Otel Teşvikleri Danışmanlığı

Otel ve Turizm Teşvikleri, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu Kapsamındaki Destekler, Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı Amacıyla Yapılan Tahsisler, Turizm İşletme Belgeli Tesislere Sağlanan Destekler, Butik Otel Teşvikleri, KOSGEB Kapsamında Sağlanan Destek ve Hizmetler, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Uygulanan Teşvik ve Destekler

Turizm Bakanlığı Otel Teşvikleri

Otel Yatırımı için Teşvik Belgesi

Otel yatırımı için Turizm Yatırım Belgesi alımı
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE OTEL YATIRIMI İÇİN TURİZM YATIRIM BELGESİ ALIMI

Yatırım Teşvik Belgesi alınmasında Turizm Tesisleri için istenen Turizm yatırım belgesi alınması zorunlu belgedir.

Yatırım Teşvik Belgesi alan şirketin Yatırımı tamamlandığında belgesini kapatabilmek için Turizm işletme belgesi alması yasal zorunluluktur.

Ayrıca yatırımın türüne, yıldız sayısına göre Turizm işletme belgesi alabilmesini sağlayan şartların karşılanabilmesi tesisin bir an önce faaliyete başlayabilmesi için gereklidir.

Yönetmelikte belirtilmiş bazı tesisler için yatırım belgesi verilmesi, Değerlendirme Kurulunun kararına bağlıdır.

Yatırım süresi sonunda Yatırım Teşvik Belgeli tesis tamamlandığında, Turizm İşletmesi Belgesi için başvurulması gerekir. Başvuruda bulunulmaması halinde yatırım yerinde denetim yapılır ve gereken yasal işlemler uygulanır.

Turizm Desteklerinden yararlanmak için Turizm Yatırım İzin Belgesi ve Turizm yatırım Teşvik Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.

TURİZM YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPATMASI:

Turizm konulu yatırım Teşvik Belgesinin kapatılabilmesi için TURİZM İŞLETME BELGESİ ALINMIŞ OLMALIDIR. Aksi halde Yatırım Teşvik Belgesi kapatılamaz.

KONAKLAMA TESİSİ İÇİN YEŞİL YILDIZ BELGESİ ALIMI

Yeşil yıldız belgesi alan turizm tesisleri, devletin sunduğu desteklerden yararlanabilirler.

FİRMANIZA SUNABİLECEĞİMİZ HİZMETLERİMİZ:

İnceleme Raporu: Firmanızın Yatırım Teşvik belgeleri alımında kullanılacak belgeleri incelenerek doğruluğu tespit edilir. Geçersiz belgelerin bir an önce sağlanması istenir.

Başvuru: Evrakların titizlikle kontrol edilerek ilgili kuruma başvurusu yapılır.

Takibi: Dosyanın ilgili kurumdan günlük takip edilerek işleme alınması sağlanır.

Sonuçlandırma: Takip sonucunda onaylanan belgenin kurumdan alınarak Belge Kullanım Bilgilerini içeren kullanma kılavuzu ilke birlikte firmanıza gönderilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER:

Başvuru dilekçesi:
Rapor
Ticaret sicili gazetesi
İmza sirküleri
Vergi Levhası

Yatırımın özelliği ve turizm bölgesine göre farklı belge yada fikir projesi talep edilecektir.

Otel Yatırım Teşvikleri

Turizm Yatırımları Hangi Teşviklerden Yararlanır?

Turizm teşviklerinde yatırımlara uygulanan teşviklerin, yatırım artışına en etkili olanlar arasında arsa tahsisi, kaynak kullanım destekleme primi ve yatırım kredileri yer almaktadır.

Turizm Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Turizm Belgeleri yatırım dönemi ve işletme dönemi olmak üzere iki farklı dönemlerde bakanlık tarafından verilmektedir. Turizm yatırımlarına başlamadan önce Turizm Yatırım Belgesi alınması gerekir. 

01

Turizm Teşvik Kredisi Nasıl Alınır?

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere KOSGEB ve TKDK üzerinden bir çok teşvik kredisi verilmektedir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Destek almak istiyorsanuz ilk olarak Turizm Yatırım Belgesi ya da Turizm İşletme Belgesi'ne sahip olmanız gerekmektedir. 

02

Otel Yapmak İçin Devlet Teşviki Şartları Nelerdir?

Kuracağınız otel, motel ya da apart veya herhangi bir konaklama evi TKDK tarafından desteklenen iller içerisinde yer almalıdır.

KOSGEB Turizm Teşvikleri Nedir?

”Girişimciliği Geliştirme Destek Programı” altında yer alan ”Geleneksel Girişimcilik Destek Programı” 'na e-devlet üzerinden başvuruda bulunmanız dahilinde kurul ve çalıştırmış olduğunuz kişinin pirim ödemesine göre 60.000 TL kadar hibe alabilirsiniz.

Daha fazlasına göz atın

Turizm Bakanlığı Tarafından Verilen Hibe Teşvikleri Nelerdir?

Orman Fonuna Katkının Taksitlendirilmesi, Elektrik, Su ve Hava Gazı Ücretler Desteği, Haberleşme Kolaylıkları, Yabancı Personel ve Sanatkar Çalıştırılması, Deniz Turizm Sağlanan Destekler, Yurt Dışı Turizm Fuarına Katılım Desteği 

Turizm Bakanlığı Teşvikleri

Turizmde Kültürel Etkinlik ve Proje Odaklı Destekler

Kültürel değerleri araştırma, koruma, geliştirme, tanıtma, uluslararası
pazarda yüksek rekabet gücü sağlayacak yetkin ve kaliteli iş gücünün yetiştirilmesini sağlama ve yenilikçi, yönlendirici etkinlikler yürütme vizyon ve hedefleriyle faaliyetlerini sürdüren, kültürel değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı projeleri desteklemek üzere  mali destek sağlamaktadır.

Başvurular etkinliğin yapılacağı ilin il kültür ve turizm müdürlüklerine yapılır.Desteğin amacı kültürel değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı projeleri desteklemektir.Desteğin Konusu ve Kapsamı; Yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinliklere ilişkin projelere yardımdır.

Desteğin türü nakit yardımıdır. Etkinlik tarihinden 30 gün önce
 
• Yerel yönetimler

• Asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar

olarak bulunduğunuz ilin il kültür ve turizm müdürlüğü kanalıyla başvuru yapabilirsiniz.

KOSGEB Turizm Teşvikleri

3624 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanuna” 2009 yılında yapılan değişiklikler ile; KOBİ tanımında yer alan “sanayi” ibaresi çıkartılarak yalnızca “işletme” ibaresi kullanılmış, KOSGEB hizmetleri Kapsamına hizmet sektörü de dahil edilmiştir. Böylelikle hizmet sektörü aktörlerinden olan turizm işletmeleri de KOSGEB destek ve hizmetleri kapsamında yer almıştır. 
KOSGEB tarafından işletmelere sağlanacak destek unsurlarına ilişkin usul ve Esaslar ise “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir. Yönetmelik ile KOSGEB tarafından geri ödemeli ve geri ödemesiz desteklerin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. “KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı”, Yüksek Planlama Kurulunun KOSGEB’in tüm sektörlerdeki KOBİ’lere destek sağlamasıyla ilgili çalışmalara ilişkindir.

Mobirise

KOBİ’lere Yönelik Hizmet ve Destekler

KOBİ kapsamında değerlendirilen işletmelere yönelik olarak KOSGEB başta olmak üzere kamusal ve özel destek, teşvik ve hibeler bulunmaktadır.

KOSGEB Destekleri

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından KOBİ kapsamındaki işletmelere eğitim, bilişim, kredi, Pazar geliştirme gibi geniş bir yelpazede destekler sağlanmaktadır. KOSGEB’in KOBİ’ler için sağladığı hizmet ve destekleri aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür.

KOBİ Proje Destek Programı

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenmektedir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

Tematik Proje Destek Programı

KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,- Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması ve KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanmasıdır. Destek Ödemesi Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle
Geri Ödemesiz Destek Üst Limiti 150.000 TL dir.

SAYFAYI PAYLAŞ