Yurtdışı Raf ve Reyon Desteği

Yurtdışında kiralana raf ve reyon masrafları Ticaret Bakanlığı tarafından aşağıdaki oranlarda desteklenmektedir. Reyonlarda komisyon giderleri de kira bedeli olarak değerlendirilir. Zincir marketlerin raflarına girmek için bir defalığına mahsus Listeleme bedeli giderleri desteklenmektedir. 

Zincir Market Teşviği

Raf ve Reyon Desteği

Oran: %40-60

Reyonlar için teşvik oranı üretici firmalar için %50; ticari firmalar için %40 olarak uygulanmaktadır. Raf Listeleme bedelleri için teşvik oranı %60'dır.

Üst limitler

Reyonlar için yıllık destek üstlimiti 100.000

dır. Listeleme bedelleri için 250.000 dır.

Süre: 4 Yıl

Bu masraflarınız en fazla 4 yıl boyunca desteklenir.

İlave Destek

Hedef ülkelerdeki birimlere +%10 ilave destek verilir. Hedef ülkeleri görüntülemek için tıklayınız.

Raf ve Reyon Destek Başvuru Şartları

1

Firma Nevi?

Şahıs şirketleri teşvikten faydanalamaz. Sadece Limited ve Anonim Şirketlerin başvuruları kabul edilir.

2

Ürün Menşei?

İlgili tüm ürünler Türk Menşei taşımalıdır. 

Raf ve Reyon Desteği Güncel Mevzuat Değişiklikleri

01

DEVLET DESTEKLERİ // 2010/6 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Genelge Değişikliği Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 11.01.2019 tarihli yazıda; 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul Esaslarına Ait Genelgede, 04.01.2019 tarihli Bakanlık onayı ile değişiklik yapıldığı bildirilmiştir. 2010/6 Sayılı Genelgede bahsi geçen değişiklik aşağıdaki gibidir:

Söz konusu Genelgenin 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan: “ Desteklenecek şirketlerin faal olması (yurt içi şirkette istihdam edilen en az bir kişiye ait son altı aya dair Aylık Prim Hizmet Bildirgesinin sunulması ve vergiye konu ticari işlemlerinin bulunması) gerekir. Faal olmadığı ya da Tebliğin amacına uygun faaliyet göstermediği tespit edilen şirketlerin destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz.” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu değişiklik kapsamında, Genelge’nin Ek-1 (Şirketler tarafından kira desteği için ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler), Ek-4 (Tanıtım desteği için ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler) ve Ek-5 (Yurt dışı marka tescil desteği için ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler) listelerinde düzenleme yapılarak aşağıdaki iki madde Genelge eklerinden çıkarılmıştır.

Yurt içi şirkete ilişkin son iki döneme ait geçici vergi beyannameleri ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk fişleri ya da son iki aya ilişkin KDV beyannameleri ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk fişleri ibraz edilmelidir.
Yurt içi şirkette istihdam edilen en az bir kişiye ait başvuru tarihi itibariyle son altı aya dair Aylık Prim Hizmet Bildirgesi ibraz edilmelidir.  

02

MEVZUAT // 2010/6 sayılı Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esaslarında Değişiklik Hk

2016/3 saylı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ 2/12/2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, mezkur Tebliğe ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarına ait Genelgede yapılan değişiklikler 15/12/2016 tarihinde uygun görülerek onaylanmıştır.
Değişen mevzuat kapsamında mağduriyetlerin azaltılmasını teminen aşağıdaki konulara azami özen gösterilmesi gerekmektedir.

•Destek başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için; Genelgede belirtilen belgelerin (Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi onaylı belgeler dahil), ödeme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde; şirketler tarafından üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, İşbirliği Kuruluşları tarafından doğrudan Bakanlığa ibraz edilmesi gerekmektedir.

•6 (altı) aylık sürenin hesaplanmasında, destek türüne göre Genelgede zorunlu tutulan harcama belgelerinin şirketler için İBGS, İşbirliği Kuruluşları için Bakanlık evrak kayıtlarına giriş tarihi esas alınır.

•2010/6 sayılı Tebliğ kapsamında şirketler ve İşbirliği Kuruluşları tarafından yapılan kira destek başvurularında harcamaya ilişkin sözleşme ve ödeme belgesi; tanıtım destek başvurularında harcamaya ilişkin sözleşme (10.000 ABD Doları ve üzeri), fatura ve ödeme belgesi; yurt dışı marka tescil destek başvurularında ise harcamaya ilişkin fatura ve ödeme belgesi zorunlu belgelerdir.

•Başvuru sırasında zorunlu olarak bulunması gereken belgelerde veya söz konusu belgelerde yer alması gereken Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi onayında eksiklik olması halinde söz konusu harcama için eksik belge işlemi uygulanmaz ve destek başvurusu reddedilir. Diğer belgeler için eksik belge işlemi uygulanır. 

SAYFAYI PAYLAŞ