Pazar Araştırması Desteği

Yurtdışı müşterilerinizle görüşmek üzere yaptığınız seyahatlere ait ulaşım, konaklama ve araç kiralama harcamalarınız Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Pazar Araştırması Desteği

Pazar Araştırması Desteği Nedir?

Yurtdışında ihracat amaçlı olarak yaptığınız firma görüşmeleri için yaptığınız seyahat masraflarınız Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Bu destek 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ çerçevesinde verilmektedir.

Pazar Araştırması Desteği başvurusu Ticaret Bakanlığı’na yapılıyor. KOSGEB Pazar Araştırma desteği vermiyor. Başvurular Ticaret Bakanlığı DYS (Destek Yönetim Sistemi) üzerinden online olarak yapılıyor. 

Pazar Araştırması Desteği uçak, tren, otel ve araç kiralama masraflarınızı kapsamaktadır. Taksi, yemek gibi diğer harcamalarınız için teşvik alamazsınız. 

Pazar Araştırması Desteği destek oranı %70’dir. Uçak, tren, otel ve araç kiralama masraflarınızın %70’ini geri alabilirsiniz.

Pazar Araştırması Desteği kapsamındaki seyahatiniz en az 2 gün en fazla 10 gün sürebilir. Seyahatiniz boyunca her bir gün için en az bir potansiyel müşteri görüşmesi yapmanız gerekir. Her yıl en fazla 10 seyahat yapabilirsiniz. Aynı ülkeye yıl içerisinde teşvik kapsamında en fazla 2 defa seyahat edebilirsiniz.

Şahıs şirketleri bu destekten faydalanamaz. Şirketinizin limited ya da anonim şirket olması gerekir. İhracat hedefli pazar araştırması amaçlanmayan, örneğin satın alma tedarik amaçlı seyahatlere destek verilmez. En fazla iki kişinin (şirket ortağı veya personel) seyahat masrafları desteklenir.

Başvuru süresi 3 aydır. Türkiye’ye döndüğünüz tarihten itibaren 3 ay içerisinde destek başvurusunu tamamlamış olmalısınız. Tüm evrakları tamamlamak zaman alacaktır. Bu nedenle başvuru hazırlıklarına erken başlamanızı tavsiye ederiz.

Evet tüm ülkelere gidebilirsiniz. Ancak pazar araştırması yapacağınız ülkeye yönelik olarak masabaşı ülke ve sektör detaylarını içeren bir rapor hazırlamalı ve başvuru dosyanıza eklemelisiniz. Bunun dışında dosyanıza görüşmelerinize ait raporlar da bulunmalı.

KOSGEB tarafından verilen destek Yurtdışı İş Gezisi Desteği. Bu destek Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından firmaların toplu bir organizasyonla pazar araştırması gezilerine iştirak etmelerini kapsıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Pazar Araştırması Desteği ise toplu değil bireysel olarak firmaların kendi inisiyatiflerle gerçekleştirdikleri geziler için veriliyor.

Pazar Araştırması Destek Başvuru Şartları

1

Firma Nevi

Şahıs şirketleri teşvikten faydanalamaz. Sadece Limited ve Anonim Şirketlerin başvuruları kabul edilir.

2

Seyahatin Amacı

Seyahatin amacı ürünlerin satış ve pazarlanması amacıyla yurtdışında pazar araştırması yapılmasıdır.
Tedarik, ithalat, satın alma amaçlı seyahatler desteklenmez.

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği
Güncel Mevzuat Değişiklikleri

01

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş(2011-1) Destek Başvuruları

Destek Yönetim Sistemi (DYS) geçiş sürecinde, firmalarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla Destek Yönetim Sistemi’ne geçiş sürecinin 31/12/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatıldığı hususları daha önceki duyurularımızda bildirilmişti.

Bu defa, Ticaret Bakanlığından alınan 29.12.2020 tarihli yazıda;

- 2011/1 sayılı Pazar Araştırması Hakkında Tebliğ ve Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelge,

hükümleri çerçevesinde 01.01.2021 (bu tarih dahil)tarihinden itibaren yapılacak tüm başvuruların sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden alınacağı, 01.01.2021 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren destek başvurularına ilişkin KEP üzerinden müracaatın kabul edilmeyeceği ifade edilmiştir.

Ancak;

-31/12/2020 (bu tarih dahil)itibariyle sonuçlandırılmamış söz konusu Pazar Araştırması destek başvurularına ilişkin tüm iş ve işlemler, önceki genelgeleri çerçevesinde,

-31/12/2020 (bu tarih dahil)tarihine kadar başvurusu yapılan, onaylanan ve devam eden KTZ Yetkinlik Projelerine ilişkin tüm iş ve işlemler, bu projeler tamamlanana kadar, önceki genelgeleri çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

Bu çerçevede, bahsi geçen Pazara Giriş Belgeleri (2014/8) ve Pazar Araştırması ve Pazara Giriş (2011/1) destek başvuruları 01.01.2021 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren yeni sistem üzerinden alınacağından DYS tanımlama işlemini henüz gerçekleştirmemiş üyelerimizin destek başvurusunda bulunabilmeleri için aşağıdaki bağlantıda yer alan DYS Kılavuzundan faydalanarak kayıt işlemlerini ivedilikle tamamlamaları gerekmektedir.

02

Pazar Araştırması Hk.(2011/1)

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ çerçevesinde, Tebliğ’in 7. maddesinin 2. fıkrasında “Yurt dışı pazar araştırması gezisinin gerçekleştirildiği ülkede ve tarihlerde düzenlenen bir fuara stand ile iştirak ettiği tespit edilen şirketler 5 inci madde kapsamında desteklenmez.” hükmünün yer aldığı ve ayrıca müracaat sahibi şirketlerin fuar katılım desteği başvurusunda bulunmayacaklarını beyanname ile taahhüt etmeleri gerektiği belirtilmekte, firmalarımızın zaman zaman mükerrer başvurularda bulunması nedeniyle haksız ödeme sıkıntısı ile karşılaştıkları ifade edilerek, aşağıda belirtilen hükümlerin dikkate alınması gerektiği bildirilmiştir:

1. Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

2. Bakanlık, şirketlerin/işbirliği kuruluşlarının faaliyetlerini izler ve değerlendirir. İşbirliği kuruluşları/şirketlerin gerçekleştirdiği faaliyetlerin bu Tebliğin amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması veya usulüne uygun ve onaylanan şekilde yürütülmediğinin tespit edilmesi durumunda şirket/işbirliği kuruluşunun ilgili destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

3. Bu Tebliğ kapsamında yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, ilgililerin haklarında kanuni işlem yapılır. Bu kapsamda tahkikat, soruşturma veya dava konusu edilmiş olanların destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu veya yargı kararı alınıncaya kadar bekletilir.

a. Denetim raporu veya yargı kararı işbirliği kuruluşunun yanıltıcı bilgi ve belge sunduğu yönünde ise, bahse konu işbirliği kuruluşunun ilgili destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve işbirliği kuruluşu Bakanlığın kapsamdan çıkarım bildirim yazısının evrak çıkış tarihinden itibaren en az altı ay süresince, bu Tebliğ kapsamında yeni bir başvuruda bulunamaz.

b. Denetim raporu veya yargı kararı şirketin yanıltıcı bilgi ve belge sunduğu yönünde ise, bahse konu şirket destek kapsamından çıkarılır ve varsa sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Şirket, Bakanlığın kapsamdan çıkarım bildirim yazısının evrak çıkış tarihinden itibaren en az iki yıl süresince, bu Tebliğ kapsamında yeni bir başvuruda bulunamaz.

4. Destek kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde hizmet sağlayan kurum/kuruluşların bu Tebliğin amaç ve hükümlerine uygun olmayan faaliyetlerinin veya yanıltıcı bilgi ve belge ibraz ettiğinin tespit edilmesi halinde; faaliyet destek kapsamından çıkarılır. Söz konusu kurum ve kuruluşlardan alınacak hizmetlere ilişkin faaliyetler Bakanlığın kapsamdan çıkarım bildirim yazısı evrak çıkış tarihinden itibaren en az altı ay süresince destek kapsamına alınmaz.

03

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği UUE Değişikliği

2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde değişiklik yapılmasına dair genelge, Bakanlık Makamınca 14 Haziran 2016 tarihinde uygun görülmüştür.

-İşbirliği kuruluşları, 13 üncü maddede belirtilen destekten en fazla 5 e-ticaret sitesi için yararlanabilecek.
-Toplu üyelik başvurularında yer alan şirketlerin aynı site için en fazla 3 yıllık üyeliği desteklenecek.
-Destekten yararlanabilmek için üye olunan e-ticaret sitesinin Bakanlıktan onay almış olması gerekecek.
-E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışında tutulacak.

· Tebliğe Geçici 5.Madde eklenmiş olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla onaylanmış veya sonuçlandırılmamış başvurular için her iki Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanacaktır.

04

Pazar Araştırma ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ Değişikliği

Bu tebliğ ile birlikte:
· Tebliğin 13. Maddesinde yer alan işbirliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için başvuruda en az 250 şirketin yer alması gerektiği korunarak işbirliği kuruluşunun, bu fıkra kapsamında onaylanan başvurulara müteakip şirket ilave etme imkanı eklenmiştir.
İlave edilen şirketlerin, desteğe esas üyelik bitiş tarihinin belirlenmesinde daha önce onaylanan grubun üyelik bitiş tarihi esas alınacaktır.
· Tebliğin 14. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


PAZAR ARAŞTIRMASI
DESTEK MEVZUATI

Pazar Araştırması Desteğinin en temel amacı: Sınai veya Ticari şirketlerin (Anonim Şirketleri, Limited Şirketleri, Komandit Şirketler, Kollektif Şirketler ve Kooperatif Şirketler) yurtdışına yapılan pazara yönelik gezilerin giderlerinin karşılanmasıdır. Bu destekten Türkiye’deki Sınaî veya Ticari kimlikte faaliyet gösteren tüm şirketler Pazar araştırması görüşmeleri yaptığı takdirde bu destekten yararlanabilir. Pazar araştırması seyahat desteği tüm sinai ve ticari faaliyetteki şirketlerin alabileceği bir destektir.
Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri, resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb. organizasyonlar, beş ve üzeri sayıda firmanın birlikte gerçekleştirdiği grup seyahatleri desteklenmemektedir. 1- Ulaşım
2- Konaklama


Yukarıda belirtilen desteklerden şirketi için pazar araştırması seyahati yapan en fazla 2 kişinin harcamaları desteklenir. Bahsi geçen 2 kişi SGK’lı şirket çalışanı veya Ticaret Sicil Gazetesi’nde adı geçen şirket ortakları arasında yer almalıdır.
Ulaşım ve konaklama giderlerinin desteklenmesi için seyahatler minimum 2 - maksimum 10 gün kuralına uymalıdır. Burada söz edilen 2 günlük süre, en az 2 gün araştırma yapılabilir olmasını ifade etmektedir. 10 günden fazla olan Pazar araştırması seyahatlerinin sadece ilk 10 günlük ulaşım ve konaklama giderleri ile Türkiye’den gidişi ve Türkiye’ye dönüşüne ilişkin ulaşım giderleri desteklenir. Yani Pazar Araştırması desteğinden yararlanmak istiyorsanız seyahatiniz Türkiye’den çıkış ile başlayıp Türkiye’ye dönüş ile sonlanmalıdır. Türkiye dışında bir ülkeden seyahatinize başlayıp bir diğer ülkeye gidiş ve gelişlerinizde bu destekten yararlanamazsınız. 

- Ulaşım Desteği

Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçuşlarınızın %70’i desteklenir. Dilerseniz ekonomi sınıfı bilet alıp sonrasında upgrade edebilir ve First, Business ya da Comfort uçuşa çevirebilirsiniz. Burada önemli olan pazar araştırması seyahatiniz için alınan ilk biletlerin ekonomi sınıfı olmasıdır. Ulaşımda kullanmak isteyeceğiniz tren, gemi, otobüs bileti ücretleriniz de %70 oranında destek kapsamına girer. Günlük maksimum 50 ABD Dolarına kadar da araç kiralama harcamalarınız için destek alabilirsiniz. Eğer siz seyahatlerinizde havaalanından otele ya da otelden görüşme yaptığınız firmalara ulaşım sağlarken taksi kullanırım diyorsanız, ne yazık ki bu harcamanıza herhangi bir destek alamazsınız. Ayrıca görüşme yapılmayan şehirlere geçişte kullanılan ulaşım araçları da destek kapsamına girmez.


Uçuşlarınızda;

• İzmir – İstanbul- Kahire- İstanbul- İzmir şeklinde bir güzergah ile seyahat planınızı yaparsanız uçak biletlerinizin %70’i kadar destek alabilirsiniz
• İstanbul – Oslo - Stokholm – Ankara şeklinde bir güzergah ile seyahat planınızı yaparsanız uçak biletlerinizin %70’i kadar destek alabilirsiniz
• İstanbul – Berlin – Düsseldorf – İstanbul şeklinde bir güzergah ile seyahat planınızı yaparsanız uçak biletlerinizin %70’i kadar destek alabilirsiniz
• Amsterdam-Brüksel- İstanbul şeklinde bir güzergah ile seyahat planınızı yaparsanız dönüşünüz Türkiye’ye olsa bile gidişiniz Türkiye çıkışlı olmadığı için destek alamazsınız. 

- Konaklama Desteği

Kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama giderleri destek kapsamına alınmaktadır. Bir kişi otelde geçireceği günlük oda + kahvaltı ya da sadece oda için destek alabilir. Bir gün için bir kişinin destek alabileceği tutar maksimum 150 ABD Doları’dır. 2 kişi için konuşacak olursak 1 gece konaklama + kahvaltı ya da sadece konaklama yaptıklarında Ticaret Bakanlığı tarafından o güne maksimum 300 ABD Doları destek verilir. Bir günlük otel giderleriniz 150 ABD Doları’nın altındaysa o miktarın %70’i üzerinden destek alabilirsiniz.

• Bir gece kişi başı 100 ABD Doları’na konakladıysanız, 70 ABD Doları destek alırsınız.
• Bir gece kişi başı 214 ABD Doları’na konakladıysanız, 150 ABD Doları destek alırsınız.
• Bir gece kişi başı 500 ABD Doları’na konakladıysanız, 150 ABD Doları destek alırsınız.

Bu harcamalara ‘ben de destek almak istiyorum’ diyorsanız ilk olarak: Yukarıda belirtilen uçak, araç kiralama ve otel gibi harcamalarınızın hiçbirine nakit ödeme yapmamalısınız. Uluslararası veya şehirlerarası ulaşımda yapılan tren, gemi veya otobüs harcamaları haricindeki nakit ödemeler destek kapsamına alınmaz. Seyahat sırasında şirket adına çıkarılan kredi kartı ile harcamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz.  

Pazar Araştırmasında;

• Varolan müşterilerinizden yeni siparişler almak adına veya yeni ürünlerinizi tanıtmak amacıyla görüşmeler yapabilirsiniz.
Görüşme yapılan firmalar ürünlerinizin potansiyel alıcısı olmalıdır. Herhangi bir ithalat amaçlı çıkılan seyahatlerde ya da fabrikalarınızda ihracat için ürettiğiniz ürünlerinize mamul - yarı mamul satın almak için yaptığınız ziyaretler sonrası Pazar araştırması desteği alamazsınız. Başvursanız bile dosyanız reddedilir.
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Seyahatlerinde bir takvim yılı içerisinde (1 ocak – 31 aralık) en fazla 10 ülkeye gerçekleşen seyahatler desteklenir. Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye en fazla 2 kez seyahat edebilirsiniz. Pazar Araştırması gezilerinizi tek bir seyahat içinde bir ülkeye gerçekleştirebileceğiniz gibi en fazla 3 ülkeye de seyahat edebilirisiniz.

• İstanbul (Türkiye) – Brüksel (Belçika) - Rotterdam (Hollanda) – Dortmund (Almanya) – İstanbul (Türkiye) örneğinde görüldüğü gibi bir seyahat rotası oluşturduğunuzda bir takvim yılı içerisinde geçerli olan 10 seyahat hakkınızdan 1’ini kullanmış olursunuz. En fazla 2 ülkeye gitme hakkınızdan da aynı şekilde örnekteki gibi 3 ülkeden de 1’er hakkınızı kullanmış olursunuz. Bu durumda aynı takvim yılı içerisinde Belçika’ya 1, Hollanda’ya 1 ve Almanya’ya 1 seyahat daha yaparsanız Pazar araştırması desteğinden yararlanabilirsiniz. Bir takvim yılı içinde 10 seyahatin 10’unu gerçekleştirme zorunluluğunuz yoktur. Sadece 10 Pazar araştırması seyahatinden sonra 11. seyahatiniz için destek alamazsınız. Gittiğiniz her ülkede ürünlerinizin potansiyel alıcıları ile görüşme yapma şartınız bulunmaktadır. 

Seyahat için hazırlanması gereken tek bir dosya içerisinde araştırma yapılan her bir ülke için Pazar Araştırması Değerlendirme Raporunun (EK A-4) ayrı ayrı hazırlanması gerekir. Yurt dışı pazar araştırmasının her bir günü için birbirinden farklı en az bir kurum, kuruluş, şirket veya aynı kurum, kuruluş, şirketin değişik birimleri ile görüşme yapılması zorunludur.
Başvurularınızı yerleşik olduğunuz şehre göre seyahat bitiminden itibaren ilk 3 ay içerisinde aşağıdaki linkte yer alan Bölge Müdürlüklerine DYS üzerinden başvurabilirsiniz.

Bölge Müdürlüklerini buradan görüntüleyebilirsiniz

Yurtdışı pazar araştırması gezileri iki araştırmacı için maksimum 5000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Başvurunuz sonrasında firmanıza DYS üzerinden tarafınıza iletilen hak ediş yazısı tarihinden itibaren 6 ay içinde tutar hesabınıza yatmış olur.