Yurtdışı Pazar Destek Programı

İhracat yapmış olsun veya olmasın; KOBİ'lerin ihracatı geliştirmek üzere hazırladığı projeler kapsamında Yazılım, Personel, Donanım, Tanıtım, Danışmanlık, Belge Alımı, Yurtdışı Seyahat ve Fuar Katılım masrafları %50-%75 oranında desteklenmektedir.

KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Başvuru Şartları

1

Firma Nevi?

Sadece KOBİ tanımına uygun firmalar bu destekten faydalanabilir.

2

İhracat Odaklı

Proje bazlı bu desteğin başvurusu firmanın ihracat faaliyetlerini desteklemek üzere tasarlanmalıdır. Yurtiçine yönelik hazırlanacak projeler desteklenmez.

KOSGEB İhracat Desteğine her zaman başvurabilir miyiz?

Evet, KOSGEB Yurtdışı Pazar destek programı kapsamında başvurular her zaman yapılabilir. Başvurular KOBİGEL programlarında olduğu gibi belirli tarihler ve sürelerle kısıtlı değildir. 

[JS_CODE_0]

KOSGEB Yurtdışı Desteği Süreleri nedir?

Proje Süresi, en az 8 ay, en fazla 24 ay olabilir.


KOSGEB İhracat Proje Desteği ile ne kadar destek alabilirim?

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı*: % 70 Geri Ödemesiz

% 30 Geri Ödemeli

KOSGEB Yurtdışı Pazar Desteği ön koşulları nelerdir?

Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.

İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.

İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.

İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. (Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.)
Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı amacı nedir?

KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.
(Bu destek programı, Proje Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

KOSGEB Yurtdışı Pazar Desteği Mevzuatı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI
UE-16/04
Rev. Tarihi: 30/11/2020
1
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin uluslararası hedefleri
doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat
kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik hazırlanan Yurt Dışı Pazar Destek Programının
uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Uygulama Esasları, Yurt Dışı Pazar Destek Programına ilişkin alt
düzenleyici işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Uygulama Esasları, 15/6/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında 2018/16
sayılı KOSGEB İcra Komitesi kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulan Yurt Dışı Pazar
Destek Programının 19 uncu maddesine istinaden hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Uygulama Esaslarında yer alan;
a) Açık kaynak kodlu yazılım: Kodları herkese açık olan, değiştirilebilen ve değiştirilmiş
hali dağıtılabilen yazılımı,
b) Bağımsız değerlendirici: Asgari fakülte veya dört yıllık eğitim veren yüksekokul mezunu
olan; yükseköğretim kurumları tarafından görevlendirilen öğretim elemanları, kamu
kurum/kuruluşlarında görev yapan kişiler ile alanında en az 5 yıl deneyimi olan Ticaret ve Sanayi
Odaları/Ticaret Odaları/Sanayi Odaları/Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)/İhracatçı Birlikleri
temsilcilerini,
c) Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığını,
ç) Destek programı: KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yürürlüğe
alınan; amacı, kapsamı, destek türleri ve unsurları, destek miktarı, destek oranı ve her bir programa
mahsus genel hükümleri KOSGEB İcra Komitesi tarafından belirlenen ve Başkanlık tarafından
yürütülen programı,
d) Destek tutarı: Desteklemeye esas tutar üzerinden destek oranı uygulanarak bulunan veya
varsa ilgili gider türüne özel kriterlere göre belirlenen tutarı,
1
e) Desteklemeye esas tutar: Kurul tarafından uygun bulunan bir gider için belirlenen azami
tutarı,
f) Geri ödemeli destek: Destek programı kapsamında işletmelere geri tahsil edilmek üzere
teminat karşılığı sağlanan desteği,
g) Geri ödemesiz destek: Destek programı kapsamında işletmelere geri tahsil edilmemek
üzere sağlanan desteği,
ğ) Hizmet sağlayıcı: Desteğe konu mal/hizmetin satın alındığı kurum/kuruluş veya firmayı,
h) İlgili Başkanlık birimi: Destek programının tasarlanması ve ilgili süreçlerinin
yürütülmesi için Başkan tarafından görevlendirilen merkez teşkilatı birimini,
ı) İşletme: 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”
kapsamında yer alan ve 18/9/2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
2009/15431 numaralı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük
ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI
UE-16/04
Rev. Tarihi: 30/11/2020
2
i) KBS: www.kosgeb.gov.tr adresinden ve/veya e-devlet üzerinden erişim sağlanan; veri
tabanına kayıt ve destek programları kapsamında başvuru, başvurulara ilişkin kontrol ve inceleme,
değerlendirme, izleme, raporlama ve bildirimlerin yapıldığı KOBİ bilgi sistemini,
j) KOBİ bilgi beyannamesi: 18/11/2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında
Yönetmelik” gereğince işletme tarafından hazırlanması gereken belgeyi,
k) KOSGEB birimi: KOSGEB merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimleri,
l) KGF: Kredi Garanti Fonu Anonim Şirketini,
m) Kurul: Destek programı kapsamında değerlendirme yapan ve karar alan yapıları,
n) Öncelikli teknoloji alanı: Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler
ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda Başkanlıkça belirlenecek teknoloji
alanlarını,
o) Proje: Amacı, kapsamı, hedefi, çıktıları, faaliyet-zaman planı, süresi, bütçesi, diğer
kaynakları ile uygulayıcıları belirli ve birbiriyle ilişkili faaliyetler bütününü,
ö) Program: Yurt Dışı Pazar Destek Programını,
p) Sorumlu personel: Destek programı ile ilgili KOSGEB süreçlerini yürütecek KOBİ
uzmanı veya KOBİ uzman yardımcısını,
r) Taahhütname: Destek programı kapsamında elektronik ortamda onaylanan ve idari, mali
ve hukuki taahhütleri içeren belgeyi,
s) Teminat: Destek programı kapsamında bankalar tarafından verilen teminat mektubunu
ve/veya KGF tarafından verilen kefalet mektubunu,
ş) Uygulama birimi: Desteklerin uygulanmasından sorumlu KOSGEB müdürlüklerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Destek Programına İlişkin Hususlar
Destek üst limit ve destek oranı
MADDE 5 - (1) Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti; 210.000.-TL’si geri
ödemesiz, 90.000.-TL’si geri ödemeli olmak üzere toplam 300.000.-TL’dir.
(2) Personel gideri dışındaki tüm giderler için %70 oranında geri ödemesiz ve %30
oranında geri ödemeli destek sağlanır.
(3) Personel gideri için destek oranı dikkate alınmaksızın; bu uygulama esaslarında
belirtilen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.
Personel gideri desteği, işletmeye yapılan destek ödemesidir.
(4) Personel gideri için verilecek destek, Kurul tarafından karar verilen toplam destek
tutarının %30’unu aşmayacak şekilde belirlenir ve sabitlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki
değişiklikler bu tutarı değiştirmez.
(5) Kurul tarafından uygun bulunan, personel gideri dışındaki her bir gider için geri
ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte verilir. Ancak, gerçekleşen destek ödemeleri ile geri
ödemesiz destek üst limitine ulaşılması halinde, desteğin sadece geri ödemeli kısmı verilir.
(6) Proje başvurusunda açık kaynak kodlu yazılım kullanımının beyan edilmiş olması, proje
sonucunda işletme tarafından projede açık kaynak kodlu yazılım kullanıldığının beyan edilmesi ve
bu beyanın proje sonunda yapılacak tespit ve değerlendirmede uygun bulunması kaydı ile geri
ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.
Personel dışındaki geri ödemesiz destek kapsamında ödenen giderler için geri ödemesiz destek
oranına % 15 ilave edilerek hesaplanacak tutar, işletme tarafından geri ödenmesi gereken geri
ödemeli destek toplamından eksiltilir ve güncellenen geri ödeme taksitleri işletmeye bildirilir.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI
UE-16/04
Rev. Tarihi: 30/11/2020
3
(7) İşletmenin, KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında kategori birincisi
olması durumunda; kategori birincisi olarak ilan edildiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde başvuru
yapmış olması koşuluyla, bir defaya mahsus olmak üzere, personel dışındaki geri ödemesiz destek
kapsamında ödenen giderler için geri ödemesiz destek oranına %10 ilave edilir ve geri ödemeli
destek oranı aynı oranda azaltılır. Bu ilave destek oranı, proje bazlı KOSGEB destek
programlarının herhangi birinde bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır.
(8) Projeye konu satın alınacak yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014
tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne
uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda geri ödemesiz destek
oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.
(9) Destek oranlarına ilave edilecek destek oranı %15’i, işletmeye ödenen destek tutarı ise
destek üst limitlerini ve toplam destek üst limitini geçemez.
Desteklenecek proje giderleri
MADDE 6 - (1) Program kapsamında desteklenecek proje giderlerine ve desteklemeye esas
tutarlara Kurul karar verir. Ancak; makine, teçhizat, kalıp, bina inşaat, tadilat, gayrimenkul alım,
tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, enerji, su, haberleşme ve finansman giderleri, vergi, resim ve
harçlar, sosyal güvenlik primleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri ve proje ile
ilişkilendirilmemiş diğer giderler desteklenmez.
(2) Program kapsamında, aşağıda belirtilen giderlere Kurul kararı doğrultusunda geri
ödemesiz ve geri ödemeli olarak destek verilir.
a) Personel gideri desteği
(1) Personel giderleri için yeni istihdam olması şartı ile geri ödemesiz destek verilir. Bu
destek, projenin başlangıç tarihi itibarıyla işletmede son 4 ay içinde istihdam edilmemiş veya proje
başlangıç tarihi itibarıyla son 30 gün içinde istihdam edilmiş ve tam zamanlı çalışacak personel
için verilir. Uygulama Birimi tarafından personele ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu ve/veya
Yüksek Öğretim Kurumu sorgulamaları, ilgili kurumlarla yapılan protokoller kapsamında yapılır.
(2) İşletmeye, proje kapsamında en fazla 2 personel için destek verilebilir.
(3) Destek kapsamında istihdam edilecek personelin proje süresince sadece destek verilen
işletmede SGK kaydının olması gerekir. Aksi durumda ilgili aylar için destek ödemesi yapılmaz.
(4) Bu destek kapsamında işletmede yabancı uyruklu personel de istihdam edilebilir.
(5) Personel giderine ilişkin destek tutarının hesaplanmasında aşağıdaki yöntem dikkate
alınır;
a) Her yıla ait Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen, işçinin bir günlük normal
çalışma karşılığı asgari ücreti üzerinden hesaplanan Asgari Geçim İndirimi (bekâr ve çocuksuz)
dâhil aylık net asgari ücret tutarının 30’a bölünmesi ile elde edilen tutarın öğrenim durumu
katsayısı ile çarpımı sonucunda günlük destek üst limiti belirlenir.
b) SGK idari kayıtlarındaki sigorta primine esas kazancın çalışma gün sayısına bölünmesi
ile elde edilen günlük tutar belirlenir.
c) (a) ve (b) bentlerinde belirlenen günlük tutarlardan düşük olanının, proje kapsamındaki
çalışma gün sayısı ile çarpımı sonucunda aylık destek tutarı belirlenir.
ç) Öğrenim durumu katsayısı; ön lisans mezunları için 1,25, lisans mezunları için 1,5,
yüksek lisans mezunları için 1,75, doktora mezunları için 2’dir.
(6) Desteğin toplam üst limiti 90.000.-TL’dir.
b) Yazılım ve donanım giderleri desteği
(1) Proje kapsamında satın alınacak yazılım ve donanım giderlerine destek verilir.
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI
UE-16/04
Rev. Tarihi: 30/11/2020
4
(2) Yazılım giderleri kapsamında yazılımın lisans bedeli, proje süresi ile sınırlı olmak üzere
zaman sınırlı lisans kullanım bedeli ve bulut tabanlı yazılım lisans kullanım bedeli, yazılıma ait
eğitim ve danışmanlık giderleri için en fazla 50.000.- TL destek verilir.
(3) Donanım giderleri kapsamında sunucu (server), masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar
ve ihtiyaç duyulan diğer donanım giderleri için en fazla 50.000.- TL destek verilir.
(4) Açık kaynak kodlu olanlar hariç olmak üzere ERP, MRP ve muhasebe yazılımları
desteklenmez.
(5) Desteğin toplam üst limiti 100.000.- TL’dir.
c) Tanıtım giderleri desteği
(1) Proje kapsamında, uluslararası pazarlara yönelik tanıtım için;
a) Dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu)
giderlerine,
b) Yurt dışında basılan dergilerde yayınlanan reklam giderlerine,
c) İşletmeyi ve ürünlerini tanıtıcı ve sadece yabancı dilde hazırlanmış katalog giderlerine,
ç) (Mülga: 30.11.2020 tarih ve 10991 sayılı Başkanlık Oluru ile kaldırılmıştır.)1
d) Havayolu dergilerinde yayımlanan reklam giderlerine
destek verilir.
(2) Her bir gidere ait destek üst limiti 20.000.- TL olmak üzere tanıtım giderleri desteğinin
toplam üst limiti 100.000.- TL’dir.
ç) Yurt dışı fuar ve seyahat giderleri desteği
(1) Yurt dışı fuar katılımı giderleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik yurt dışı
seyahat giderlerine destek verilir.
(2) Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında yayınlanan fuarlar listesinde yer alan yurt dışı
fuarlara katılım giderleri; işletmelerin yer kirası, stant kurulumu, nakliye, depolama giderlerine
ilişkin harcamaları ile fuarda görev alacak işletme temsilcilerinin fuarın başlangıç tarihinden en
fazla 3 gün önce ve fuar bitimi tarihinden en fazla 3 gün sonra olmak üzere gerçekleşen konaklama
ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini kapsar.
(3) İşletme temsilcilerinin proje kapsamında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik
gerçekleştirecekleri yurt dışı iş seyahatine ilişkin en fazla 2 işletme temsilcisinin konaklama ve
ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini kapsar.
(4) İşletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya projede görevli çalışanı olması
gerekir.
(5) Desteğin toplam üst limiti 150.000.- TL’dir.
d) Test, analiz ve belgelendirme giderleri desteği
(1) Proje kapsamında test, analiz hizmeti ve belge alımına yönelik giderler için destek
verilir.
(2) Test, analiz giderleri desteği; işletmelerin, yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite
olunan test, analiz konularında alacakları hizmet giderlerini kapsar.
(3) Belgelendirme giderleri desteği kapsamında işletmelerin başvuru, dosya inceleme,
danışmanlık, eğitim, tetkik, denetim ve belge alımı giderlerine 20.000.- TL’ye kadar destek verilir.
(4) Desteğin üst limiti 100.000.- TL’dir.
e) Hizmet alımı giderleri desteği
1 30.11.2020 Tarih ve 10991 Sayı Öncesinde (ç) Fıkrası “Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilen
e-ticaret siteleri üyelik giderlerine” şeklindedir.
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI
UE-16/04
Rev. Tarihi: 30/11/2020
5
(1) Hizmet alımı giderleri desteği kapsamında eğitim, danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka
tescil, nakliye ve diğer hizmet alımı giderlerine destek verilir.
(2) Eğitim ve danışmanlık giderleri; işletmelerin proje kapsamında ihracata yönelik
alacakları eğitim ve danışmanlık (pazar araştırma danışmanlığı dâhil) giderlerini kapsar.
(3) Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı
birlikleri, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri,
mevzuatlarının dış ticaret kapsamında eğitim vermeye izin vermesi şartıyla kamu
kurum/kuruluşları ve bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri,
08/02/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine
sahip ve alanında Program onayı olan kurum/kuruluşlardır.
(4) Tasarım giderleri; işletmelerin ihracata konu ürün/ambalaj tasarım giderlerini kapsar.
(5) Yurt dışı marka tescil giderleri; işletmelerin TÜRKPATENT (Türk Patent ve Marka
Kurumu) muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru
yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere ilişkin giderleri kapsar.
(6) Nakliye giderleri; işletmelerin ihracata konu ürün numunesini
havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile yurt dışındaki alıcıya göndermelerine ilişkin ulaşım
sürecindeki tüm nakliye ve sigorta giderlerini kapsar.
(7) Diğer hizmet alımları giderleri; proje ile ilişkilendirilebilecek diğer hizmet alım
giderlerini kapsar.
(8) Eğitim, danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka tescil, nakliye ve diğer hizmet alımı
giderlerinin her biri için 20.000.-TL’ye kadar destek verilir.
(9) Desteğin toplam üst limiti 100.000.- TL’dir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru
Programdan yararlanma koşulları
MADDE 7 - (1) Programdan yararlanılabilmesi için işletmenin; Türk Ticaret Kanununda
tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması
gerekir. KBS’ye kayıt, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar
çerçevesinde gerçekleştirilir.
(2) İşletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.
(3) İşletmenin; başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter
tutmuş olması gerekir.2
(4) İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması
gerekir.
(5) İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yılın net satış hasılatını aşamaz.3
(6) İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat
sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren
işletmelerde bu şart aranmaz. 4
(7) İşletme bu programdan 1 kez yararlanabilir.
Başvuru
MADDE 8 - (1) Programa başvurular Yurt Dışı Pazar Destek Programı Proje Başvuru
Formu ile KBS üzerinden yapılır.
(2) Program kapsamında yapılacak başvurular için;
a) Proje süresi en az 8 ay, en fazla 24 aydır. İşletme tarafından revizyon talep edilmesi
halinde, proje süresi 24 ayı aşmamak kaydıyla Kurul kararı ile 8 aya kadar ek süre verilebilir.
b) Desteklenecek proje süresi 4 ayın katları şeklinde belirlenir.
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI
UE-16/04
Rev. Tarihi: 30/11/2020
6
c) Faaliyet-zaman planı 4’er aylık dönemleri kapsar.
ç) İşletme proje kapsamında gerçekleştireceği faaliyetleri; KBS’de tanımlı faaliyetler
içinden seçerek veya proje özelinde kendi belirlediği faaliyetleri ekleyerek belirler. Belirlenen
faaliyetlerin hangi 4 aylık dönem/dönemlerde gerçekleştirileceği seçilerek faaliyet-zaman planı
oluşturulur.
d) Proje kapsamında yer alan her gider, en çok ilgili olduğu faaliyet ile ilişkilendirilir.
(3) Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır.5
(4) Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanımı beyan edilen başvurular için;
a) İşletme, başvuru formunda Açık Kaynak Kodlu Yazılım türünü beyan eder. Yazılımın,
projenin ana hedeflerine ulaşılması ve beklenen sonuçların elde edilmesi için önemli ve gerekli
olması esastır.
b) Proje başvurusunda beyan edilen Açık Kaynak Kodlu Yazılım türü proje revizyonu ile
değiştirilemez ve sonradan projeye eklenemez.
c) Proje faaliyetlerinde Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanımının gerçekleşmesi halinde,
proje sonuç raporunda işletme tarafından ilave destek oranından yararlanma talebi yapılır. Talep
Kurul tarafından değerlendirilir.
(5) Programa başvuru yapılmış olması ve/veya taahhütname onaylanmış olması KOSGEB’i
taahhüt altına sokmadığı gibi; müracaat eden açısından da kazanılmış hak teşkil etmez.
Başvuruların kontrolü
MADDE 9 - (1) Başvurular Yurt Dışı Pazar Destek Programı Başvuru Kontrol Tablosunda
yer alan hususlar doğrultusunda en geç 1 ay içerisinde KBS üzerinden kontrol edilir. Uygun
durumlarda bazı kontroller KBS üzerinden otomatik olarak yapılır.
(2) Sorumlu personel tarafından yapılan kontrol, onaylanmak üzere ilgili KOSGEB birimi
müdürüne gönderilir. Kontrol sonucu başvurunun reddedilmesi durumunda başvuru sahibine KBS
üzerinden bilgi verilir.
(3) Kontrol sonucu eksik ve/veya hata tespit edilen başvurular KBS üzerinden düzeltmeye
açılır. İşletmene gerekli düzeltmeleri yapması için KBS üzerinden bilgi verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuruların Değerlendirilmesi
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 10 - (1) Kontrol sonucu uygun bulunan başvurular, KBS üzerinden kurul toplantı
gündemine dâhil edilir.
(2) Kurul, Yurt Dışı Pazar Destek Programı Kurul Değerlendirme Kriterleri Formu
doğrultusunda gündemdeki başvuruları değerlendirir.
(3) Kurul, başvuruyu kabul edebilir, reddedebilir veya yeniden değerlendirme yapmak
üzere işletmeden düzeltme talep edebilir.
(4) Kurulun ret gerekçeleri veya düzeltme talep ettiği hususlar KBS üzerinden işletmeye
bildirilir.
(5) Düzeltme talep edilmesi halinde işletmeye 1 aydan az olmamak kaydıyla süre verilir.
Bu durumda başvuru formu ve ekleri işletme tarafından KBS üzerinden düzeltilerek kurul
kararında belirtilen süre içerisinde onaylanır. Belirtilen sürede onaylanmayan başvurular KBS
üzerinden ret durumuna getirilir.
(6) Proje başvurusu reddedilen işletme, aynı proje için KOSGEB birimlerine tekrar
başvuramaz.
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI
UE-16/04
Rev. Tarihi: 30/11/2020
7
Kurul oluşumu
MADDE 11 - (1) Program kapsamında sunulan projeleri değerlendirmek ve karar almak
üzere uygulama biriminde kurul oluşturulur. Gerekli görülmesi halinde Başkanlık Olur’u ile
bölgesel kurullar da oluşturulabilir.
(2) Kurul, en az 2 KOSGEB personeli ve en az 2 bağımsız değerlendirici olmak üzere
toplam 5 üyeden oluşur ve en az 4 üye ile toplanır.
(3) Kurul üyeleri; Başkanlık müşaviri, müdür ve bağımsız değerlendiricilerden oluşur.
(4) Kurul başkanı, asil ve varsa yedek üye olarak kurulda görev alacak KOSGEB personeli,
kurul sekretaryasını yürütecek KOSGEB birimi ile başvuruları değerlendirilecek KOSGEB
birimleri Başkanlık Makamı Oluru ile belirlenir. Başvuruların değerlendirilmesi dışında; revizyon,
tamamlama, sonlandırma ve benzeri kararlar için farklı bir kurul oluşturulacaksa bu husus
Başkanlık Makamı Olurunda ayrıca belirtilir.
(5) Kurulda görev alacak bağımsız değerlendiriciler, öğretim elemanları ve/veya
kurum/kuruluşlarca bildirilen bağımsız değerlendirici listesindeki temsilciler arasından kurul
sekretaryasından sorumlu KOSGEB birimi tarafından belirlenir.
Kurul çalışma esasları
MADDE 12 - (1) Kurul sekretaryasını yürütecek KOSGEB birimi, toplantı yeri ve
zamanını, değerlendirilecek başvuruları, toplantı gündemini ve gündemde yer alan konulara ilişkin
bilgi ve belgeleri toplantı tarihinden en az 7 gün önce KBS üzerinden kurul üyelerine gönderir.
(2) Kurul toplantı gündeminde “program başvuru dosyası” veya “kurul tarafından talep
edilen düzeltme” dışında bir gündem maddesi yer alması durumunda, kurul sekretaryasını
yürütecek KOSGEB birimi tarafından ilgili gündem maddesine hazırlanan; işletme ve proje
bilgileri, gündem konusu, varsa daha önceki revizyonlar, ödenen destek tutarı, ödeme bekleyen
destek tutarı, ilgili gündeme ilişkin uygulama birimi görüşü ve diğer hususları içeren Yurt Dışı
Pazar Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu ve ekleri kurul üyelerine gönderilir.
(3) Kurulun yüz yüze toplanması esastır. Kurul, gerekli görülen hallerde telekonferans,
video konferans gibi elektronik iletişim araçlarını kullanarak da toplanabilir. Kurulun toplanma
usulü kurul üyelerine bildirilir.
(4) Uygulama Esaslarında kurul tarafından değerlendirileceği açıkça belirtilen hususlar
dışındaki konular kurula sunulamaz.
(5) İşletme, program başvurusunu sunmak üzere kurula davet edilir. Kurulda işletmeye
başvurusuna ilişkin sunum ve açıklama yapabilmesi için yeterli süre verilir. Kurul tarafından gerek
duyulması halinde işletme kurula tekrar davet edilebilir.
(6) Kurul tarafından destekleme kararı verilebilmesi için, kurul toplantısına katılan üyelerin
100 üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınır. Mali kayıtlardaki ana faaliyet kodu;
Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan orta-yüksek teknolojili sektörde olan işletmelere
5 puan, yüksek teknolojili sektörde olan işletmelere ise 10 puan ilave edilir. 60 ve üzeri puan
alamayan projeler reddedilir.
(7) Başvuru değerlendirmesi dışındaki konular için alınacak kararlarda salt çoğunluk aranır.
Oyların eşitliği durumunda kurul başkanının oyu 2 oy sayılır.
(8) Kurulda bir günde en fazla 10 adet yeni proje başvurusu değerlendirilir. Revizyon,
sonlandırma, tamamlanma ve diğer hususların değerlendirmesi için sayısal bir sınır
bulunmamaktadır.
(9) Kurul tarafından alınan kararlar Yurt Dışı Pazar Destek Programı Kurul Karar Formuna
işlenir, kurul üyelerine imzalatılarak evrak kaydına alınır ve 15 gün içerisinde işletmeye KBS
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI
UE-16/04
Rev. Tarihi: 30/11/2020
8
üzerinden varsa izleme tarihleri ile birlikte bildirilir. Kurul kararında projeye ilişkin ret veya
revizyon gerekçeleri belirtilir.
(10) Kurulun redde ilişkin kararının işletmeye bildiriminde; bildirim tarihinden itibaren 15
gün içinde 1 defaya mahsus olmak üzere gerekçeleriyle birlikte karara itiraz edebileceğine yer
verilir.
(11) Kurul, sorumlu personelin başvuruya ilişkin görüşlerini alabilir.
(12) Alınan her türlü görüş, öneri, bilgi, belge ve raporlar istişari nitelikte olup, karar kurul
tarafından verilir.
(13) Kurul değerlendirmesi, itiraz komisyonu ve izleme süreçlerinin herhangi birinde görev
alanlar aynı başvuruya ilişkin bu fıkrada belirtilen diğer süreçlerde görev alamazlar ve proje
kapsamında işletmeye hizmet sağlayamazlar.
(14) Bağımsız değerlendiricilerden KBS üzerinden Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi
alınır.
(15) Kurulda görevlendirilen üyeler, değerlendirmelerinde, başvuru kapsamında talep
edilen gider/harcama kalemlerinin; gerekliliği, yerindeliği ve maliyetlerin uygunluğu gibi hususları
da incelemek ve değerlendirmek ile yükümlüdür.
(16) Kurul üyeleri görevlerinin yerine getirilmesinde; kamu yararını gözetmeyi, eşitliği,
sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, hesap verilebilirliği,
öngörülebilirliği ve hizmette yerindeliği esas alır.
(17) Kurul, proje kapsamında talep edilen tüm giderleri, işletmenin uluslararası pazarlara
girişini sağlayacak ve/veya uluslararası pazarlarda rekabet avantajı yaratacak hususların
gerekliliğini dikkate alarak değerlendirir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İtiraz
İtiraz süreci
MADDE 13 - (1) Program başvurusu reddedilen işletme, ret kararına bir defaya mahsus
olmak üzere, itiraz gerekçeleri ve buna ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte kararın bildirildiği
tarihten itibaren 15 gün içerisinde Yurt Dışı Pazar Destek Programı İtiraz Formu ile KBS
üzerinden itiraz edebilir.
(2) Uygulama birimi, gerekçeli itirazı; itiraza konu bilgi ve belgeler ile birlikte itiraza
ilişkin görüş ve açıklamalarını ekleyerek ilgili Başkanlık birimine en geç 15 gün içerisinde KBS
üzerinden gönderir.
(3) Ret kararına ilişkin uygulama birimine yapılan itirazlar, itiraz komisyonu tarafından
değerlendirilir.
(4) İtiraz komisyonu; daire başkanı, başkanlık müşaviri ve müdürler arasından belirlenmek
üzere toplam 3 üyeden oluşturulur. İtiraz komisyonu başkanı, ilgili Başkanlık biriminden sorumlu
daire başkanıdır.
(5) İtiraz komisyonunun sekretaryası, ilgili Başkanlık birimi tarafından yürütülür. İtiraz
komisyonu, sekretaryayı yürüten Başkanlık birimi tarafından üyeleri belirlenerek oluşturulur.
(6) İlgili Başkanlık birimi itiraz komisyonu gündemini ve başvuru dosyalarını KBS
üzerinden en az 7 gün önce itiraz komisyonu üyelerine gönderir.
(7) İtiraz komisyonu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oyçokluğu ile alınır.
(8) İtiraz komisyonu itirazı inceleyerek, ret veya kabul eder. Alınan karar, gerekçeleri ile
birlikte Yurt Dışı Pazar Destek Programı İtiraz Karar Formuna işlenerek ilgili uygulama birimine
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI
UE-16/04
Rev. Tarihi: 30/11/2020
9
ve uygulama biriminden farklı ise ayrıca Kurul sekretaryasından sorumlu KOSGEB birimine
bildirilir.
(9) Uygulama birimi, itiraz komisyonu kararını işletmeye KBS üzerinden bildirir.
(10) İtiraz komisyonu tarafından:
a) İtiraza konu program başvurusunun tekrar değerlendirilmesinin uygun bulunması
halinde, kurul tarafından tekrar değerlendirilir.
b) İtirazın reddedilmesi veya itirazı kabul edilen başvurunun kurul tarafından tekrar
reddedilmesi halinde bu karara itiraz edilemez.
(11) İtiraz komisyonu itirazlar hakkında en geç 2 ay içerisinde karar alır.
(12) İtiraz komisyonunun yüz yüze toplanması esastır. İtiraz komisyonu, gerekli görülen
hallerde telekonferans, video konferans gibi elektronik iletişim araçları kullanılarak da toplanabilir.
İtiraz komisyonunun toplanma usulü komisyon üyelerine bildirilir.
ALTINCI BÖLÜM
Taahhütname
Taahhütname
MADDE 14 - (1) İşletme, programa başvuru esnasında başvuru formu ile birlikte idari,
mali ve hukuki taahhütleri içeren Yurt Dışı Destek Programı Taahhütnamesini onaylar.
Taahhütname, başvuru formu ile aynı zamanda evrak kaydına alınır.
(2) Program başlangıç tarihi desteklemeye ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı
tarihtir.
(3) Program kapsamında herhangi bir destek ödeme talebinde bulunmayan işletme,
programın başlangıç tarihinden itibaren 2 ay içerisinde programdan yararlanmak istemediğine dair
yazılı olarak talepte bulunarak program başvurusunu iptal edebilir. Aksi halde programdan
yararlanılmış sayılır.
(4) İşletmelere, programın başlangıç tarihi ile programdan yararlanmak istenmemesi
halinde programın başlangıç tarihinden itibaren 2 ay içerisinde yazılı olarak talepte bulunulması
gerektiği KBS üzerinden bildirilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Revizyon
Revizyon
MADDE 15 - (1) Program kapsamındaki faaliyetler, faaliyet-zaman planı, süre ve gider
kalemleri değişikliği için en fazla 2 kez revizyon talep edilebilir. Bu durumda;
a) İşletme, proje revizyon talebi için en erken program başlangıç tarihinden itibaren 4 ay
sonra KBS üzerinden başvurunun değişikliğe açılmasını talep eder.
b) Sorumlu personel işletmenin program başvurusunu değişikliğe açar.
c) İşletme Yurt Dışı Pazar Destek Programı Revizyon Talep Formunu KBS üzerinden
doldurarak revizyon talebini en geç program tamamlanma tarihinden 2 ay öncesine kadar onaylar.
Değişikliğe açılmış durumdaki proje, işletmenin talep etmesi halinde uygulama biriminin bildirimi
üzerine bilgi işlemden sorumlu KOSGEB birimi tarafından değişikliğe açılmadan önceki haline
göre onaylı hale getirilir. Bu durumda revizyon talep hakkı kullanılmış sayılmaz.
ç) Uygulama birimi ile kurul sekretaryasından sorumlu KOSGEB biriminin farklı olması
durumunda revizyon talebi en geç 15 gün içerisinde kurul sekretaryasından sorumlu KOSGEB
birimine iletilir.
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI
UE-16/04
Rev. Tarihi: 30/11/2020
10
d) Revizyon talebi, kurul sekretaryasından sorumlu KOSGEB birimi tarafından
değerlendirilmek üzere KBS üzerinden kurula sunulur.
(2) Revizyon talepleri; işletmenin, revizyon talebini onaylamasından itibaren en geç 45 gün
içerisinde sonuçlandırılır.
(3) Revizyon talebine ilişkin kurul kararı Yurt Dışı Pazar Destek Programı Kurul Karar
Formuna işlenir, kurul üyelerine imzalatılarak evrak kaydına alınır ve 15 gün içerisinde işletmeye
KBS üzerinden bildirilir.
(4) Revizyon sonucunda, desteklemeye ilişkin ilk kurul kararında yer alan desteklemeye
esas toplam tutarda artırım yapılamaz.
(5) Revizyon talebinin sorumlu personel tarafından değişikliğe açılmasından itibaren
revizyon talebine ilişkin kurul kararı evrak kaydına alınıp onaylanana kadar destek ödemesine
ilişkin KBS üzerinden işlem yapılamaz.
(6) İşletmenin revizyon talebine ilişkin kurul kararı ile revize edilen gider kalemleri için;
proje süresi içinde satın alınmış olmak kaydıyla, revizyon talep tarihi veya revizyona ilişkin kurul
karar tarihi dikkate alınmaksızın destek ödemesi yapılabilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İzleme, Sonlandırma ve Tamamlama
İşletmelerin program süresince izlenmesi
MADDE 16 - (1) Desteklenen her bir proje program süresince izlenir. Bu durumda;
a) İşletmeden sorumlu personel, projeyi program başlangıç tarihinden itibaren 4’er aylık
dönemler halinde, izleme döneminin bittiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde Yurt Dışı Pazar Destek
Programı Dönemsel İzleme Formu ile izler ve KBS’ye kaydeder.
b) Dönemsel izleme formunda, tespiti yapılacak yazılım ve donanıma ilişkin
marka/model/seri numarası ve benzeri ayırt edici özelliklere yer verilir.
c) İşletmeden sorumlu personel, kurul kararında bulunan hizmet alımı gider grubu
kapsamında harcama yapılmışsa, işletme tarafından hazırlanan Hizmet Alımları Gerçekleşme
Raporunu işletmeden temin eder. Dönemsel izleme formunu ve Hizmet Alımları Gerçekleşme
Raporunu KBS’ye kaydeder.
ç) İşletmeden sorumlu personel;
1) Proje faaliyetlerinin gerçekleşme ve faaliyet-zaman planına uygunluk durumunu ve
kurul tarafından destekleme kararı alınan giderlere ilişkin gerçekleşmeleri izler ve projenin genel
durumunu değerlendirir. Gerçekleşen giderlerin asgari nitelikleri ve/veya teknik özellikleri
karşılamaması durumunda bu hususu dönemsel izleme formunda belirtir.
2) İşletme tarafından personel gideri ile yazılım ve donanım giderleri dışındaki gider
grupları kapsamında harcamada bulunulduğunun beyan edilmesine rağmen Hizmet Alımları
Gerçekleşme Raporunun sunulmaması ya da raporda yeterli bilgi bulunmaması durumunda, ilgili
giderlerin tespitinin yapılamadığını dönemsel izleme formunda belirtir. İşletme, bu kapsamdaki
giderlere ilişkin hizmet alımları gerçekleşme raporunu sonraki dönemlerde sunabilir.
3) Gerçekleşmeyen faaliyetleri değerlendirerek söz konusu faaliyetlerin;
! Projenin ilerleyişini önemli ölçüde etkilemeyeceği değerlendiriliyorsa buna ilişkin
görüşünü,
! Projenin ilerleyişini önemli ölçüde etkileyecek bir faaliyet olmasına rağmen bir
sonraki faaliyet döneminde gerçekleştirilebileceği değerlendiriliyorsa buna ilişkin
görüşünü,
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI
UE-16/04
Rev. Tarihi: 30/11/2020
11
! Belirlenen dönemde gerçekleştirilmemesinin projenin başarısız sonuçlanmasına
sebep olabileceği değerlendiriliyorsa kurula sevk edilmesine ilişkin görüşünü
dönemsel izleme formunda belirtir.
4) Son döneme ilişkin dönemsel izleme formunda ayrıca projenin başarıyla tamamlanıp
tamamlanmadığına ilişkin değerlendirmesini belirtir.
d) Kurul tarafından destekleme kararı alınan giderler ve proje faaliyetleri işletme imkânları
veya farklı kaynaklarla da gerçekleştirilebilir.
e) Kurul tarafından destekleme kararı alınmayan giderler ve sadece bu giderler ile
ilişkilendirilmiş faaliyetler izlenmez.
Sonlandırma
MADDE 17 - (1) Uygulama birimi tarafından programın ilerleyişini önemli ölçüde
olumsuz etkileyecek hususların tespiti halinde bu hususlar kurul tarafından değerlendirilerek
programın devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.
(2) İşletmeden sorumlu personel tarafından dönemsel izleme formunda projenin kurula
sevk edilmesi gerektiğine ilişkin bir değerlendirme yapılmışsa bu husus kurul tarafından
değerlendirilerek programın devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.
(3) Program süresinde işletmenin devri veya başka bir işletme ile birleşmesi hususu; kurul
tarafından değerlendirilerek programın devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.
(4) Program süresinde, işletmenin tasfiyesinin başlaması veya kapanması halinde program
sonlandırılır.
(5) Programın sonlandırılması durumunda; işletmenin durumu kurul tarafından
değerlendirilir. Kurula sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde,
sonlandırmanın; işletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek
nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal
yetersizlik veya Kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler ile oluştuğuna karar
verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler
sürecine uygun olarak tahsil edilir. Aksi takdirde geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren
işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Geri ödemeli destekler ise sonlandırmaya ilişkin kurul
karar tarihinde muaccel hale gelir ve ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte
tahsil edilir. Bu kapsamda, geri ödemeli desteklerin tahsili için işletmeye (Teminatın KGF’den
alınması durumunda ayrıca KGF’ye), yazı ile borcunu tebliğ tarihini (yazının muhataba ulaştığı
tarih) takip eden 7 gün içinde yasal faizi ile birlikte ödemesi gerektiği, ödemediği takdirde
teminatının nakde çevrileceği bildirilir. Buna rağmen ödeme yapılmadığı takdirde teminat nakde
çevrilir.
Projenin tamamlanması
MADDE 18 - (1) Proje süresinin bitiminden sonraki 1 ay içerisinde Yurt Dışı Pazar Destek
Programı Proje Sonuç Raporu işletme tarafından hazırlanır ve KBS üzerinden sunulur. Süresi
içinde proje sonuç raporunun sunulmaması durumunda; KBS üzerinden yapılan bildirim tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde işletmenin, raporu KBS üzerinden sunması gerekir. İşletmenin proje
sonuç raporunu verilen ek süre içerisinde de KBS üzerinden sunmaması halinde, kurul tarafından
proje başarılı olarak kabul edilmez, işletmenin projesinin tamamlanmasına karar verilir ve varsa
bekleyen destek ödemeleri yapılmaz.
(2) Proje sonuç raporu ve dönemsel izleme formları değerlendirilmek üzere kurul
bilgilendirme formu ile birlikte KBS üzerinden kurula sunulur. Proje sonuç raporu, kurul
tarafından; proje bütünlüğü, faaliyetlerin gerçekleşme durumu, gerçekleşmeyen faaliyetlerin proje
başarısına olan etkisi ve hedeflenen proje çıktıları gibi hususları dikkate alarak değerlendirilir ve
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI
UE-16/04
Rev. Tarihi: 30/11/2020
12
projenin başarı ile tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilir. Kurul kararı ve varsa geri ödeme
takvimi işletmeye KBS üzerinden bildirilir.
(3) Projenin başarılı tamamlanmasına karar verilmemesi durumunda, proje sonuç
raporunun süresi içinde veya varsa verilen ek süre içinde sunulmuş olması şartıyla uygun bulunan
faaliyetlere ilişkin destek ödemeleri yapılır.
(4) Son izleme dönemine ilişkin dönemsel izleme formunda projenin kurula sevk edilmesi
gerektiğine ilişkin bir değerlendirme yapılmış ise kurul öncelikle projenin sonlandırılması
hususunu görüşerek karar verir. Sonlandırma kararı verilmemişse projenin başarı ile tamamlanıp
tamamlanmadığına karar verilir.
(5) Projenin başarılı tamamlandığına karar verilmesi durumunda geri ödemeli destekler
sürecine uygun olarak tahsil edilir.
(6) Projenin başarılı tamamlandığına karar verilmemesi durumunda geri ödemeli destekler
sürecine uygun olarak tahsil edilir, yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez.
İşletmelerin program sonrası izlenmesi
MADDE 19 - (1) İşletmenin, program bitiş tarihinden 1 yıl sonra Yurt Dışı Pazar Destek
Programı Program Sonrası İzleme Formu ile ilgili uygulama birimi tarafından izlenmesi esastır.
(2) Yurt Dışı Pazar Destek Programı Program Sonrası İzleme Formunda; programın
mantıksal model ve gösterge tablosunda yer alan göstergeler dikkate alınarak belirlenen veriler ile
izlenir. Söz konusu bilgilerden idari kayıtlardan elektronik ortamda temin edilebilecek olanlar
KBS üzerinden otomatik olarak alınır.
(3) Yurt Dışı Pazar Destek Programı Program Sonrası İzleme Formu ile alınan bilgiler ilgili
uygulama birimi tarafından KBS’ye yüklenir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Destek Ödemeleri, Geri Ödeme ve Teminat
Destek ödemeleri
MADDE 20 - (1) Kurul kararında uygun bulunan giderlere ilişkin mal/hizmet alımının
işletme tarafından gerçekleştirilmesi ve dönemsel izleme formunun sorumlu personel tarafından
KBS’ye kaydedilmesinin ardından Yurt Dışı Pazar Destek Programı Ödeme Talep Formu işletme
tarafından KBS üzerinden doldurulur ve eki ödeme belgeleri yüklenerek ödeme talep edilir.
(2) Dönemsel izleme formunda gerçekleştiği belirtilen giderlere ilişkin ödeme talep
edilebilir.
(3) Değerlendirilmek üzere kurula sevk edilen projelerle ilgili olarak projenin devamı
yönünde karar alınmadan ödeme talep edilemez.
(4) Destek kapsamındaki giderlere ilişkin bedellerin yararlanıcı tarafından banka
aracılığıyla ödenmesi ve vadeli işlemler dâhil olmak üzere ödemenin ya da katkı payının
ödemesinin tamamlanmış olması gerekir. Banka kredi kartı ile yapılan taksitli/vadeli ödemelerde,
vade sonu dikkate alınmaksızın ödeme tamamlanmış sayılır. Banka aracılığıyla ödemeden
kastedilen, bankacılık enstrümanları ile yapılan her türlü ödemedir (banka dekontu ya da hesap
ekstreleriyle belgelendirilmek şartı ile kredi kartı, çek, ciro edilemez senet vb.). Ödemenin hizmet
sağlayıcıya üçüncü kişiler tarafından banka aracılığıyla yapılması durumunda ibraz edilecek banka
dekontunda; ödemenin kimin borcuna karşılık yapılmış olduğu veya ilgili fatura tarihi ve numarası
bilgilerinin bulunması, dekontta bu bilgilerin eksik/yetersiz olduğu hallerde yararlanıcının
borcunun ödendiğini gösteren hizmet sağlayıcı yazısının ayrıca sunulması gerekir. Yararlanıcının
ciro ettiği çek ile yapılan ödemelerde yararlanıcının borcunun ödendiğini gösteren hizmet sağlayıcı
yazısının sunulması gerekir.
6
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI
UE-16/04
Rev. Tarihi: 30/11/2020
13
(5) Destek ödeme talebi en geç; tamamlamaya ilişkin kurul kararının evrak kaydına alındığı
tarihten itibaren 4 ay sonrasına kadar yapılmalıdır. Bu sürenin sonundan itibaren 2 ay içerisinde
mazereti ile ödeme talebinde bulunan işletmelerden uygulama birimi tarafından mazereti uygun
bulunanların ödeme talebi işleme alınır. Bu fıkrada belirtilen sürelerin dışında yapılan ödeme
talepleri işleme alınmaz.
(6) Programı sonlandırılan, tasfiyesi başlayan veya kapanan işletmelere ödeme yapılmaz.
(7) Sorumlu personel, ödeme talep formu ve eki belgeleri ile beraber süreç kontrolünü
yaparak Yurt Dışı Pazar Destek Programı Destek Ödeme Oluru hazırlar ve uygulama birimi
müdürünün oluruna sunar. Destek ödeme oluru hazırlanırken dönemsel izleme formu dikkate
alınır.
(8) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme
belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji
Geliştirme Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili muhasebe
müdürlüklerine gönderilir. İlgili muhasebe müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek
ödemesi aktarılır.
(9) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu
olması durumunda işletmenin ödeme talep formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç
tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar,
işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.
(10) İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden,
çocuğundan, bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın
alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.
(11) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken vergi, harç ve benzeri giderler
destek kapsamı dışında tutulur.
(12) Program kapsamında destek ödemesi gerçekleşmeden önce sunulması şartıyla yerli
malı belgesinin, fatura tarihi itibarıyla güncel olması veya fatura tarihinden sonra alınması halinde
program süresi içerisinde alınmış olması şartı aranır.
(13) Kurulda desteklenme kararı alınan giderler, desteklemeye esas tutar olup destek tutarı,
desteklenecek gider kalemleri dikkate alınmak suretiyle fatura tutarı üzerinde yapılan hesaplamalar
sonucunda belirlenir. Bununla birlikte hesaplanan destek tutarları kurul tarafından belirlenen
desteklemeye esas tutar üzerinden hesaplanacak destek tutarlarını aşamaz.
(14) Kurulun desteklenmesine karar verdiği her bir gidere ait özellikler; asgari nitelikleri
ve/veya teknik özellikleri ifade eder. Gerçekleşen giderin;
a) Kurul kararındaki asgari şartları taşıdığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu
gidere ilişkin kurulun belirlediği desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi yapılır.
b) Kurul kararındaki asgari şartları taşımadığının tespit edilmesi durumunda bu husus
kurula sunulur. Gerçekleşen giderin asgari nitelikleri ve/veya teknik özellikleri ve desteklemeye
esas tutarı kurul tarafından yeniden değerlendirilir ve uygun bulunan giderler için destek ödemesi
yapılabilir.
(15) Yurt dışı hizmet alımlarında yurt dışı hizmet sağlayıcısı tarafından fatura
düzenlenemediği durumlarda ücretin ödendiğini gösteren belge ödeme belgesi olarak kullanılır.
(16) Satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada sadece döviz cinsinden belirtilmesi
durumunda, “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” tablosunda yer
alan döviz alış kuru üzerinden faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme
yapılır. Söz konusu tabloda yer almayan kurlar için ise “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca
Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu” Türk Lirası karşılığı
kullanılır.
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI
UE-16/04
Rev. Tarihi: 30/11/2020
14
(17) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından döviz kurunun belirlenmediği (resmi
tatiller, hafta sonları ve yarım gün çalışılan) günlerde düzenlenen faturalarda, söz konusu
günlerden önceki ilk iş gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan
tablolar dikkate alınır.
(18) Proje başlangıç tarihinden önce gerçekleşen giderler desteklenmez. Ancak, Kurul
tarafından uygun bulunmuş olmak kaydıyla proje süresi içinde gerçekleşen fuarlar için proje
başlangıç tarihinden önce ödemesi yapılan giderler desteklenir.
(19) Banka dekont tarihlerinin; proje başlangıç tarihinden önce olmaması ve ödeme
talebinin yapılabileceği son tarihten sonra olmaması gerekir. Banka kredi kartı ile yapılan
taksitli/vadeli ödemelerde kredi kartı ödeme işlemi tarihinin bu fıkrada belirtilen süre şartına
uygun olması yeterlidir.
7
Projede açık kaynak yazılım kullanımının beyanı durumunda yapılacak işlemler ve
ödeme
MADDE 21 – (1) Proje başvurusunda Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanacağına dair beyanda
bulunan işletme, Proje Sonuç Raporunda Açık Kaynak Kodlu Yazılımı proje süresi içinde
kullandığını belirterek ilave % 15 destek oranından yararlanma talebinde bulunabilir. Proje
başvurusunda ve proje sonucunda işletme tarafından Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanıldığının
beyan edilmemesi durumunda bu oran uygulanmaz.
(2) %15 ilave destek oranı, personel dışındaki geri ödemesiz destek kapsamında ödemesi
gerçekleşen giderler için uygulanır. Daha önce yapılan ödemeler ile geri ödemesiz destek üst
limitine ulaşılmışsa %15 ilave destek oranından yararlanma talebinin reddedildiği Uygulama
Birimi tarafından İşletmeye bildirilir.
(3) İlave destek oranı uygulanmasına konu olan Açık Kaynak Kodlu Yazılım türleri
aşağıda belirtilmiştir.
a) Bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımları: Bilgisayar ve yazılım teknolojileri
kullanılarak ölçü bilgilerini içerecek şekilde ürün tasarlanması amacıyla kullanılabilecek
yazılımlardır. İmalat sanayi ürünlerine yönelik tasarımda kullanılabilirlik ön şarttır.
b) Bilgisayar destekli üretim (CAM) yazılımları: Bilgisayar ve yazılım teknolojileri
kullanılarak üretim tezgâhlarına üretime ilişkin komutların gönderilmesi ve ürünün tezgâhta
otomatik olarak işlenmesi amacıyla kullanılabilecek yazılımlardır.
c) İmalat sektörüne yönelik kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılımları: Bilgisayar ve
yazılım teknolojileri kullanılarak imalat sektöründe bütünleşik şekilde; üretim planlamasının,
malzeme ihtiyaç planlanmasının, imalat kaynakları planlamasının yapılması ve finans, satışdağıtım, satın alma, pazarlama, insan kaynakları işlevlerinin yönetilmesi amacıyla kullanılabilecek
yazılımlardır.
ç) Endüstriyel otomasyon yazılımları: İmalat süreçlerinde (stoklama ve yükleme dâhil)
insan tarafından yapılan işlemler ya da kontrollerin; mekanik, elektronik ve bilgisayar teknolojileri
kullanılarak azaltılması ve bunların kısmen veya tamamen otomatik olarak gerçekleştirilmesi
amacıyla kullanılabilecek yazılımlardır.
d) Nesnelerin interneti teknolojisi yazılımları: İnternet / intranet / kablosuz ağ
şebekeleriyle birbirine bağlı fiziksel nesneler (makineler, robotlar, araçlar, sensörler, çalıştırıcılar,
kontrolörler) arasında iletişim ve/veya bu nesnelerden merkezi veri tabanlarına ve bulut
sistemlerine veri transferi altyapısını oluşturarak, nesnelere ilişkin eylemlerin bu iletişim
sonucunda hayata geçirilmesini sağlayan yazılımlardır.
e) İmalat sanayinde yapay zekâ yazılımları: Siber fiziksel sistemlerin insan müdahalesi
olmadan otonom şekilde işler hale gelmesini sağlayan, öğrenme algoritmasına sahip yazılımlardır.
İmalat sanayinde kullanılabilirlik ön şarttır.
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI
UE-16/04
Rev. Tarihi: 30/11/2020
15
(4) Proje sonucunda işletme tarafından Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanıldığının beyan
edilebilmesi ve %15 ilave destek oranından yararlanma talebinde bulunulabilmesi için aşağıdaki
şartların karşılanması gerekir:
a) Belirtilen Açık Kaynak Kodlu Yazılım türlerinden en az birinin, projenin ana hedeflerine
ulaşılması ve beklenen sonuçların elde edilmesi için önemli ve gerekli olan proje faaliyetlerinin
yerine getirilmesi amacıyla proje süresi içinde işletme tarafından kullanılması gerekir.
b) Açık Kaynak Kodlu Yazılımın, alternatif olarak kullanılabilen diğer yazılımlara göre
maliyet avantajı sağlamış olması gerekir.
c) Açık Kaynak Kodlu Yazılımın, açık kaynaklı işletim sistemleri ve veri tabanları ile
kullanıma uyumlu olması gerekir.
ç) Açık Kaynak Kodlu Yazılımın tüm modüllerinin (hazır kütüphaneler hariç) açık kaynaklı
olması gerekir.
(5) İşletmenin Proje Sonuç Raporunda Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullandığını beyan
etmesi durumunda raporda;
a) Kullanılan Açık Kaynak Kodlu Yazılım türleri,
b) Kullanılan Açık Kaynak Kodlu Yazılım isimleri,
c) Açık Kaynak Kodlu Yazılımların projede kullanım alanları, kullanım gerekliliği ve
ilişkili faaliyetler hakkında açıklamalar,
ç) Projenin ana hedefleri ve beklenen sonuçlarına ulaşılmasında, kullanılan Açık Kaynak
Kodlu Yazılımların önemi ve etkisinin gerekçelendirilmesi,
d) Açık Kaynak Kodlu Yazılımın, alternatif olarak kullanılabilecek diğer yazılımlarla
mukayeseli olarak sağlayacağı maliyet avantajı,
e) Açık Kaynak Kodlu Yazılımın, açık kaynaklı işletim sistemleri ve veri tabanları ile
kullanıma uyumluluğu,
f) Açık kaynak lisansı
hususlarına yer verilir.
(6) Kurul; proje sonucu ile birlikte, projede Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanılmış olması
dolayısıyla %15 ilave destek oranı uygulanması talebini de değerlendirir ve uygun bulursa projede
Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanım durumunun tespiti için öğretim elemanı görevlendirilmesine
karar verir. Projenin başarısız tamamlanması veya sonlandırılmasına karar verilmesi durumunda,
öğretim elemanı görevlendirilmesi için karar alınmaz.
(7) Uygulama Birimi, Kurul sekretaryasından sorumlu KOSGEB Biriminin karar
bildirimini izleyen 15 gün içinde, yazılımın Açık Kaynak Kodlu Yazılım olduğunun tespiti için
üniversitelerin bilgisayar/yazılım veya elektrik/elektronik bölümlerinden öğretim elemanı
görevlendirilir. Öğretim elemanının tespiti olumlu ise, uygulama birimi tarafından 15 gün içinde
açık kaynak kodlu yazılım kullanımının proje ana hedefleri ve beklenen sonuçlarına ulaşılması
açısından önemi/etkisi ile faaliyetlerin yerine getirilmesi açısından gerekliliğinin değerlendirmesi
için öğretim elemanı görevlendirilir. İki konu için aynı öğretim elemanı görevlendirilebilir.
Görevlendirilen öğretim elemanları tarafından aşağıdaki raporlar hazırlanır:
a) Açık Kaynak Kodlu Yazılım Tespit Raporu: İşletme tarafından projede kullanıldığı veya
proje kapsamında tasarlandığı beyan edilen yazılımın ve tüm modüllerinin (hazır kütüphaneler
hariç) açık kaynak kodlu olduğunun, ilave destek oranı uygulanmasına konu olan Açık Kaynak
Kodlu Yazılım türlerine uygun olduğunun, alternatif olarak kullanılabilen diğer yazılımlara göre
maliyet avantajı sağlamış olduğunun, açık kaynaklı işletim sistemleri ve veri tabanları ile
kullanıma uyumlu olduğunun, açık kaynak lisansına sahip olduğunun kontrol edildiği rapordur.
b) Açık Kaynak Kodlu Yazılım Değerlendirme Raporu: Açık Kaynak Kodlu Yazılımın,
projenin ana hedeflerine ulaşılması ve beklenen sonuçların elde edilmesi bakımından önemi / etkisi
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI
UE-16/04
Rev. Tarihi: 30/11/2020
16
ile faaliyetlerin yerine getirilmesi açısından gerekliliğine ilişkin değerlendirmenin yapıldığı
rapordur.
(8) Her iki rapor türü için; görevlendirmenin öğretim elemanına bildirilmesini takiben 30
gün içinde öğretim elemanı tarafından rapor hazırlanarak Uygulama Birimine iletilir. Rapor
Uygulama Birimi tarafından evrak kaydına alınır. Raporun süresi içinde iletilmediği durumda
öğretim elemanına ödeme yapılmaz. Süresi içinde iletilen raporda eksik tespit edilmesi halinde
raporun 15 gün içerisinde Uygulama Birimine sunulmak üzere yeniden düzenlenmesi talep
edilebilir. Yeniden düzenlenmesi talep edilen raporun 15 gün içerisinde Uygulama Birimine
iletilmediği durumda öğretim elemanına ödeme yapılmaz. Raporun belirtilen süreler içinde
iletilmemesi, iletilmeyeceğinin tespit edilmesi veya rapordaki eksikliklerin verilen ek süre
içerisinde giderilerek iletilmemesi halinde Uygulama Birimi, öğretim elemanı değişikliği yapabilir.
(9) Açık Kaynak Kodlu Yazılım Tespit Raporu veya Açık Kaynak Kodlu Yazılım
Değerlendirme Raporunun olumsuz olması durumunda; %15 ilave destek oranından yararlanma
talebinin reddedildiği Uygulama Birimi tarafından işletmeye bildirilir.
(10) Raporların her ikisinin de olumlu olması durumunda; ödemesi gerçekleşen personel
dışındaki geri ödemesiz destekler için %15 ilave geri ödemesiz destek aşağıdaki esaslar
çerçevesinde Uygulama Birimi tarafından hesaplanır ve ödenir.
a) Ödemesi gerçekleşen desteklerin gider grubu bazındaki toplam tutarları bulunur. Varsa,
yerli malı belgesi kapsamında %15 ilave destek oranı uygulanan gider kalemleri için ödenen
destek tutarları, bu toplamlardan düşülür.
b) Her bir gider grubu bazındaki toplam destek tutarı geri ödemesiz destek oranına (0,70)
bölünüp ilave destek oranı (0,15) ile çarpılır ve her bir gider grubu bazında ilave ödeme tutarı
hesaplanır. Bu tutarla birlikte ödenecek destek tutarı toplam geri ödemesiz destek üst limitini ve
gider grubu bazında belirlenen geri ödemesiz destek üst limitlerini geçemez. Gider gruplarının alt
kalemleri bazındaki limitler bu hesapta dikkate alınmaz.
c) Hesaplanan tutar, işletme tarafından geri ödenmesi gereken geri ödemeli destek
toplamından eksiltilir ve güncellenen geri ödeme taksitleri işletmeye bildirilir.
ç) İlave ödeme hesaplaması, ödenmesi uygun bulunan geri ödemesiz desteklerin tamamının
işletme hesabına aktarımı gerçekleştikten sonra yapılır. İşletmenin yazılı talebi üzerine, işletme
hesabına aktarımı gerçekleşen cari geri ödemesiz destek tutarı üzerinden de bu hesap yapılabilir.
Bu durumda, ödenmesi uygun bulunduğu halde henüz ödemesi gerçekleşmediği için işletme talebi
üzerine ilave destek ödeme hesabına katılmayan ödemeler için sonradan hak talep edilemez.
Geri ödemeli desteklerde geri ödeme
MADDE 22 - (1) Program kapsamında yapılacak geri ödemeler; programın tamamlanma
tarihinden itibaren 12 ayı ödemesiz olmak üzere, 4’er aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılır.
İlk taksitin geri ödeme tarihi, programın tamamlanma tarihinden sonraki 12 aylık süreyi takip eden
ilk iş günüdür.
(2) Program tamamlanma tarihinin değişmesi halinde, programın yeni tamamlanma tarihi
dikkate alınarak geri ödeme takvimi yeniden oluşturulur ve işletmeye KBS üzerinden bildirilir.
(3) Projenin, program süresi içerisinde sonlandırılması ve geri ödemeli desteklerin sürecine
uygun olarak tahsil edilecek olması durumunda sonlandırmaya ilişkin kurul karar tarihi aynı
zamanda programın tamamlanma tarihi olup geri ödeme takvimi bu tarihe göre yeniden oluşturulur
ve işletmeye bildirilir.
(4) Geri ödemeler zamanında ödendiği takdirde, işletmeye verilen geri ödemeli desteklerde
faiz ve komisyon uygulanmaz.
(5) Geri ödemeli destek kapsamında taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi
halinde, yararlanıcıya (Teminatın KGF’den alınması durumunda ayrıca KGF’ye), yazı ile borcunu
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI
UE-16/04
Rev. Tarihi: 30/11/2020
17
vadesinde ödemediği, tebliğ tarihini (yazının muhataba ulaştığı tarih) takip eden 7 gün içinde ilgili
taksite ilişkin geri ödeme tarihinden itibaren oluşacak yasal faizi ile birlikte ödemesi gerektiği;
belirtilen sürede ilgili taksitin ve yasal faizin ödenmediği takdirde borcun tamamının muaccel hale
geleceği ve teminatının nakde çevrileceği bildirilir. Buna rağmen faiziyle birlikte ödeme
yapılmadığı takdirde; borç, borcun muaccel hale geldiği tarihten itibaren hesaplanacak yasal
faiziyle birlikte teminat nakde çevrilmek suretiyle ve varsa faizden dolayı teminatın karşılamadığı
tutarlar işletmeden ayrıca iade alınmak ya da yasal takip başlatılmak suretiyle tahsil edilir.
Geri ödemeli desteklerde teminat mektubu ve kefalet mektubu
MADDE 23 - (1) Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek
ödemesinden önce işletmeden destek tutarı kadar teminat alınır.
(2) Banka teminat mektubu ile ilgili iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.
a) Banka teminat mektubunun vadesinin son geri ödeme tarihinden asgari 2 ay sonrasını
kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Ancak işletmenin uzun süreli banka teminat mektubu
temin edememesi halinde asgari 1 yıl süreli banka teminat mektubu kabul edilebilir. Banka teminat
mektubunun vadesinin son geri ödeme tarihinden asgari 2 ay sonrasını kapsaması halinde 1 yıldan
kısa süreli banka teminat mektubu kabul edilebilir.
b) Banka teminat mektubunun “Konu” kısmında “KOSGEB Destekleri” ifadesi yazılmış
olmalıdır.
c) Banka teminat mektubunda “KOSGEB’in yazılı muvafakati alınmadan iş bu teminat
mektubunun risk kapaması ve çıkışı yapılmayacaktır.” ifadesi yazılmış olmalıdır.
ç) Banka teminat mektubunun, işletme adı/unvanına yazılmış olması ve Ticaret/Esnaf Sicil
Gazetesi’nde yer alan adı/unvanı ile bire bir örtüşmesi esastır.
d) Banka teminat mektubunun tutarlarını belirleyen rakam ve yazı ifadeleri birbiri ile
uyumlu olmalıdır.
e) Banka teminat mektubuna ilişkin teyit yazısı, ilgili bankadan uygulama birimi tarafından
alınmalıdır.
f) Uygulama birimi lehine verilen banka teminat mektubu, “Kesin Teminat Mektubu”
olmalıdır.
(3) Vadesi gelen süreli banka teminat mektubunun takibi ve tahsili işlemleri aşağıdaki
şekilde yapılır:
a) Süresi asgari 1 yıl olan banka teminat mektubunun, süresi dolmadan 1 ay öncesinden
yenilenmesi hususunda hatırlatma yazısı gönderilir. Yazıda banka teminat mektubunun vade
tarihinden 5 iş günü öncesine kadar yenilenerek uygulama birimine teslim edilmesi gerektiği
hususu belirtilir.
b) Banka teminat mektubunun yenilenmemesi halinde, işletmeye ait banka teminat
mektubu vade tarihinden önce nakde çevrilir.
c) Banka teminat mektubunun yenilenmesi durumunda asgari kalan borç tutarı kadar yeni
banka teminat mektubu kabul edilebilir.
(4) KGF tarafından verilen kefalet mektubu ile ilgili iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlar
dikkate alınır:
a) Kefalet mektubu alınması durumunda; son geri ödeme tarihini takip eden ikinci ayın son
gününü kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.
b) Kefalet mektubunda destek programının açık adının yer alması ve işletmenin adı/unvanı
ile Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi’nde yer alan adı/unvanın birebir örtüşmesi esastır.
c) Kefalet mektubunun tutarlarını belirleyen rakam ve yazı ifadeleri birbiri ile uyumlu
olmalıdır.
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI
UE-16/04
Rev. Tarihi: 30/11/2020
18
ç) Kefalet mektubuna ilişkin teyit yazısı KGF tarafından ilgili uygulama birimine
gönderilmiş olmalıdır.
(5) Program süresinin uzaması halinde uygulama birimi tarafından işletmeden teminat
süresinin uzatılması istenir.
ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Genel hükümler
MADDE 24 - (1) Program süresi proje süresi, program tamamlanma tarihi proje bitiş tarihi
olarak kabul edilir.
(2) Programın uygulanma sürecinde, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek; deprem,
yangın, su baskını benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, terör eylemleri,
sabotaj, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi hallerin ortaya çıkması durumunda, bu haller
sona erinceye kadar destek sürecinin durdurulması veya devamına KOSGEB Başkanı tarafından
karar verilir.
(3) Tüm bildirimler ve başvurular yazılı yapılabileceği gibi elektronik ortamda da
yapılabilir. Program kapsamındaki tüm belgeler ve bilgiler elektronik ortamda alınabilir.
(4) Vergi, sosyal güvenlik primi ve benzeri yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı
gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.
(5) İşletmenin sahipleri, ortakları, çalışanları ile bunların eşi, annesi, babası, kardeşi veya
çocuğu olanlar; işletmenin yaptığı başvuru için kurul üyesi, açık kaynak kod kullanımı ile ilgili
tespit ve değerlendirme yapan olamaz.
(6) Hatalı işlemler sonucu işletmeye fazla veya yersiz ödeme yapıldığının uygulama birimi
tarafından tespit edilmesi halinde yapılan fazla veya yersiz ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten
itibaren hesaplanan yasal faizi ile birlikte işletmeden geri tahsil edilir.
(7) Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit
edilen kamu zararlarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilir.
(8) Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim tarafından
yapılmış Türkçe çevirisi istenebilir.
(9) Program kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev
alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, işletmelere ait ticari gizli bilgi olarak kabul edilir ve üçüncü
kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz.
(10) Program süresinde işletmenin unvan ve/veya tür değişikliği hususları işletme
tarafından uygulama birimine bildirilir. İşletmenin bilgileri güncellenerek destek sürecine devam
edilir.
(11) Program kapsamında desteklenerek satın alınan donanım, yazılımın mülkiyeti işletme
tüzel kişiliğine ait olup programın başlangıç tarihinden itibaren 3 yıl boyunca;
a) Söz konusu taşınırlar satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde
kiralanamaz, devredilemez ve rehin gösterilemez. Ancak; söz konusu taşınırlar üzerine, KGF
tarafından düzenlenmiş Kefalet Mektubu ile satın alınması halinde KGF tarafından kefalet karşılığı
olarak, rehin, bloke, hapis hakkı tesis edilebilir.
b) Program süresi içindeki zaman sınırlı yazılım lisanslama giderinin desteklenmesi
halinde; işletme projede desteklenen lisanslama dönemi süresince yazılımı başka şahıs,
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI
UE-16/04
Rev. Tarihi: 30/11/2020
19
kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralayamaz veya devredemez ancak projede desteklenen
lisanslama dönemi bittikten sonra yazılımın işletmede bulunup bulunmadığına bakılmaz.
c) Söz konusu taşınırlara ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde
durum 7 gün içinde tüm belgeleriyle birlikte işletme tarafından KOSGEB’e yazılı olarak bildirilir.
Aksi halde destek miktarı yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Tedbir/haciz kapsamında taşınırların
mülkiyet durumu Kurul tarafından değerlendirilir.
ç) Tasfiyesi başlayan veya kapanan işletme için bu fıkra hükümleri uygulanmaz.
(12) Program başlangıç tarihinin işletmeye bildirim tarihinden itibaren son izleme tarihine
kadar; iş yerinin görünür bir yerinde en az 30x50 cm ebatlarındaki bir tabelada KOSGEB logosu
ile birlikte “Bu İşletme KOSGEB tarafından desteklenmiştir.” ifadesinin yer alması işletme
tarafından sağlanır.
(13) Sürelerin hesaplanmasında, başvurunun yapıldığı gün başlangıç kabul edilerek, ileri
doğru sayılacak durumlarda bir sonraki, geri doğru sayılacak durumlarda bir önceki günden
itibaren sayılmaya başlanır. Resmî tatil günleri, süreye dâhildir. Sürenin son gününün resmî tatil
gününe veya hafta sonuna rastlaması hâlinde, süre tatili takip eden ilk iş günü sonunda biter.
(14) İlgili Başkanlık birimleri ve uygulama birimleri açısından bu uygulama esaslarında
tanımlanan süreler, standart işlem süreleri olup bu sürelerin dolmasından sonra yapılan işlemler
geçerliliğini yitirmez.
(15) Farklı destek programları içinde bulunması şartıyla aynı destek türünden
faydalanılabilir. Ancak, gider gerçekleşmesini gösteren belgeler yalnızca bir destek için kullanılır.
KOSGEB dışından yapılacak geçici görevlendirmeler
MADDE 25 - (1) Programa ilişkin süreçlerde KOSGEB personeli dışından görevlendirme
yapılmasına ilişkin iş ve işlemler KOSGEB Dışından Yapılacak Geçici Görevlendirmelere İlişkin
Usul ve Esaslar kapsamında yürütülür.
(2) Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimi tarafından, 1 günlük kurul toplantısı için
1 (bir) günlük hizmet bedeli kurulda görev alan öğretim elemanının banka hesabına ödenir.
(3) Açık kaynak kodlu yazılım tespit raporu ve açık kaynak kodlu yazılım değerlendirme
raporunu hazırlayan öğretim elemanlarına, 1 günlük hizmet bedeli uygulama birimi tarafından
ödenir. Her iki raporu hazırlayan aynı öğretim görevlisi ise, ödeme açık kaynak kodlu yazılım
değerlendirme raporuna istinaden 1 günlük hizmet bedeli için yapılır.
Destek programlarının izlenmesi ve değerlendirmesi
MADDE 26 - (1) Programın izlenmesi ve değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemler Destek
Programı İzleme ve Değerlendirme Yönergesi kapsamında yürütülür.
Uygunsuzluk
MADDE 27 – (1) Program kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, KOSGEB
Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 13.09.2019 tarih ve 8792 sayılı Başkanlık Makamı OLUR’u ile
yürürlüğe alınan Uygulama Esasları kapsamında yapılan proje başvurularına ait değerlendirme
süreci, bu uygulama esaslarına göre yapılır. Ancak, söz konusu mevcut başvurular için bu
uygulama esaslarında belirtilen proje süresi ile ilgili olan maddeler dışında kalan başvuru şartları,
değerlendirme şartları ve gider gruplarına ait limitler aranmaz.
Yürürlük
MADDE 29 - (1) Bu Uygulama Esasları, KOSGEB Başkanı tarafından onaylanmasını
müteakip 15/11/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 - (1) Bu Uygulama Esasları hükümleri KOSGEB Başkanı tarafından
yürütülür.
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI
UE-16/04
Rev. Tarihi: 30/11/2020
20
EKLER
1. Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu TAB.16.00.01
2. Yurt Dışı Pazar Destek Programı Başvuru Kontrol Tablosu TAB.16.00.02
3. Yurt Dışı Pazar Destek Programı Proje Başvuru Formu FRM.16.00.01
4. Yurt Dışı Pazar Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi FRM.16.00.02
5. Yurt Dışı Pazar Destek Programı Kurul Değerlendirme Kriterleri Formu FRM.16.00.03
6. Yurt Dışı Pazar Destek Programı Kurul Karar Formu FRM.16.00.04
7. Yurt Dışı Pazar Destek Programı Taahhütnamesi FRM.16.00.05
8. Yurt Dışı Pazar Destek Programı Dönemsel İzleme Formu FRM.16.00.06
9. Yurt Dışı Pazar Destek Programı Ödeme Talep Formu FRM.16.00.07
10. Yurt Dışı Pazar Destek Programı Destek Ödeme Oluru FRM.16.00.08
11. Yurt Dışı Pazar Destek Programı Proje Sonuç Raporu FRM.16.00.09
12. Yurt Dışı Pazar Destek Programı Program Revizyon Talep Formu FRM.16.00.10
13. Yurt Dışı Pazar Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu FRM.16.00.11
14. Yurt Dışı Pazar Destek Programı Program Sonrası İzleme Formu FRM.16.00.12
15. Yurt Dışı Pazar Destek Programı İtiraz Formu FRM.16.00.13
16. Yurt Dışı Pazar Destek Programı İtiraz Karar Formu FRM.16.00.14
17. Yurt Dışı Pazar Destek Programı Hizmet Alımları Gerçekleşme Raporu FRM.16.00.15
18. Açık Kaynak Kodlu Yazılım Tespit Raporu FRM.16.00.16
19. Açık Kaynak Kodlu Yazılım Değerlendirme Raporu FRM.16.00.17
1 26.11.2019 tarih ve 11329 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik Öncesi: d) Destek tutarı:
Desteklemeye esas tutar üzerinden veya varsa ilgili gider türüne özel kriterlere göre belirlenen tutarı.
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE
DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI
UE-16/04
Rev. Tarihi: 30/11/2020
21
2 26.11.2019 tarih ve 11329 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik Öncesi: (3) İşletmenin;
başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş ve son mali yıl verilerinin onaylı
olması gerekir. 3 26.11.2019 tarih ve 11329 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik Öncesi: (5) İşletmenin proje
bütçesi, son mali yıl net satış hasılatını aşamaz. 4 26.11.2019 tarih ve 11329 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik Öncesi: (6) İşletmenin son
mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları
Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz. 5 28.01.2020 tarih ve 1018 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik Öncesi: (3) Proje başvurusu
en az 3 farklı gider grubundan oluşmalıdır.
6 26.11.2019 tarih ve 11329 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik Öncesi: (4) Destek
kapsamındaki giderlere ilişkin bedellerin işletme tarafından banka aracılığıyla ödenmesi ve vadeli işlemler
dâhil olmak üzere ödemenin ya da katkı payının ödemesinin tamamlanmış olması gerekir. Banka kredi kartı
ile yapılan taksitli/vadeli ödemelerde, vade sonu dikkate alınmaksızın ödeme tamamlanmış sayılır. Banka
aracılığıyla ödemeden kastedilen, bankacılık enstrümanları ile yapılan her türlü ödemedir (talep
edildiğinde banka dekontu ya da hesap ekstreleriyle belgelendirilmek şartı ile kredi kartı, çek, ciro edilemez
senet vb.). Ödemenin hizmet sağlayıcıya üçüncü kişiler tarafından banka aracılığıyla yapılması durumunda,
talep edildiği takdirde ibraz edilecek banka dekontunda; ödemenin kimin borcuna karşılık yapılmış olduğu
veya ilgili fatura tarihi ve numarası bilgilerinin bulunması, dekontta bu bilgilerin eksik/yetersiz olduğu
hallerde işletmenin borcunun ödendiğini gösteren hizmet sağlayıcı yazısının ayrıca sunulması gerekir.
İşletmenin ciro ettiği çek ile yapılan ödemelerde, talep edildiği takdirde çek fotokopisi ya da hizmet
sağlayıcı imzalı çek giriş belgesi ile birlikte işletmenin borcunun ödendiğini gösteren hizmet sağlayıcı
yazısının sunulması gerekir. KOSGEB tarafından talep edilmesi halinde ödemelere ilişkin belgelerin
işletme tarafından ibraz edilmesi gereklidir. 7 11.12.2017 tarih ve 16767 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik Öncesi: (19) Talep edildiği
takdirde ibraz edilecek banka dekont tarihlerinin; proje başlangıç tarihinden önce olmaması, ödeme
talebinin yapılabileceği son tarihten sonra olmaması ve ödeme talep formundaki işletme beyanlarına aykırı
olmaması gerekir. Banka kredi kartı ile yapılan taksitli/vadeli ödemelerde kredi kartı ödeme işlemi tarihinin
bu fıkrada belirtilen süre şartına uygun olması yeterlidir. Aksi durumların tespiti halinde, destek ödemesi
yapılmışsa uygunsuzluk yönergesine göre ilgili destek ödemesi için giderilemez uygunsuzluk kapsamında
işlem yapılır.

SAYFAYI PAYLAŞ