Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında şirketlerin yeni istihdam maliyetleri KOSGEB tarafından desteklenmektedir. İşe giriş tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumlarından mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak yeni personel net ücretinin %60'ı teşvik kapsamındadır. 

Nitelikli İstihdam Teşvik Detayları

Oran: %60

Personel ücreti %60 oranında desteklenir. 

Üst limitler

Teşvik tutarı 50.000 TL'yi geçemez.

Süre: 3 yıl

3 yıl içerisinde 50.000 TL'lik limit tamamlanıncaya kadar destek alınabilir.

+%20

Personelin, yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

Nitelikli İstihdam Başvuru Şartları

1

KOBİ?

Bu destekten sadece KOBİ statüsünde olan firmalar faydalanabilir.

2

Yeni Personel

Bu destek kapsamında son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş yeni personel faydalanabilir. 

Nitelikli İstihdam Desteği
Güncel Mevzuat Değişiklikleri

01

KOSGEB Nitelikli İşgücü Desteğine İlişkin Esaslar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliği" 28 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre,

Nitelikli personel desteği, yatırım teşvik belgesi kapsamı yatırımla istihdam edilenler dikkate alınarak yatırım veya işletme döneminde uygulanacak,
Söz konusu teşvikten yararlanılan personel için kamu tarafından sağlanan başka bir nakdi ücret desteğinden faydalanılamayacak, şirket ortakları ve yönetim kurulu üyeleriyle bunların birinci ve ikinci derece kan ve kayın hısımları için nitelikli personel desteği başvurusunda bulunulamayacak,
Destek, her bir nitelikli personel için kararda belirlenen aylık azami tutarın aşılmaması kaydıyla, bu çalışanlara ödenen net ücret kadar sağlanacak,
Enerji desteği, belirlenen oran ve süre aşılmamak kaydıyla azami destek tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak,
Destek ödemesi, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş, bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş enerji tüketim harcaması esas alınarak yapılacak,
Yurt dışında yerleşik aracı kurumlardan kullanılan yatırım kredileri veya finansmanına ilişkin faiz veya kar payı desteği uygulanabilmesi için teşvik belgesi kapsamı yatırımda kullanılması şartı aranacak,
Makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 25'i karşılanacak,
Hibe desteği ödemesi, makine ve teçhizat yatırım tutarının yüzde 25'ini geçmemek üzere belirlenen oranda ve azami destek tutarına ulaşıncaya kadar ödenecek,
Teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımla istihdam edilenler için sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcıya ait bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanacak ve teşvik belgesinde belirtilen süre kadar bu destekten yararlanılacak,
Nitelikli personel, hibe ve enerji desteği ödemeleri Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasımda gerçekleştirilecek,
Söz konusu desteklerden faydalanabilmek için Bakanlığa elektronik başvuru yapılması ve istenilen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekiyor,

02

Nitelikli İstihdam Başvuruları 2021

15/03/2018 tarihli (bugünkü) Resmi Gazete’de yayımlanan “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2018/11201 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile cazibe merkezleri programı kapsamında enerji desteğinden yararlanma esasları belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğe göre, enerji desteği uygulamasının yürütülebilmesini teminen Vali veya Vali Yardımcılarından birinin başkanlığında il düzeyinde bir Enerji Desteği Komisyonu kurulacaktır.

Enerji desteğinin uygulanabilmesi için, teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması şartıyla 3 yıl süreyle uygulanacaktır.

Yatırımcı, SGK prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması, yapılandırmanın bozulmamış olması, müracaat tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş amme alacağı borcunun bulunmaması halinde enerji desteğinden yararlandırılacaktır.

Çağrı merkezi yatırımlarında, destek süresi boyunca, istihdamın 200 kişinin altına düşmesi, veri merkezi yatırımlarında belirlenen standartların sağlanamadığının tespiti ve imalat sanayi yatırımlarında ise asgari sabit yatırım tutarlarının altına düşülmesi halinde, enerji desteği uygulamasına son verilebilecektir.

Teşvik belgesi kapsamı yatırımın veya makine ve teçhizatın devrine, satışına, ihracına izin verilmesi sonucu belirlenen asgari sabit yatırım şartlarının ortadan kalkması veya yatırımın kiralanmasına izin verilmesi durumunda da enerji desteği ödemesi sonlandırılacaktır.

Yatırımın bütünüyle devri durumunda, enerji desteği uygulamasının kalan kısmından devralan yatırımcı yararlandırılabilecektir.

SAYFAYI PAYLAŞ