KOSGEB İşbirliği Destek Programı

 Birden fazla şirketin birlikte yapacağı yatırımlara ait maliyetler KOSGEB tarafından destek verilmektedir.

Yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek bir ürün üreten, bu ürünü uluslararası pazarlara taşımak isteyen ve ihracat odaklı çalışan KOBİ’lere 5 Milyon - 10 Milyon TL arasında teşvik verilmektedir.

Program kapsamında, Kurul kararı ile aşağıda yer alan giderlere destek verilir.
a) Personel,
b) Makine, teçhizat ve kalıp,
c) Hammadde ve malzeme,
ç) Yazılım,
d) Hizmet alımı

işbirliği destek programı

İşbirliği Destek Programı Teşvik Detayları

Teşvik Oranı %60

Teşvik oranları %50-%75 arasında değişmektedir.

Ortaklık Modelleri

 Proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu model veya ortaklardan her birinin ayrı ayrı faaliyetler yürüttüğü model seçilebilir.

Geri Ödeme
Yapısı

%70 Geri Ödemesiz
%30 Geri Ödemeli 

+%15

Projenin, Arge Çıktısı olması, Yazılım'ın Açık Kaynak Kod kullanması, Makine'nin Yerli Malı Belgesi olması halinde  + %15 ilave destek verilir.

İşbirliği Destek Programı Teşvik Şartları

1

KOBİ?

Bu destekten sadece KOBİ statüsünde olan firmalar faydalanabilir.

2

Asgari Ortak Sayısı

Yüksek Teknoloji Alanı'nda en az en az 2
Orta Yüksek Teknoloji Alanı'nda en az 3 
Diğer  Teknoloji Alanı'nda en az 5

İşbirliği Destek Programı Güncel Mevzuat Değişiklikleri

01

Tasarım Desteği Genelge Ekleri ve Tebliğ Değişikliği Hk.

2018/4 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2008/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26/04/2018 tarih ve 30403 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, 2008/2 Sayılı Tebliğ’in 16. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir;

“(3) 6/A maddesi kapsamında tasarım ve ürün geliştirme projeleri desteklenen şirketler, proje süresince herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan anılan maddede yer alan destek unsurlarını içeren başka bir destek programından yararlandırılmaz”

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlandırılmamış başvurular için 16 ncı maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.”

02

Proje Bazlı Teşvik Kapsamındaki Yatırımlara İlişkin Esaslar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliği" 28 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre,

Nitelikli personel desteği, yatırım teşvik belgesi kapsamı yatırımla istihdam edilenler dikkate alınarak yatırım veya işletme döneminde uygulanacak,
Söz konusu teşvikten yararlanılan personel için kamu tarafından sağlanan başka bir nakdi ücret desteğinden faydalanılamayacak, şirket ortakları ve yönetim kurulu üyeleriyle bunların birinci ve ikinci derece kan ve kayın hısımları için nitelikli personel desteği başvurusunda bulunulamayacak,
Destek, her bir nitelikli personel için kararda belirlenen aylık azami tutarın aşılmaması kaydıyla, bu çalışanlara ödenen net ücret kadar sağlanacak,
Enerji desteği, belirlenen oran ve süre aşılmamak kaydıyla azami destek tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak,
Destek ödemesi, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş, bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş enerji tüketim harcaması esas alınarak yapılacak,
Yurt dışında yerleşik aracı kurumlardan kullanılan yatırım kredileri veya finansmanına ilişkin faiz veya kar payı desteği uygulanabilmesi için teşvik belgesi kapsamı yatırımda kullanılması şartı aranacak,
Makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 25'i karşılanacak,
Hibe desteği ödemesi, makine ve teçhizat yatırım tutarının yüzde 25'ini geçmemek üzere belirlenen oranda ve azami destek tutarına ulaşıncaya kadar ödenecek,
Teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımla istihdam edilenler için sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcıya ait bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanacak ve teşvik belgesinde belirtilen süre kadar bu destekten yararlanılacak,
Nitelikli personel, hibe ve enerji desteği ödemeleri Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasımda gerçekleştirilecek,
Söz konusu desteklerden faydalanabilmek için Bakanlığa elektronik başvuru yapılması ve istenilen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekiyor.

SAYFAYI PAYLAŞ