar için üretim yaptıklarını tevsik etmek kaydıyla, stant alanlarında kullanabilirler.” denilmektedir.

Yurtiçi Fuar Destekleri Hk.

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi Fuarların Desteklenmesi ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 01 Ağustos 2018 tarihli yazıda;

“Bilindiği üzere, 2014/4 sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’nde 21/05/2018 tarihinde yapılan değişiklikle cirolu çek kullanılarak ödeme yapılmasına ilişkin sınırlama kaldırılmıştır.

Öte yandan, mezkûr Genelgede yapılan değişikliğe istinaden 29/06/2018 tarihinde bahse konu Genelgenin ekleri yeniden düzenlenerek “cirolu çek kullanılarak yapılan ödemelerde, ciro silsilesini gösterecek şekilde çekin bir örneği ile çekin tahsil edildiğine dair banka tarafından düzenlenen belge” ibraz edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bu çerçevede, cirolu çekle ödeme yapan organizatör veya katılımcı şirketin sunduğu çek örneği ve çekin tahsiline ilişkin banka tarafından düzenlenen belgenin (dekont, hesap ekstresi vb.) ciro zincirindeki firma kaşe bilgileri ile örtüşmesi halinde faturalarda açıkça belirtilen hesaba, fatura üzerinde bir hesap belirtilmemesi durumunda ise faturayı düzenleyen firma, kurum veya kuruluşa ait hesaba en geç destek müracaatı süresi içinde aktarması halinde bu ödemelerin destek hesaplamasına dahil edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, katılımcılar tarafından senetle yapılan ödemelere ilişkin olarak Genelgenin 10 uncu Maddesinin 3 üncü Fıkrasında yer alan “Organizatör ve katılımcı, destek kapsamındaki ödemelerini, Organizatör/Katılımcı şirketin veya şirket adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından faturalarda açıkça belirtilen hesaba, fatura üzerinde bir hesap belirtilmemesi durumunda ise faturayı düzenleyen firma, kurum veya kuruluşa ait hesaba en geç destek müracaatı süresi içinde aktarmakla yükümlüdürler.” hükmüne uygun olan durumlarda yapılan başvuruların destek kapsamında değerlendirilmesi imkânı bulunmaktadır.

Diğer taraftan, organizatör veya katılımcı şirketin verdiği çekin/cirolu çekin hizmet alınan firma tarafından başka bir firma/kurum/kuruluşa cirolanarak ya da faktöring firmalarına verilerek alacağın devredildiği durumlarda başvuruların destek kapsamında değerlendirilmesi imkanı bulunmamaktadır.”denilmektedir.

YURTİÇİ FUARLAR HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER VE SIKÇA SORULAN SORULAR

Bildiğiniz gibi uluslararası ticaret ve sanayi fuarları tüm ihracatçılar için hem vitrin hem de pazar yeri görevini yaparlar. İlgili fuarlarda firmanız ürünlerini sergileyebilir, ilgilenenlere ayrıntılı bilgi verebilir, alıcılarla bağlantı kurabilir ve hatta içinde bulunduğu sektörü uluslararası boyutta tanıma fırsatı bulabilir. Fuarlarda sadece satış bağlantısı yapmakla kalmayıp, o piyasanın koşullarını yakından tanıma olanağı bularak, önemli rakipler hakkında da kıymetli bilgiler edinilebilir. Fuarının firmalar için birden çok işlevi olacağını ön düşünüyoruz bu işlevleri aşağıda maddeler halinde görebilirsiniz.

• Bayi ve dağıtıcı gibi ürünlerimizi sürekli şekilde alabilecek kişi veya kuruluşlarla aramızda bağlantı kurulmasına olanak sağlayabilir. Fuara ülke dışından da ziyaretçi geldiğinden, böyle bağlantıları birkaç ülke içinde kurabilmemize fırsat verecektir.

• Pazarı yakından tanımamıza olanak sağlayacak ve fiyatlar, ürünlerde aranan özellikler, dağıtım kanalları konusunda yerinde bilgi edinmemize olanak verecektir.

• Aynı şekilde rakipleri de yakından inceleme fırsatı yakalayıp, kuvvetli ve zayıf yönleri konusunda bilgi edinebileceğiz. Bir çatı altında önemli rakiplerin çoğu bulunacağından fiyatları, ambalaj şekilleri, ürün özellikleri, tahsilat ve finansman koşulları, sevk süreleri konularında bilgi edinebileceğiz.

• Ayrıca sadece rakiplerin neleri sattıklarını değil, nasıl sattıklarını da görebilir, ilettikleri reklam mesajları, fuarda uyguladıkları promosyonlar, başarılı standların özelliklerini yakından inceleyebiliriz.

• İlgili fuarda ziyaretçilere satışlar yapabileceğimiz gibi, ilerisi için önemli satış bağlantılarını da gerçekleştirebiliriz.

Şahıs şirketleri destek kapsamına girmezken, A.Ş. Limited, Kollektif, Komandit ve Kooperatif şirketler bu destekten faydalanabilirler ancak herhangi bir İhracatçı Birliğine kayıtlı olma ön şartı ile. Ayrıca katılacağınız fuarın bakanlık tarafından desteklenen fuarlar listesinde yer alması gerekmektedir.

Firmaların fuar katılımları iki ayrı şekilde gerçekleştirilebilir;
• Milli Fuarlar:
Yurtiçinde bir organizatör veya iş birliği ( İhracatçı Birlikleri, Odalar vb) kuruluşlarınca düzenlenen fuarlar Milli Katılım fuarları olarak değerlendirilirler.
• Bireysel Fuarlar:
Fuarın ana organizatörü tarafından düzenlenen fuarlar Bireysel Katılım fuarları olarak değerlendirilirler. 

Ticaret Bakanlığı her yıl desteklenen fuarlar listesine aldığı her bir fuar için TL bazında m2 birim fiyatı belirler ve bu fiyat alan kiranızın yanında, nakliye ve ulaşım harcamalarınızda kapsar.
Ticaret Bakanlığının yayınladığı bilgiye göre; 2020 yılında bir firmanın, katıldığı her bir fuardan alabileceği toplam destek tutarı üst sınırı
Genel Nitelikli Fuarlar için: 77,000 TL,
Sektörel Nitelikli Fuarlar için: 117,000 TL
Prestijli Fuarlar için: 394.000 TL Bir firma yılda sadece iki kez prestijli fuara katılma hakkına sahiptir.
Olarak belirlenmiştir. 

• İmza Sirküleri
• Kapasite Raporu
• Taahhütname (EK-4)
• Beyanname (EK-5)
• Kapasite raporu
• Alan kirası faturası
• İhracatçı birliklerinin talep edebileceği diğer evraklar

KOSGEB yurtiçi fuar teşvikleri

Ticaret Bakanlığı

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2014/4 SAYILI KARAR’IN
UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Genelge’nin amacı, 16/08/2014 tarihli ve 29090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin 2014/4 sayılı Karar”ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Genelge, Bakanlıkça belirlenen şartları haiz sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarları düzenleyen Organizatörlere/Katılımcılara yönelik olarak, “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin 2014/4 sayılı Karar” kapsamında yer alan desteklerin uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak ve Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Genelge, “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin 2014/4 sayılı Karar”ın 14’üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.

(2) Bu Genelge’de, “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin 2014/4 sayılı Karar”ın 4’üncü maddesinde belirtilen tanımlara ilave olarak aşağıda belirtilen tanımlar esas alınacaktır.

a) Karar: 2014/4 sayılı “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar”ı,
b) İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini,
c) Kayıtlı elektronik posta (KEP): 29/01/2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca; elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yurt İçi Fuarların Tanıtımına Yönelik Desteklenecek Faaliyetler ve Değerlendirme

Destek Kapsamına Alınacak Yurt İçi Fuarın Belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Karar kapsamında desteklenecek yurt içi fuarın tespit edilmesinde fuardaki;

a) yabancı ziyaretçi sayısı,
b) yabancı katılımcı sayısı,
c) yabancı katılımcılara tahsis edilen stand alanı,
kriterlerinin değerlendirilmesinde doğrudan yurt dışından gelen yabancı ziyaretçi sayısı, doğrudan yurt dışından katılan yabancı katılımcı sayısı ve doğrudan yurt dışından katılan yabancı katılımcılara tahsis edilen stand alanı bilgileri esas alınır.
(2) Bir takvim yılında birden fazla düzenlenen yurt içi fuarlarda bir önceki yılın fuarları birlikte değerlendirilebilir.
(3) Karar’ın 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan izleme raporu, “UFI- Uluslararası Fuarlar Birliği’nce” muteber denetim şirketleri veya kuruluşları ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından tüm alanlarda yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanır.

Yurt İçi Fuarların Tanıtımına Yönelik Destek Oran ve Limitleri

MADDE 5 – (1) Karar’ın 5’inci maddesinde yer alan desteklenecek yurt içi fuarların tespitine ilişkin şartları haiz fuarlara yönelik olarak, Organizatörün Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) ibraz edeceği tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, tanıtım faaliyetleri harcamaları, her bir yurt içi fuar için %50 oranında destekten yararlandırılır.

(2) İlk kez düzenlenen yurt içi fuarın Karar’ın 5’inci maddesinde yer alan desteklenecek yurt içi fuarların tespitine ilişkin şartları haiz olması ve Karar’ın 5’inci maddesinde yer alan şartları haiz olduğunun fuar sonrasında fuar izleme raporu ve gözlemci raporu ile tevsik edilmesi kaydıyla destek kapsamında değerlendirmeye alınan yurt içi fuar için, Organizatörün Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) ibraz edeceği tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, tanıtım faaliyetleri harcamalarının %50’si destek kapsamındadır.

(3) Yurt dışı fuar ziyareti için gidilen ülkede Organizatörün yapacağı otel konaklaması (oda+kahvaltı) gideri, günlük 150 (yüzelli) ABD Dolara kadar fuarın başlangıç tarihinden en erken bir gün önce ve fuarın bitiş tarihinden en geç bir gün sonra olmak üzere destek kapsamındadır.

(4) Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen en fazla 3 (üç) adet uluslararası yurt dışı fuar ziyareti çerçevesinde Organizatörün Türkiye’deki merkezinden iştirak edecek (yönetim kurulu-icra kurulu üyesi/ortağı/yöneticisi/personeli) en fazla 2 (iki) temsilcisinin ulaşım ve konaklama giderleri destek kapsamındadır.

Yurt İçi Fuarın Tanıtım Faaliyetine Ön Uygunluk Verilmesi

MADDE 6 – (1) Organizatörlerin, Karar kapsamında tanıtım desteği başvurusunda bulunabilmeleri için, gerçekleştirecekleri yurt içi/yurt dışındaki tanıtım faaliyetlerine ilişkin olarak Bakanlıktan (İhracat Genel Müdürlüğü) “Ön Uygunluk” almaları gereklidir.
(2) Organizatör, “Ön Uygunluk” başvurusunu, ilgili yurt içi fuarın başlangıç tarihinden en geç 3 (üç) ay öncesinde (EK-1)’de yer alan belgelerle birlikte Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir.
(3) Organizatör tarafından yurt içi/yurt dışında tanıtım faaliyeti gerçekleştirilecek yurt içi fuarın başlangıç tarihinden en geç 3 (üç) ay öncesinde tanıtım “Ön Uygunluk” müracaatında bulunulmaması durumunda tanıtım desteği müracaatı değerlendirmeye alınmaz.
(4) Organizatörlerce yurt içi fuar organizasyonu tanıtım faaliyetleri düzenlenmesine ilişkin olarak Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletilen “Ön Uygunluk” talepleri;

a) Organizatör tarafından yurt dışı tanıtım faaliyetleri ve yurt içi fuar esnasında yapılacak tanıtım faaliyetleri ile ilgili sunulan “Yurt İçi Fuar Tanıtım Faaliyeti Ön Uygunluk Müracaat Formu” (EK-2) ve Tahmini Maliyet Tablosu (EK-3),
b) Yurt dışında gerçekleştirilmesi planlanan tanıtım faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli görülmesi halinde faaliyetin yapılacağı ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ticaret Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinin görüşü,
c) Gözlemci raporları,
ç) Fuar daha önce düzenlenmiş ise, en son düzenlenen yurt içi fuar organizasyonunun genel olarak başarısı ile katılımcılara tahsis edilen stand alanı, yabancı katılımcılara tahsis edilen stand alanı, yerli/yabancı katılımcı ve ziyaretçi sayılarına ilişkin performansı,
d) Organizatörün geçmiş yıllarda gösterdiği genel performans,
e) Başvurulan yurt içi fuarın özelliği ve planlanan tanıtım faaliyetlerinin uluslararası düzeyde katılımın arttırılmasına olası katkısı,
f) Yurt içi fuara yönelik planlanan tanıtım faaliyetleri harcamalarının en az %60’ının yurt dışına yönelik olup olmadığı,
g) Yurt içi fuara yönelik planlanan tanıtım faaliyetlerinin ülkemizin dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik önceliklerine uygun olup olmadığı,
ğ) Fuar tarihinden 3 (üç) ay öncesi ve sonrası dönemde aynı sektörde düzenlenecek başka bir yurt içi fuar/fuarlar olması halinde, bu fuar/fuarların genel başarı, geçmiş yıllarda gösterilen genel performans ve sektörün özelliği bakımından mukayesesi,

dikkate alınarak, Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) değerlendirilir.

(5) Yapılan değerlendirme sonucunda yurt içi fuara yönelik yurt içi/yurt dışında tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmesi uygun bulunan Organizatöre Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından “Ön Uygunluk” verilir.

(6) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) özel ve zorunlu hallerde, bu maddenin 1’inci ve 3’üncü fıkrasında yer alan en geç 3 (üç) ay önceden başvurma şartını aramaksızın, yurt içi fuarı destek kapsamına alabilir ve yurt içi/yurt dışındaki tanıtımına ilişkin “Ön Uygunluk” verebilir.


Yurt İçi Fuar Tanıtım Faaliyetlerinin Destek Değerlendirmelerine İlişkin Hususlar

MADDE 7 – (1) Yurt içinde yayın yapan televizyonlar, gazeteler ve diğer basın-yayın organlarına verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.

(2) İnfo stand veya gösteri/etkinlik/trend alanı katılımında, katılıma ilişkin düzenlenecek faturalarda yer alan boş alan ve ayrıca faturalandırılması halinde stand/alan harcaması kalemleri değerlendirmeye alınır.

(3) İnfo stand veya gösteri/etkinlik/trend alanı katılımında, boş alan kirasına ilişkin harcamalar ve stand/alan harcamalarını (standın/alanın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile ışıklandırma ve raf, banko, vitrin, halı, masa, sandalye kiralama) içermektedir.

(4) İnfo stand veya gösteri/etkinlik/trend alanı desteği talebinde bulunulması halinde, fuarı gerçekleştiren yetkili organizatör tarafından düzenlenecek boş alan kirası faturası, stand/alan harcamaları faturası, reklam panoları faturası ve diğer tanıtım faaliyetleri desteği kapsamında ibraz edilen faturaların doğrudan Organizatör adına düzenlenmesi zorunludur. Yurt dışındaki fuarın yetkili organizatörünün iştirakiyle Türkiye’de kurulu şirket veya şubesi dışında aracı firmalar tarafından düzenlenecek stand/alan kirası faturası, ödeme belgesini içeren destek müracaatları kabul edilmez.

(5) Organizatörün yurt dışı fuara info stand veya gösteri/etkinlik/trend alanı ile katılımı halinde, ayrıca aynı yurt dışı fuar için gerçekleştirilecek yurt dışı fuar ziyareti destek kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

(6) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) özel ve zorunlu hallerde, bu maddenin 4’üncü fıkrası hükmüne tabi olmaksızın, yurt dışındaki fuarın yetkili organizatörünün iştirakiyle Türkiye’de kurulu şirket veya şubesi dışında aracı firmalar tarafından düzenlenecek boş alan kirası faturası, ödeme belgesini içeren destek müracaatını değerlendirmeye alabilir.

Organizatörün Yurt Dışı Fuar Ziyareti/İnfo Stand-Gösteri/Etkinlik/Trend Alanı Katılımında Uyması Gereken Hususlar

MADDE 8 – (1) Organizatör, yurt dışı fuar ziyaretini Türkiye’deki merkezinden iştirak edecek temsilcileri (yönetim kurulu-icra kurulu üyesi/ortağı/yöneticisi/personeli) vasıtasıyla yerine getirebilir.

(2) Organizatör, info stand-gösteri/etkinlik/trend alanı katılımını Türkiye’deki merkezinden iştirak edecek temsilcileri (yönetim kurulu-icra kurulu üyesi/ortağı/yöneticisi/personeli) veya Organizatörün ortaklık ilişkisi bulunan yurt içindeki şirket temsilcileri (yönetim kurulu üyesi/icra kurulu üyesi/ ortağı/yöneticisi/personeli/ veya yurt dışında kurulu en az bir ortağı Organizatör ile aynı şahıs olan veya tüzel kişilik olarak Organizatöre bağlı olan bağlı şirketlerinde görevli temsilcileri (yöneticisi/personeli) vasıtasıyla yerine getirebilir. Temsilcinin Organizatörle ilişkisinin Ticaret Sicil Gazetesi, Sosyal Güvenlik Kurumu veya ilgili ülkenin yetkili kurumundan alınan belge ile tevsik edilmesi gereklidir.

İnfo Stand ile katılımda Organizatör;
a)Fuarın ilk günü standını açmak zorundadır.

b) Fuar sona ermeden tanıtım materyallerini toplamak suretiyle standını boşaltamaz veya görevli temsilcisi fuardaki standından ayrılamaz.

(3) Organizatör, yurt içi fuarın tanıtımına yönelik olarak yurt dışında düzenlenen bir fuara info stand veya gösteri/etkinlik/trend alanı ile katılımında, kiraladığı stand veya gösteri/etkinlik/trend alanında sadece destek kapsamındaki yurt içi fuara ilişkin genel tanıtım yapar, söz konusu alanda başka şirketlerin veya yurt dışında kurulu şube, temsilcilik olmak üzere bağlı şirketlerin yurt içi/yurt dışı fuarlarının veya sektör firmalarının tanıtımını yapamaz veya söz konusu alanda münferiden firmalara ait ürünleri sergileyemez.

Katılımcının Uyması Gereken Hususlar
MADDE 8/A – (1) Katılımcı;
a) Fuarın ilk günü standını açmak zorundadır.
b) Fuar sona ermeden ürünlerini toplamak suretiyle standını boşaltamaz veya görevli personelini fuardan çekemez.
c) Fuar süresince gösterdiği pazarlama yaklaşımı ile ticari imajımızı ve ülkemiz itibarını zedeleyemez.
(2) Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen katılımcının destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.
(3) Katılımcı başvuru evrakları arasında sayılan geçerli Kapasite Raporu veya Faaliyet Belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesini İBGS’ye elektronik ortamda tanıtır ve firma kaydını yaptırır. Bu belgeler, geçerlilik süreleri içinde tekrar istenmez.
(4) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının resmi internet sitelerinden veya DİR otomasyon üzerinden erişime açık olan belgelerin ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.
(5) SDŞ’lerin fuara iştirak etmeleri halinde katılım belgeleri kendi adlarına düzenlenir.
(6) Katılımcının stand harcamaları; standın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile raf, ışıklandırma, halı, masa ve sandalyeyi içerir.
Faaliyet Sonrası Destek Müracaatı ve Müracaatın Değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) 2014/4 sayılı karar kapsamında İBGS/Bakanlığa yapılacak ön uygunluk ve destek başvuruları ile İBGS/Bakanlık tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla İBGS/Bakanlık KEP adresine iletilmesi gerekir. İBGS/Bakanlık başvuru sahibine yapacağı bildirimleri KEP adresi aracılığıyla yapar. İBGS/Bakanlık kayıtlarındaki adreslerinin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması başvuru sahibinin yükümlülüğündedir.

(2) KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunludur.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca yapılmayan başvurular İBGS/Bakanlık tarafından değerlendirmeye alınmaz.

(4) Organizatör ve/veya katılımcı yurt içi fuar desteği ile ilgili başvurusunu yurt içi fuarın bitiş tarihini müteakip en geç 3 (üç) ay içerisinde (EK-4)’te yer alan belgelerle bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki hükümlere uygun olarak iletmek zorundadır.

(5) Fuar sonrası destek başvurusunu inceleyen İBGS, destek müracaatının değerlendirilmesini teminen, (EK-4)’te belirtilen belgeler dışında ihtiyaç duyulan her türlü ilave bilgi ve belge ile müracaat dosyasına ilişkin eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını Organizatörden ve/veya Katılımcıdan bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine uygun olarak talep edebilir. İBGS incelemesinin ardından tanıtım desteği ile ilgili olarak Organizatöre, katılımcı desteği ile ilgili olarak ise katılımcıya ve ihtiyaç duyulması halinde ayrıca Organizatöre bildirim tarihinden itibaren en fazla 30 işgünü süre vererek iletmek zorundadır.

(6) İBGS tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin, bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde muhataba ait KEP adresi aracılığıyla İBGS KEP adresine iletilmesi gerekir.

(7) İBGS tarafından yapılacak bildirim kapsamında ibrazı talep edilen bilgi ve belgelerin 30 (otuz) iş günlük süre içerisinde bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine uygun olarak iletilmemesi durumunda başvuru dosyası işlemden kaldırılır. Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan borç durumunu gösterir belgeler bu kapsamda değerlendirilmez.

(8) Yurt içi fuara yönelik desteklerle ilgili müracaat dosyası, Bakanlığın göndereceği ve gözlemci raporu ile tespit edilmiş olan bilgiler doğrultusunda ilgili İBGS tarafından sonuçlandırılır.

(9) Destek başvurularının incelenmesi neticesinde destek ödemesi yapılabilmesi için, destek ödemesi yapılacak katılımcı veya organizatörün Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunmadığına ilişkin belge ya da vergi ve/veya sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin ibrazını müteakip hakediş miktarı hesaplanır. Destek kapsamındaki katılımcının/organizatörün borçsuzluk durumuna ilişkin Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde sorgulama re’sen yapılabilir.

(10)Destek ödemesi yapılacak katılımcının/organizatörün, Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma ilgili tutar gönderilir. Bakiye varsa katılımcıya/organizatöre ödeme yapılır.
b) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde ise borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hakedişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılır.
c) Mahsup işlemi gerçekleşmeden her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, ödemede öncelik haczi koyan kuruma aittir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde ise ilk haczi koyan kurumun alacağı ödenir, bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilir.

(11) Organizatör tarafından yurt içi fuarın yurt içi/yurt dışındaki tanıtım harcamalarına ilişkin ibraz edilen faturaların değerlendirilmesinde, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 60 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri çerçevesinde KDV’nin konusuna girmediği belirtilen kalemler üzerinden hesaplanarak faturalarda yer alan KDV miktarları destek hesaplamalarına dahil edilmez.

(12) Katılımcıya metrekare başına ödenecek azami destek tutarı Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenebilir.

Ödeme Esasları

MADDE 10 – (1) Organizatörlerin ve katılımcıların desteklerden yararlanabilmesi için Karar kapsamındaki harcamalarına ilişkin yapacağı ödemelerin fatura ve bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi gereklidir.
(2) Organizatör ve katılımcı tarafından yapılmayan ödemeler, destek başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

(3) Organizatör ve katılımcı, destek kapsamındaki ödemelerini, Organizatör/Katılımcı şirketin veya şirket adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından faturalarda açıkça belirtilen hesaba, fatura üzerinde bir hesap belirtilmemesi durumunda ise faturayı düzenleyen firma, kurum veya kuruluşa ait hesaba en geç destek müracaatı süresi içinde aktarmakla yükümlüdürler.

(4) Organizatör/Katılımcı tarafından yapılan ödemeler, bankacılık sistemi içinde tevsik edilebilmek ve banka tarafından en geç destek müracaatı süresi içinde ilgili hesaba aktarılacak şekilde yapılmak şartlarıyla, firma kredi kartı ile tek çekimde veya taksitlendirilerek ödenebilir. Ancak, söz konusu ödemelerin taksitlendirilmesi durumunda, banka tarafından talep edilmesi muhtemel komisyon tutarı, Organizatör/Katılımcı açısından bağımsız bir maliyet unsuru olduğundan destek kapsamında değerlendirilmez. Taksitlendirme durumunda taksitlendirmenin yapıldığı işlem tarihi ve bu tarihte taksitlendirilen toplam tutar üzerinden destek hesaplaması yapılır.

(5) Kredi kartı ile ödeme işlemlerinde Organizatöre/Katılımcıya ait kredi kartlarının yanı sıra, Organizatör/Katılımcı adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait kredi kartları ile yapılan ödemeler de kabul edilir.

(6) Ödemelerin kredi kartı ile yapılması durumunda bu ödemelere ilişkin kredi kartı hesabının takip edildiği bankadan onaylı “İşyeri Hesap Ekstresi”nin veya ödeme yapanın kredi kartı ödemesine ilişkin banka tarafından düzenlenmiş belgenin ödeme belgesi olarak ibrazı gerekir.

(7) Harcama yapmaya yetkili kişi olarak, Organizatörün/Katılımcının ortakları ve Organizatörün/Katılımcının çalışanları ile Organizatör/Katılımcı tarafından harcama yapma yetkisi verildiği imza sirkülerinde belirtilen şahıslar kabul edilir. Organizatör/Katılımcı şirket ortaklarından en az birinin ortağı olduğu şirket ile Organizatör/Katılımcı şirket arasında ortaklık ilişkisi bulunduğu kabul edilir.

(8) Banka hesabına elden yapılan ödemeler değerlendirmeye alınmaz. Ancak, Organizatör/Katılımcı tarafından banka hesabına elden yapılan ödemelerin Organizatörün/Katılımcının muhasebe kayıtları ile uyumlu olduğunun Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) raporu ile tevsik edilmesi halinde bu şekilde yapılan ödemeler de değerlendirmeye alınır.

(9) Destek hesaplaması yapılırken, destek kapsamındaki harcamaya ilişkin fatura ile ödeme belgesi tutarları arasında fark varsa, söz konusu tutarlardan düşük olanı değerlendirmede esas alınır.

(10) Destek hesaplamalarında, sadece gerçekleşen ödemeler dikkate alınır.

(11) Yurt içi fuarın tanıtımına yönelik “Ön Uygunluk” başvurusunun Bakanlık evrak kaydına giriş yaptığı tarihten önce Organizatör tarafından yapılan harcamalar destek kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

(12) Ödeme belgesi üzerinde sadece işlem tarihinin yer alması durumunda işlem tarihi, hem işlem hem de valör tarihinin yer alması durumunda valör tarihi esas alınır.

(13) E-fatura ve E-arşiv uygulaması kapsamında oluşturulan faturalar destek başvuruları kapsamında kabul edilir. Türkiye’de düzenlenmiş olan e-fatura ve e-arşiv faturalarının Gelir İdaresi Başkanlığı nezdindeki sistemden kontrol edilmesi gereklidir.

Gözlemci Raporu

MADDE 11 – (1) Yurt içi fuar organizasyonlarında fuar gözlemcisi tarafından (EK-11)’de yer alan tabloların doldurularak, hazırlanacak rapor ile birlikte fuar bitiş tarihini müteakip en geç 10 (on) gün içinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) intikal ettirilmesi gerekmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yetki

MADDE 12 – (1) Bu Genelge’de düzenlenen hususlara ilişkin talimatlar vermeye, Genelgenin eklerinde gerekli değişiklikleri yapmaya, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya ve ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 13 – (1) Karara ilişkin 20.06.2016 tarihli ve 3064 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile yürürlüğe giren Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Genelge 1 Ocak 2017’tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 Şubat 2017 tarihli ve E.175 sayılı Bakanlık Makam Onayı tarihi itibariyle yürürlüğe girer

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Genelgeyi Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü)yürütür.
GEÇİCİ MADDE 1 – En son düzenlenen yurt içi fuarın başlangıç tarihi 1 Temmuz 2017 ve öncesi olan yurt içi fuarlarda Genelgenin 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan İzleme Raporu sunulması şartı aranmaz.

GEÇİCİ MADDE 2 – Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) destek kapsamına alınmış olan ve 1 Şubat 2017 tarihinden önce düzenlenen yurtiçi fuarlara ilişkin destek başvurularında, bu Genelge ile uygulamaya konulan bilgi ve belge ibrazı, süreler, uyulması gereken hususlar ve benzeri koşulların tamamı veya bir kısmı Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) aranmayabilir.

GEÇİCİ MADDE 3 –Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (21.05.2018) itibaren bir ay içerisinde Bakanlık / İBGS kayıtlarına giren başvurular için işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan Genelge’nin 9 uncu maddesinde belirtilen başvuru usulleri de uygulanabilir.

GEÇİCİ MADDE 4 –Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (21.05.2018) itibariyle gerçekleştirilmiş fuarlara ilişkin olarak iş bu maddeyi ihdas eden Genelge ile değiştirilen hükümlerin lehe olanları uygulanır.”


yurtiçi fuar desteği immib

Yurt içi fuar desteği
MADDE 7 – (1) Bu desteğin amacı, işletmelerin satışlarını artırmasını sağlamaktır.
(2) Bu destek, KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan ve katılım sağlanacak
fuarlarda, Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) kirası ile standart stant
konstrüksiyonu ve dekorasyonu giderlerini kapsar.
(3) Destek üst limiti:
a) Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 250 (iki yüz elli) TL,
b) Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 150 (yüz elli) TL,
c) IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda m² başına 1.000 (bin) TL,
ç) IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı hariç konusu savunma, havacılık veya uzay
olan fuarlar için m² başına 500 (beş yüz) TL olarak uygulanır.9
-
10
(4) Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 (elli) m²’dir.
(5) İşletme, Yurtiçi Fuar Organizatör Kuruluş Sonuç Raporunun ilgili Başkanlık birimi
tarafından onaylanmasına müteakip KBS üzerinden ödeme talebinde bulunur. İşletmenin
destekten yararlanabileceği alan, ilgili fuar için KOSGEB desteği kapsamına alınan toplam fuar
alanından düşülür. Ödeme talebinde hata veya eksik olması durumunda ödeme talebi Uygulama
Birimi tarafından reddedilir. Ödeme talebi reddedilen işletmenin destekten yararlanabileceği alan
KBS tarafından iptal edilerek, KOSGEB desteği kapsamına alınan toplam fuar alanına eklenir.
Ödeme talebi reddedilen işletme, eksikliklerini gidermesi ve destek kapsamına alınan toplam
fuar alanında yer olması durumunda tekrar ödeme talebinde bulunabilir. KOSGEB desteği
kapsamına alınan toplam fuar alanının dolması durumunda ödeme talep edilemez. KOSGEB
desteği kapsamına alınan fuarlar için kalan alan (m2
) bilgisi www.kosgeb.gov.tr adresinde
yayınlanır ve fuar alanında yer olması durumunda işletmeler ödeme talebinde bulunabilir.11
(6) Fuar organizatör kuruluşu/meslek kuruluşu tarafından düzenlenen faturada, işletme
tarafından katılım sağlanan fuar adı, kullanılan stant alanı (m2
) ve varsa diğer bilgilerin (standart
stant konstrüksiyonu ve dekorasyonu bilgileri, elektrik gideri vb.) yer alması gerekir.
(7) KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan yurt içi fuarlarda; meslek kuruluşları
tarafından üyelerini yararlandırmak amacıyla fuar organizatör kuruluşundan alan kiralanması
durumunda da işletmeler bu destekten faydalanabilir.
(8) İşletmeye program süresince en fazla 4 (dört) fuar katılımı için destek ödemesi yapılır.
(9) Destek programı süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.
(10) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alan fuarlardan yurt içi
ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarları, İzmir Enternasyonal Fuarı ve IDEF Uluslararası
Savunma Sanayi Fuarı destek kapsamına alınabilir. Ayrıca TOBB tarafından yayımlanan Yıllık
Yurt İçi Fuar Takviminde yıl içinde gerçekleşen ekleme ve değişiklikler de destek kapsamına dâhil
edilebilir.
(11) Gerçekleştirilen fuarlara ilişkin; fuarın adı, tarihi, organizatör kuruluş adı, kullandırılan
toplam net stant alanı, fuarın kaçıncı kez düzenlendiği gibi bilgilerin TOBB tarafından, ilgili
Başkanlık birimine gönderilmesine müteakip ilgili Başkanlık birimi Yurt İçi Fuar Organizatör
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI
UE-14/06
Rev.Tar: 19/01/2021
5
Kuruluş Sonuç Raporunun girilebilmesi için KBS üzerinden onay verir. Fuar organizatör kuruluşu
tarafından KBS üzerinden Yurt İçi Fuar Organizatör Kuruluş Sonuç Raporu düzenlenir.12
(12)… 13
(13) İlgili Başkanlık birimi, fuar organizatör kuruluşu tarafından KBS üzerinden gönderilen
Yurt İçi Fuar Organizatör Kuruluş Sonuç Raporunu Yurt İçi Fuar Organizatör Kuruluş Sonuç
Raporu Değerlendirme Formu ile değerlendirmeye alır. Değerlendirme sonucu uygun görülen
fuarlar www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanır.14
(14) Değerlendirme sonucu eksiği bulunan veya uygun bulunmayan fuar sonuç raporları
fuar organizatör kuruluşlarına KBS üzerinden bildirilir.15
(15)…16
(16) İlgili Başkanlık birimi destek kapsamına alınacak fuarların listesini belirlerken, fuar
organizatör kuruluşu sonuç raporlarını aşağıda yer alan hususları dikkate alarak değerlendirir:17
a)Daha önce düzenlenmiş olan ancak adı veya organizatörü değişen fuarların desteklenip
desteklenmeyeceğine dair gerekli inceleme yapılarak karar verilir.
b)Fuar organizatör kuruluşu tarafından verilen/ beyan edilen bilgi ve belgelerin gerçeğe
aykırı olması halinde fuar organizatör kuruluşunun düzenleyeceği bir sonraki aynı fuar destek
kapsamına alınmaz.18
c)Destek kapsamına alınacak toplam net stant alanı, TOBB’dan alınacak bilgi ve fuar
organizatör kuruluş sonuç raporu dikkate alınarak düşük olan toplam net stant alanı üzerinden
hesaplama yapılarak belirlenir.19
(17) Bir fuarda organizatör tarafından fuarın gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam
net stant alanının azami %50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir. İlk defa düzenlenecek olan
fuarlarda ise fuarların gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam net stant alanının 2.500 (iki
bin beş yüz) m²’yi geçmeyecek şekilde azami %50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir. TÜSİAD,
MÜSİAD, TOBB ve TİM tarafından ev sahipliği yapılan fuarlar ile IDEF Uluslararası Savunma
Sanayi Fuarı ve konusu savunma, havacılık veya uzay olan fuarlara münhasıran ilk defa
düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın fuarların gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan
toplam net stant alanının azami %50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir.20
(18) …21
(19) ...
22-
23
(20) Fuar organizatör kuruluşu tarafından, fuar süresince;24
a) “KOSGEB Logosu” değiştirilmeden fuara ilişkin hazırlanacak olan yazılı ve görsel tüm
materyallerde kullanılabilir.
b) KOSGEB logolu flamalar fuar alanının görünür yerlerine asılabilir.
c) KOSGEB tarafından talep edilmesi halinde fuar alanında bilabedel en az 24 (yirmi dört)
m²’lik stant alanı tahsis edilir.


SAYFAYI PAYLAŞ