Pazara Giriş Desteği

2014/8 sayılı tebliğ kapsamında, ihracatçı firmaların test, analiz, sertifika ve benzeri belgelendirme masrafları Ticaret Bakanlığı tarafından %50 oranında desteklenmektedir.

Pazara Giriş Desteği

Ticaret Bakanlığı Pazara Giriş Destek Başvuru Şartları

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Oran: %50

Eğitim ve danışmanlık hariç belgelendirme sürecine ilişkin tüm masraflar %50 oranında desteklenir.

Üst limitler

Firmanız yıllık en fazla 250.000 $ teşvik alabilir.

Süresiz

Harcamalarınız devam ettikçe teşvik almaya devam edebilirsiniz, herhangi süre kısıtlaması yoktur.

Geriye Dönük Teşvik

Geriye dönük olarak son 6 ay içerisinde aldığınız tüm belgeler için teşvik başvurusu yapılabilir.

Belgelendirme Desteği nedir?

Belgelendirme Desteği KOSGEB tarafından verilmektedir. Bu destek için belgenin ihracata yönelik olması gerekmez. KOSGEB Belgelendirme desteği başvuruları KOSGEB'e yapılır. Pazara Giriş desteği başvurusu ise Ticaret Bakanlığı'na yapılır.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği nedir?

Pazara Giriş Belgeleri Desteği Ticaret Bakanlığı tarafından firmaların yurtdışı pazarlara girişini kolaylaştırmak için verilmektedir. Bu destek için belgenin ihracata yönelik olması şarttır. İhraç ülkesi mevzuatınca ZORUNLU veya MÜŞTERİ TALEBİNE BİNAEN veya pazara girişi KOLAYLAŞTIRAN tüm belgeler teşvik kapsamındadır.

Yurtdışı Pazara Giriş Desteği Şartları

  2014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında

1

Firma Nevi?

Şahıs şirketleri teşvikten faydanalamaz. Sadece Limited ve Anonim Şirketlerin başvuruları kabul edilir.

2

İhracatla İlgisi

Belgelendirme hizmeti ihracat amaçlı gerçekleştirilmelidir. Yurtiçine yönelik belgelendirme harcamaları desteklenmez.

Pazara giriş desteği kapsamında desteklenen gider kalemleri

Sadece belgelendirme giderleri desteklenmektedir. Eğitim ve danışmanlık giderleri desteklenmez. 

Pazara Giriş Belgeleri Desteği
Güncel Mevzuat Değişiklikleri

01

Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri

Ticaret Bakanlığından alınan 01 Şubat 2021 tarihli yazıda, 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’nin eki olan “Destek Kapsamındaki Belgeler Listesinin”, ihracatçılarımızdan gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda, Bakanlığımızca değerlendirilerek 29 Ocak 2021 tarihli makam onayı ile güncellendiği bildirilmiştir.

“Destek Kapsamındaki Belgeler Listesinin” söz konusu değişiklikleri* içeren güncellenmiş son haline ulaşmak için lütfen tıklayınız

02

DEVLET DESTEKLERİ // DYS- Pazara Giriş Belgeler(2014-8) ve Pazar Araştırması ve Pazara Giriş(2011-1) Destek Başvuruları

Destek Yönetim Sistemi (DYS) geçiş sürecinde, firmalarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla Destek Yönetim Sistemi’ne geçiş sürecinin 31/12/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatıldığı hususları daha önceki duyurularımızda bildirilmişti.

Bu defa, Ticaret Bakanlığından alınan 29.12.2020 tarihli yazıda;

- 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ ve Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelge,

- 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar ve Kararın Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Daire Genelge,

hükümleri çerçevesinde 01.01.2021 (bu tarih dahil)tarihinden itibaren yapılacak tüm başvuruların sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden alınacağı, 01.01.2021 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren destek başvurularına ilişkin KEP üzerinden müracaatın kabul edilmeyeceği ifade edilmiştir.

Ancak;

-31/12/2020 (bu tarih dahil)itibariyle sonuçlandırılmamış söz konusu Pazar Araştırması ve Pazara Giriş destek başvuruları ve Pazara Giriş Belgeleri destek başvurularına ilişkin tüm iş ve işlemler, önceki genelgeleri çerçevesinde,

-31/12/2020 (bu tarih dahil)tarihine kadar başvurusu yapılan, onaylanan ve devam eden KTZ Yetkinlik Projelerine ilişkin tüm iş ve işlemler, bu projeler tamamlanana kadar, önceki genelgeleri çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

Bu çerçevede, bahsi geçen Pazara Giriş Belgeleri (2014/8) ve Pazar Araştırması ve Pazara Giriş (2011/1) destek başvuruları 01.01.2021 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren yeni sistem üzerinden alınacağından DYS tanımlama işlemini henüz gerçekleştirmemiş üyelerimizin destek başvurusunda bulunabilmeleri için aşağıdaki bağlantıda yer alan DYS Kılavuzundan faydalanarak kayıt işlemlerini ivedilikle tamamlamaları gerekmektedir.

03

Test Analiz Raporlarına İlişkin İcmal Tablosu

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine ilişkin Kararın Uygulama Usul Esasları Genelgesi’nde 18 Ekim 2018 tarihli Bakanlık onayı ile değişiklik yapılmıştır. 

Bu kapsamda, yukarıda anılan Uygulama Usul Esasları genelgesindeki değişikliklere göre Pazara girişte avantaj sağlayan test/analiz raporları için başvuruda gerekli belgelerin listesinde yer alan Sözleşme/Fiyat Listesi, Pazara Giriş Belgesi (Test/analiz raporu), Akreditasyon Belgesi, Fatura, Ödeme Belgesi, Tercümelerin yerine sadece EK 8 – Test/Analiz Raporlarına İlişkin İcmal Tablosu ’nun ibraz edilmesi gerekmektedir.

04

Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri

Ticaret Bakanlığından alınan 06 Mayıs 2019 tarihli yazıda, 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’nin eki olan “EK-5 Destek Kapsamındaki Belgeler Listesi” ne belge, sertifika, kurum ve kuruluşlar eklenerek revize edildiği bildirilmiştir. 05

Pazara Giriş Belgeleri Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 23.05.2019 tarihli yazıda; 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine ilişkin Karar ve ilgili mevzuat kapsamında uluslararası alanda faaliyet gösteren laboratuvarlar gibi kurum ve kuruluşların Türkiye’de yerleşik temsilcileri tarafından firmalarımızın ürünlerine ilişkin gerçekleştirilen ve döviz üzerinden faturalandırılan test, analiz ve sertifikalandırma giderlerinin Türk Parasını Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in 8 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan istisnalar kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin Hazine Bakanlığı’ndan görüş talep edildiği ve bahse konu Bakanlık’tan gelen cevabi yazının incelenmesinden,

“-Yabancı menşeli olsalar da, Türkiye'de yerleşik belgelendirme kuruluşlarının, 32 sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in 8 inci maddesinin 19 uncu fıkrasında yer alan istisnalara dahil olmadığı ve dolayısıyla "Türkiye'de yerleşik kişi" olarak kabul edilecekleri,

-13.09.2018 tarihinden önce, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları her türlü sözleşmelerde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz üzerinden ve dövize endeksli olarak kararlaştırabilecekleri,

-13.09.2018-13.10.2018 tarihleri arasında, daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedellerin, Türk parası olarak taraflarca yeniden belirleneceği,

-13.10.2018 tarihinden sonra ise Türkiye'de yerleşik kişilerin sözleşmelerini Türk parası üzerinden yapmaları gerektiği,”

hususlarının anlaşılmış olduğu, destek ödeme başvurularının yukarıda yer alan hususlar göz önünde bulundurularak sonuçlandırılması gerektiği tarafımıza bildirilmiştir.

Anılan talimat kapsamında 2014/8 sayılı Karar ve ilgili mevzuat kapsamında destek başvurusunda bulunacak üyelerimizin mağduriyet yaşamamaları için destek ödeme başvurularını yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak yapması önem arz etmektedir.

06

Pazara Giriş Belgeleri Desteği/ Müşavir Onayı

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 31/01/2020 tarihli yazıda;

“ 2014/8 sayılı “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar”ın 7 inci maddesi uyarınca firmalarımızın desteğe konu belge/sertifika/raporlar ile harcamaya dair belgelerini pazara giriş belgesinin düzenleniş tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (İBGS) ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, anılan Karar’ın Uygulama Usul Esas Genelgesi’nin 22’nci maddesi, desteğe konu yurt dışında düzenlenmiş belgelerin ülkede bulunan Ticaret Müşaviri/Ticaret Ataşesi/Bakanlık Temsilcisine “destek başvurusu süresi içinde” onaylatılması hususunu düzenlemektedir.

Bu doğrultuda, Karar’da tanımlanan 6 (altı) aylık destek başvuru süresi içinde müracaat sahibi firmaların hem ilgili yurtdışı temsilciliğimizden onay almaları ve ayrıca onaylı evrakları da yine 6 (altı) aylık süre içinde üyesi oldukları İBGS’ye ibraz etmeleri gerekmektedir. Öte yandan, firmalarımız bahse konu belgeleri 6 (altı) aylık süre içinde onaylanmalarını teminen Ticaret Müşavirliklerine/Ataşeliklerine/Bakanlık Temsilciliğine ibraz etmelerine karşın, yurtdışı temsilciliklerimizde bazı kadroların münhal olması nedeniyle veya firmalarımızın bazı durumlarda ilgili belgeleri Ticaret Müşavirliklerine/Ataşeliklerine/Bakanlık Temsilciliğine mevzuatta öngörülen sürenin bitimine çok az bir zaman kala iletmeleri sonucu, anılan belgelerin destek başvuru süresi içinde onaylanmaları mümkün olamayabilmektedir.

Bu itibarla, münhal kadro sebebiyle ilgili ülkede Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi bulunmadığı için onaylanamamış belge/sertifika/raporlar ve harcama belgeleri ile gerçekleştirilen destek müracaatları ile firmalarımızın bazı durumlarda ilgili belgeleri Ticaret Müşavirliklerine/Ataşeliklerine/Bakanlık Temsilciliğine mevzuatta öngörülen sürenin bitimine çok az bir zaman kala iletmeleri sonucu ilgili ülkede bulunan Ticaret Müşaviri/Ataşesi tarafından onaylanamamış mezkur belgeleri içeren müracaatların sonuçlandırılabilmesini teminen;

-Hâlihazırda münhal temsilciliklerde firmalarımız tarafından ilgili belgelerin yurtdışı temsilciliğimize destek süresi içinde sunulduğunun “Ticaret Müşavirliği/ Ataşeliği/ Büyükelçilik /Konsolosluk” evrak giriş tarihi ve sayısı, teslim alındı teyidi e-postası, kargo teslim makbuzu ve benzeri evraklar” ile tevsik edilmesi durumunda, münhal kadrolara atamaların gerçekleşmesi akabinde yurtdışı temsilciliğimizce onaylanmasını müteakiben İBGS’lerce reddedilmeden değerlendirmeye alınması,

-Müracaat yapıldığı tarih itibariyle münhal olmasını mukabil 30.01.2020 tarihi itibariyle dolu olan temsilciliklere firmalarımız tarafından belgelerin süresi içinde sunulduğunun yine yukarıda tanımlandığı şekilde tevsik edilmesi halinde söz konusu belgelerin Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi tarafından onaylanması sonrası müracaatın İBGS’lerce kabul edilerek incelemeye konu olabilmesi,

-Firmalarımızın ilgili belgeleri Ticaret Müşavirliklerine/Ataşeliklerine/Bakanlık Temsilciliğine mevzuatta öngörülen sürenin bitimine çok az bir zaman kala iletmeleri sonucu Ticaret Müşaviri/Ataşesinin onaylayamadığı belge/sertifika/raporlar ile harcamaya dair belgelerin yukarıda tanımlandığı şekliyle destek süresi içinde sunulduğunun İBGS’ye tevsiki kaydıyla Ticaret Müşaviri/Ticaret Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi onayını müteakip İBGS’lerce kabul edilerek incelemeye konu olabilmesi,

hususları, 30.01.2020 tarihli ve 51859019 sayılı Bakanlık Makamı Onayı çerçevesinde uygun görülmüştür.” denilmektedir.

SAYFAYI PAYLAŞ